مدیر مسئول
عباس معلمي
آدرس
بلوار امين، مركز پژوهشهاي صدا و سيما
خلاصه کتاب
جنگ رسانه اي از بارزترين اقسام و جنبه هاي جنگ نرم در مخاصمه و رويارويي كشورها در جهان است. اين جنگ چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ ميان برخي كشورها اتفاق مي افتد. هر كشوري سعي دارد تا با بيشترين توان از رسانه ها به منظور پيشبرد اهداف سياسي و فرهنگي خود بهره برد. در اين قسم از جنگ اهميت اهداف فرهنگي بسيار زياد است، تمركز بر هدف فرهنگي كشور مقابل به منظور به چالش كشيدن آن يا تهاجم و مقابله فرهنگي مورد توجه مي باشد. در اين نوع مقابله كشورها سعي مي كنند هويت و اصالت طرف مقابل را به ويژه در حوزه فرهنگ به چالش كشند. اين پژوهش تلاش دارد تا نقش رسانه ملي در مقابله با اهداف فرهنگي در جنگ نرم رسانه اي را بررسي كند و براي متوليان امر پيشنهادها و راهكارهاي مقابله اي ارائه نمايد.

اهداف فرهنگي در جنگ نرم رسانه اي (رسانه ملي و الگوها)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست