مدیر مسئول
محمد حسن نجفي راد
آدرس
خيابان شهدا (صفائيه) - كوچه آمار - پلاك 42
خلاصه کتاب
كتاب حاضر به تبيين، بررسي و نقد يكي از مهم ترين نظريه هاي اخلاقي مي پردازد. ايمانوئل كانت، با توجه به نيت فاعل و دخالت دادن آن در ارزش اخلاقي عمل، ذاتي دانستن اوصاف درستي يا نادرستي براي اعمال و دخيل ندانستن نتايج در آنها و ارائه اصل صوري ناظر به وظيفه، يك نظريه اخلاقي وظيفه گرايانه ناب و تمام عيار عرضه كرد. گرچه نظريه وظيفه گرايي اخلاقي به حوزه اخلاقي هنجاري مربوط است، كانت مباحث فرا اخلاقي مهمي دارد كه تأثير مستقيمي در نظريه هنجاري او داشته است. ويژگي كتاب حاضر توجه به مباحث فرا اخلاقي نظريه كانت در كنار مباحث هنجاري او است. هم چنين، با پرداختن به پيش فرضهاي وظيفه گرايي كانت و لوازم نظري و عملي او تلاش شده است نگاه جامعي به نظريه او صورت گيرد.

وظيفه گرايي اخلاقي كانت

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست