مدیر مسئول
عبدالله خاني علي
آدرس
خ. شهيد مطهري، خ. سرافراز، ك. يكم، پ. 21
خلاصه کتاب
بنيان هاي امنيت ملي جمهوري اسلامي در پنج گفتار تنظيم شده است: گفتار اول با عنوان «اصول امنيت ملي ج.ا. ايران» اصول انقلاب اسلامي را، مبناي اصول امنيت ملي ج.ا. ايران قرار داده است. در گفتار دوم با عنوان «پيشرفت و اعتلاي جمهوري اسلامي؛ مدار و محور امنيت ملي ج.ا. ايران» در پنج محور انقلاب اسلامي، نظام اسلامي، دولت اسلامي، كشور اسلامي و تمدن بين المللي اسلامي تعيين شده است. گفتار سوم با نام «كارپايه هاي امنيت ملي ج.ا. ايران» با الهام از مفاد دو گفتار قبل و منابع هنجاري، واقعيت هاي تاريخي و جغرافيايي ايران و محيط كنوني امنيت ملي و چشم انداز آن، اصول موضوعه امنيت ملي ج.ا. ايران و كارويژه هاي پايدار آن را در دوازده محور تعيين كرده است. گفتار چهارم با عنوان «موضوعات مرجع امنيت ملي ج.ا. ايران» و گفتار پنجم نيز با عنوان «مخاطرات امنيت ملي ج.ا. ايران» به خواننده عرضه كرده است.

بنيان هاي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست