مدیر مسئول
احمد محمد زاده
آدرس
كاشان ، خيابان شهيد رجايي، پاساژ اميركبير
خلاصه کتاب
كتاب حاضر مجموعه دعاهايي از ملا محسن فيض كاشاني در رفع آفات و دفع بليات مي باشد.
فهرست

شرح حال ملا محمد محسن فيض كاشاني
آثار فيض
گنجينه اسرار
نسخه هاي مورد استفاده
باب اول در رفع امراض و علل و دفع هر علتي و مرضي
دعاي دينار
دعاي گندم
دعاي تربت مباركه
دعاي گوسفند
آيات باران نيسان
باب دويم در دفع و رفع خصوص تب و لرز
دفع تب
دفع لرز
باب سيوم در رفع اوجاع و علل اعضاء و رفع هر دردي
دفع درد سر و درد گوش
دفع درد سر
رفع درد شقيقه
رفع درد چشم
دفع گراني گوش
دفع درد دندان
رفع درد دهن و حوالي آن
دفع رعاف
حبس خون از همه جا
رفع درد پشت
رفع درد شكم
دفع نفخ شكم
دفع قولنج
رفع سل
دفع زحير
دفع بواسير
دفع درد ناف
دفع درد تهيگاه
دفع جنبش سپرز
دفع درد مثانه
دفع سنگ ريزه راه بول
رفع دشواري بول
رفع درد فرج
رفع درد ران
دفع درد زانو
دفع درد ساق
دفع درد پا
رفع عرق النساء
رفع درد عرقوب و باطن قدم

تاثير دعا در دفع بلا ـ رفع آفات و دفع بليات

  • نویسنده : فيض كاشاني ملا محمد محسن بن رضي الدين شاه مرتضي
  • محقق (تدوینگر - به همت) محبي نسب فريبا
  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه نهضت
  • تیراژ 500 نسخه
  • تعداد صفحه : 72صفحه
  • شابک 978-600-5531-25-1
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست