مدیر مسئول
عبدالله فاتحي
آدرس
صفائيه - كوچه بيگدلي - پلاك 149
خلاصه کتاب
در حال حاضر دين هاي متفاوتي در دنيا وجود دارد كه منشأ آسماني داشته و براي هدايت بشر آمده اند؛ حال بايد به كدام يك اقتدا نمود. ملاك سنجش اين كتاب براي تشخيص دين كامل و درست از بين اديان موجود در عالم، عقل است. از بين اديان موجود، اسلام جايگاه بسيار والايي براي عقل در نظر گرفته است؛ به طوري كه در 49 آيه از قرآن سخن از عقل و تعقل، 19 بار از ژرف انديشي و تفقه، 18 بار از فكر كردن و 8 بار از تدبر كه به وسيله عقل انجام مي گيرد سخن به ميان آمده است.

انديشه در آموزه ها

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست