مدیر مسئول
ابوالفضل گاييني
آدرس
قم- بلوار امين - بلوار جمهوري اسلامي
خلاصه کتاب
در اثر حاضر مسئله امامت با خاستگاه ولايي توحيدي آن مورد تحقيق است. از اين رو بحث مبنايي ولايت در قرآن به مثابه زيرساخت و پشتوانه مسئله امامت و در راستاي تبيين جايگاه ولايت و شؤون ولايي، در بخش نخست مطرح شده و بخش دوم كتاب به بحث امامت به عنوان تجلي ولايت الهي در هدايت همه جانبه انسان و جامعه انساني اختصاص يافته است. اين بخش مسائل امامت را در دو بعد امامت عامه و امامت خاصه پيگيري نموده است. فصل يكم تا هفتم اين بخش عمدتا به مباحث امامت عامه شامل: معنا شناسي امامت، ماهيت و جايگاه معرفتي امامت، فلسفه امامت، قلمرو شؤون ولايي امام اعم از هدايت تكويني و هدايت تشريعي، مشروعيت امام و جعل و تعيين الهي و نهايتا شرايط و اوصاف امام اختصاص يافته است. در فصول بعد نيز به بحث امامت خاصه پرداخته مي شود.

ولايت و امامت ـ پژوهشي از منظر قرآن

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست