مدیر مسئول
محمد رضا رشيدي
آدرس
خيابان صفائيه ، كوچه ممتاز ، فرعي سوم پلاك 12
خلاصه کتاب
آيا مي دانيد كه تعداد قابل توجهي از زندانيان مرد، به سبب نداري، غفلت يا سرپيچي در پرداخت نكردن نفقه همسر و فرزندان در حبس به سر مي برند؟! آيا مي دانيد كه زنداني شدن به خاطر نپرداختن نفقه شرمساري فراواني نزد دوستان و آشنايان و اقوام دارد؟! آيا مي دانيد كه سستي و ناتواني در اداره خانواده، جوهره انساني را با ترديد جدي، مواجه مي كند؟! و آيا... ؟

هشدارهايي درباره نفقه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست