مدیر مسئول
فاطمه محمدي آراني
آدرس
قم، بلوار جمهوري، دانيال 16، پلاك 6
خلاصه کتاب
كتاب حاضر در پنج فصل تدوين شده كه در فصل اول به معاني لغوي واژه فتنه در ميان اقوام عرب پيش از اسلام پرداخته شده است. در فصل دوم به بررسي ديدگاه هاي مفسران متقدم و معاصر درباره اين واژه پرداخته شده است. در فصل سوم به بررسي برخي از مصاديق فتنه پرداخته و به نقش آنها در ايجاد فضايي شبهه ناك اشاره نموده. در فصل چهارم به بررسي برخي ويژگي هاي فتنه پرداخته و در فصل پنجم نيز به بررسي ريشه هاي فتنه و راههاي گريز از آن مي پردازد.

هويت شناسي مفهوم فتنه از منظر قرآن ـ بررسي و تحليلي قرآني از ماهيت، ويژگي ها، مصاديق و مباني فكري فتنه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست