مدیر مسئول
اصغر عبداللهي
آدرس
بلوار امين - كوچه 55 - مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران
خلاصه کتاب
كتاب حاضر دومين جلد از كتاب درسنامه علم اخلاق است كه به عنوان متن درسي دانشجويان علوم ديني به روش كتاب محجة البيضاء و احياء العلوم فراهم آمده است. روش يكسان و پاره اي از منابع اين كتاب با كتاب الاخلاق تأليف مرحوم سيد عبدالله بشر كه سال ها پيش توسط نويسنده همين كتاب به فارسي برگردانده شده شباهت هاي فراواني بين اين دو كتاب را موجب شده است، با اين حال تفاوت هاي آن ها نيز كم نيست.
فهرست

پيشگفتار
مقدمه
فصل سوم: موانع رشد
اشاره
درس بيست و سه
شهوت شكم و شهوت جنسي
شهوت شكم
پرخوري از ديدگاه روايات
فوايد كم خوري
ميزان و معيار خوردن
شهوت جنسي
افراط در ميل جنسي
تفريط ميل جنسي
چكيده
خودآزمايي
درس بيست و چهار
شهوت سخن (1) زبان
زبان
خاموشي و پرگويي از ديدگاه روايات
چكيده
خودآزمايي
درس بيست و پنج
شهوت سخن (2) لغزشهاي زبان
لغزشهاي زبان
1. بيهوده گويي
2. خرده گيري
3. مرافعه
4. فحش و بدزباني
5. شوخي
6. مسخره و استهزا
7. افشاي راز
چكيده
خودآزمايي
درس بيست و شش
شهوت سخن (3) غيبت
8. تعريف غيبت
حكم غيبت
اسباب و علل غيبت
شنيدن غيبت
درمان غيبت
موارد جواز غيبت
كفاره غيبت
چكيده
خودآزمايي
درس بيست و هفت
شهوت سخن (4) دروغ، سخن چيني
9. دروغ
سوگند دروغ
وعده دروغ
دروغ شوخي
10. سخن چيني با نمّامي
11. دو زباني
12. ثناگويي
چكيده
خودآزمايي
درس بيست و هشت
آثار قوه شهوت (1) دنياطلبي
دنيا دوستي
نكوهش دنيا در روايات
ويژگي هاي دنيا در آينه امثال
حقيقت دنيا
چكيده
خودآزمايي
درس بيست و نه
آثار قوه شهوت (2) ثروت اندوزي
مال
نكوهش مال دوستي در آيات و روايات
سود و زيان ثروت
زيانهاي ثروت
راه نجات از زيانهاي ثروت
حرص
قناعت
طمع
قناعت
استغنا
درمان حرص و طمع
بخل، اسراف و سخاوت
چكيده
خودآزمايي
درس سي
آثار قوه شهوت (3) فقر و ثروت
ثروت
فقر
اقسام فقير
وظايف ثروتمندان
وظايف فقير
مقايسه بين فقر و ثروت
چكيده
خودآزمايي
درس سي و يك
قوه غضب
تعريف غضب
اعتدال غضب
تفريط در غضب
افراط در غضب
علل و اسباب غضب
چگونه خشم خود را خاموش كنيم
فرو خوردن خشم در روايات
چكيده
خودآزمايي
درس سي و دو
آثار قوه غضب (1) كينه
تعريف كينه
پيامدهاي كينه
درمان كينه
چكيده
خودآزمايي
درس سي و سه
آثار قوه غضب (2) حسد
تعريف حسد
حسد از ديدگاه روايات
علل و اسباب حسد
مراتب حسد
درمان حسد
غبطه
چكيده
خودآزمايي
درس سي و چهار
آثار قوه غضب (3) خودپسندي و ناز
تعريف عجب
ادلال
پيامدهاي عجب
منشأ خودپسندي
خودبيني در آيات و روايات
درمان خودپسندي
چكيده
خودآزمايي
درس سي و پنج
آثار قوه غضب (4) كبر
تعريف كبر
منشأ كبر
تكبر و اسباب آن
نكوهش كبر و تكبّر
درجات كبر
درمان كبر
معيار تشخيص تكبر و تواضع در نفس
چكيده
خودآزمايي
درس سي و شش
آثار مشترك غضب و شهوت (1) جاه طلبي
تعريف جاه
منشأ جاه طلبي
مقايسه جاه و مال
نياز انسان به جاه
نكوهش جاه طلبي
زيانهاي جاه طلبي
درمان جاه طلبي
ستايش دوستي و نكوهش ستيزي
اسباب ستايش دوستي
درمان ستايش دوستي
درمان نكوهش ستيزي
چكيده
خودآزمايي
درس سي و هفت
آثار مشترك غضب و شهوت (2) ريا
تعريف ريا
وسائل ريا
نكوهش ريا
درجات و مراتب ريا
درجات قصد ريا
درجات وسيله ريا
درجات هدف ريا
منشأ ريا
رياي پنهان و آشكار
شادماني از اطلاع مردم
ريا در غير عبادات
درمان ريا
چكيده
خودآزمايي
فصل چهارم: عوامل رشد
درس سي و هشت
توبه 1
تعريف توبه
وجوب توبه
عموميت توبه
فضيلت توبه
قبول توبه
شرايط توبه
3. پيوستگي
باب توبه هميشه باز است
چكيده
خودآزمايي
درس سي و نه
توبه 2
روش توبه از اقسام گناهان
حق مالي
حق جاني
حق آبرو
حق حريم
گناهان كبيره
شمار گناهان كبيره
لطيفه ابهام
عوامل تبديل گناه صغيره به كبيره
چكيده
خودآزمايي
درس چهل
توبه 3
تجزيه توبه
اقسام بندگان در حفظ توبه
درمان توبه گريزي
اطمينان به حفظ توبه
چكيده
خودآزمايي
درس چهل و يك
صبر
تعريف صبر
فضيلت صبر
اقسام صبر
سقوط از مقام صبر
داروي تحصيل صبر
چكيده
خودآزمايي
درس چهل دو
رضايت از قضاي الهي
تعريف رضا
رضايت از منظر روايات
مراتب رضا
سازگاري دعا با مقام رضا
راه رسيدن به مقام رضا
چكيده
خودآزمايي
درس چهل و سه
شكر
تعريف شكر
فضيلت شكر
امكان شكرگزاري از خداوند متعال
راه رسيدن به مقام شاكران
چكيده
خودآزمايي
درس چهل و چهار
رجا
تعريف رجا
منشأ و آثار رجا
فضيلت رجا
راه كسب رجا
چكيده
خودآزمايي
درس چهل و پنج
خوف
تعريف خوف
منشأ خوف
خوف از ديدگاه آيات و روايات
راه هاي وصول به مقام خائفان
مقايسه خوف و رجا
مقاطع خوف و رجا
چكيده
خودآزمايي
درس چهل و شش
زهد
تعريف زهد
فضيلت زهد
مراتب زهد
نشانه هاي زهد
چكيده
خودآزمايي
در چهل و هفت
محبت
تعريف محبت
اسباب محبت
تنها سزاوار محبت
محبت خدا از منظر قرآن و حديث
نشانه هاي محبت بنده به خدا
نشانه هاي محبّت
محبت خدا به بندگان
نشانه هاي محبت خدا به بنده
راه كسب محبت خدا
چكيده
خودآزمايي
درس چهل و هشت
توكل
تعريف توكل
توكل در قرآن و حديث
منشأ توكل
درجات توكل
راه رسيدن به مقام توكل
نشانه توكل
چكيده
خودآزمايي
درس چهل و نه
مرابطه
تعريف مرابطه
مرحله اول: مشارطه
مرحله دوم: مراقبت
مرحله سوم: محاسبه
محاسبه از ديدگاه قرآن و حديث
مرحله چهارم: سرزنش و مجازات نفس
چكيده
خودآزمايي
درس پنجاه
انديشه ورزي
حقيقت و ثمره تفكر
زمينه هاي انديشه
چكيده
خودآزمايي
درس پنجاه و يك
ياد مرگ و كوتاه شدن آرزوها
حقيقت مرگ
فضيلت يادآوري مرگ
درمان غفلت از مرگ
اقسام مردم در برخورد با ياد مرگ
آرزوي دراز
نكوهش آرزوي دراز
اسباب آرزوي دراز
چكيده
خودآزمايي
منابع

درسنامه علم اخلاق ج2

  • نویسنده : جباران محمدرضا
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه نگارش
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 303صفحه
  • شابک 978-964-8579-23-9
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست