مدیر مسئول
حسينعلي پور مدني
آدرس
كاشان ـ خيابان شهيد رجايي، خيابان آيت‌الله مدني، كوچه فرخ 2، پ 37
خلاصه کتاب
در اين رساله سعي شده است جايگاه فقه و احكام اسلام كه در واقع بيانگر برنامه ريزي يك انسان در تمام ادوار زندگي اوست، در زمينه ي بازيگري، اعم از پوشش و گفتار و رفتار، مورد نظر قرار گيرد تا از اين طريق، برخي از مسائل فقهي مراكز هنري، خصوصا سينما و تلويزيون پاسخ داده شود. اين رساله داراي شش بخش است كه در بخش اول: كلياتي از نظر اسلام درباره حضور و بازنگري بخش دوم: احكام فقهي پوشش لباس زن در بازيگري در بخش سوم: احكام فقهي شنيدن صداي زن بخش چهارم: احكام فقهي نگاه عادي و آلوده ي زن به نامحرم در بازنگري و نگاه زن در نقش فيلمبردار. در بخش پنجم احكام فقهي زن در نقش چهره پرداز و حكم وصل كلاه گيس و در بخش آخر احكام فقهي بازيگرانه مثل رقص و رابطه ي زن با نامحرم در صورت مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.
فهرست

مقدمه / تبيين موضوع و اهميت آن
بخش اول: كليات و مفاهيم
فصل اول: فقه و بازيگري زن
ويژگي هاي زن هنرمند
بايدهاي بازيگري زن
روايات مربوط به اجازه ي شوهر
جمع بندي روايات
فصل دوم: مفاهيم
واژگان كليدي موضوع
حكم
انواع حكم
بازيگري زن
فيلم
تئاتر
واژه هاي مرتبط با موضوع
نمايش
هنر
بخش دوم: بازيگري زن و لباسش
فصل اول: حكم پوشيدن لباس جنس مخالف در بازيگري
ادله ي حرمت همانندي
الف: روايات حرمت
ب: اجماع بر حرمت
ادله ي جواز همانندي
روايت جواز
فصل دوم: حكم پوشيدن لباس شهرت در بازيگري
ادله حرمت
روايات
فصل سوم: پوشيدن لباس غير مسلمان در بازيگري
ادله حرمت
روايات
فصل چهارم: حكم پوشيدن لباس مهيج در بازيگري
ادله حرمت
آيات
روايات
فصل پنجم: حكم پوشش زن در نقش مادربزرگ
ادله حرمت
آيات
بررسي مفهوم ثياب
بررسي عدم تبرج در زينت
روايات تفسير، ثياب، به جلباب (لباس بلند)، و مقنعه (روسري)
جمع بندي روايات قواعد
فصل ششم: حكم پوشش دختر نابالغ
ادله ي عدم وجوب پوشش
اجماع
فصل هفتم: حكم پوشش زن غيرمسلمان در بازيگري
فصل هشتم: بازيگري زن در نقش معصومان و اولياي دين
ادله ي قائلان به عدم جواز
ادله ي قائلان به جواز
بخش سوم: بازيگري زن و بيانش
فصل اول: حكم شنيدن صداي زن؛ نقش محارم فرضي
حكم شنيدن صداي عادي زن نامحرم
ادله ي قائلين به حرمت
فصل دوم: حكم گفتگوي زن با نامحرم؛ نقش محارم فرضي
گفتار اول: گفتگوي عادي زن با نامحرم
ادله ي تحريم گفتگوي عادي زن با نامحرم
روايات
دليل صاحب جواهر بر حرمت
ادله ي جواز گفتگوي عادي زن با نامحرم
آيات
روايات
سيره ي مسلمانان
نفس عسر و حرج
جمع بندي
گفتار دوم: گفتگوي مفسده انگيز زن با نامحرم
ادله ي حرمت
آيات
بررسي ملاك حكم حرمت
تلذذ قهري و قصدي
نتيجه ي مباحث
فصل سوم: حكم حضور زن در نمايش
زن، پويانمايي و تقليد صدا
نتيجه
فصل چهارم: حكم گفتگوي زن در نمايش كمدي طنز و سرگرمي
گفتار اول: طنز اسلامي
حرمت يا حليت طنز
روايات رجحان مزاح
روايات مذمت مزاح
جمع بندي
گفتار دوم: حكم گفتار دورغ زن در بازيگري
1. دروغ در حال حكايت گري
روايات گناه كبيره بودن دروغ بر خدا و پيامبر (صلي الله عليه و اله)
جمع بندي
2. دروغ در حال قصه پردازي
روايات حرمت دروغ شوخي
فصل پنجم: حكم آوازخواني زن در نمايش
آوازخواني غنايي زن در بازيگري
آواز غنايي زن در صحنه ي عروسي
ادله ي جواز
جمع بندي
شرايط و محدوديت غناي عروسي
آوازخواني زن در مرثيه
نقد و بررسي جواز
بخش چهارم: بازيگري زن و نگاه به نامحرم
فصل اول: حكم نگاه عادي زن به مرد نامحرم در بازيگري
اقوال پيرامون نگاه زن به بدن نامحرم
ادله ي حرمت
آيات
روايات
سيره مسلمانان
اجماع
فصل دوم: حكم نگاه آلود زن به نامحرم در بازيگري
مسائل قابل بررسي
مفهوم تلذذ
گستره ي تلذذ حرام
تلذذ عقل و شهوت
تلذذ قهري و قصدي
مفهوم ريبه
نكات مورد توجه در ريبه
ادله ي حرمت نگاه آلود
آيات
روايات
قياس اولويت
فصل سوم: حكم نگاه زن با واسطه در نمايش نقش فيلمبردار
نگاه با واسطه
نتيجه
بخش پنجم: بازيگري زن و چهره پردازي (گريم)
فصل اول: حضور زن در نمايش (در نقش چهره پرداز)
گفتار اول: هنر آرايشگري زن
شروط آرايشگري
چهره پردازي جنس مخالف
گفتار دوم: حكم وصل كلاه گيس
حكم وصل كلاه گيس از موي انسان براي زن
روايات منع وصل مو، به موي زن
اخبار كراهت وصل مو،‌به موي زن
اخبار جواز وصل مو، به موي زن
جمع بندي
وصل كلاه گيس از موي غير انسان براي زن
گفتار سوم: پوشش كلاه گيس در بازيگري
پوشش كلاه گيس از موي انسان براي زن
ادله ي لزوم پوشش
آيات
استصحاب
پوشش كلاه گيس از موي غير انسان براي زن
بخش ششم: بازيگري زن و رفتار او
فصل اول: حكم رقص زن در نمايش (نقش رقصنده)
حركت در بازيگري
معناي رقص
رقص در فقه
روايات حرمت رقص زن
رقص فرد نابالغ
فصل دوم: حكم رابطه ي زن با نامحرم در بازيگري
خلوت كردن زن و مرد نامحرم
روايت عدم حرمت خلوت
روايات حرمت خلوت
شوخي كردن در خلوت
روايات
نتيجه
فهرست منابع

بازيگري زن در آيينه شريعت

  • نویسنده : عباسي آراني عبدالله
  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : ---
  • چاپخانه نهضت
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 292صفحه
  • شابک 978-964-972-309-9
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست