مدیر مسئول
علي رستمي چافي
آدرس
قم- بلوار پانزه خرداد - ك 52 - ابتداي خيابان ده متري روح الله - پلاك 2 - كد پستي:3719796783
خلاصه کتاب
هر چند ابلاغ اوراق قضايي از امور فرعي دادرسي هاي كيفري يا حقوقي است؛ ولي به عنوان يك مقدمه لازم الاجرا مورد توجه است، بدين معنا كه هيچ دادرسي بدون اجراي امر ابلاغ اوراق قضايي انجام نمي پذيرد و هيچ حكم يا قراري به اجرا در نمي آيد. مگر اينكه قبلا دادنامه يا قرار و يا رونوشت گواهي شده آن به طرفين دعوا يا وكيل قانوني آنان ابلاغ شده باشد. بنابراين نگارنده سعي دارد تا با ارائه اصول و مقررات ناظر بر ابلاغ اوراق قضايي شرايطي را فراهم آورد تا مأموران ابلاغ، به خصوص مأموران پليس قادر باشند تا اين خدمات به ظاهر ساده اما بسيار پيچيده و تاثير گذار را به خوبي به انجام برسانند.
فهرست

فرازي از مناجاتهاي شهيد دكتر مصطفي چمران
مقدمه
مقدمه
تاريخچه
مفهوم ابلاغ
مأموران ابلاغ
موضوع ابلاغ (موارد ابلاغ اوراق قضايي)
1. اظهار نامه
2. دادخواست
به منظور تسريع در رسيدگي رعايت موارد زير ضروري است
مستخرج از قانون ديوان عدالت اداري
3. حكم دادگاه (دادنامه)
4. احضاريه (احضارنامه)
مفاد احضارنامه
جهات موجهه عدم حضور در مرجع قضايي
5. اجرائيه
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابلاغ اجرائيه
6. حكم جلب
7. اخطاريه
8. قرارها
الف) قرارهاي مقدماتي
ب) قرارهاي نهايي
چگونگي ابلاغ اوراق قضايي
الف) ابلاغ واقعي
1. فرايند ابلاغ اوراق قضايي در محل سكونت
2. فرايند ابلاغ اوراق قضايي در محل كار
ب) ابلاغ قانوني
1. شيوه ابلاغ قضايي در محل كاركنان دولت
2. شيوه ابلاغ اوراق قضايي به خادمين يا بستگان خوانده
3. در محل نبودن خوانده (مخاطب)، بستگان يا خادمين يا امتناع آنان از تحويل اوراق قضايي
5. روش ابلاغ اوراق قضايي زماني كه نشاني خوانده اشتباه است يا تغيير كرده است
6. شيوه ابلاغ اوراق قضايي به مخاطب (خوانده) مجهول المكان
7. شيوه ابلاغ به خواندگان غير محصور
8. شيوه ابلاغ اوراق قضايي به ادارات و اشخاص حقوقي دولتي
9. شيوه ابلاغ اوراق قضايي به اشخاص حقوقي غيردولتي
10. شيوه ابلاغ اوراق قضايي به ورشكسته و شركت منحل شده
11. شيوه ابلاغ اوراق قضايي به خوانده اي كه در حوزه قضايي دادگاه ديگري است
12. شيوه ابلاغ اوراق قضايي به خوانده اي كه در بازداشتگاه يا زندان باشد
تكاليف مأموران حين ابلاغ اوراق قضايي
تكاليف اصحاب دعوا و وكلاي آنان
فهرست جديد انواع اسلحه سرد جنگي و شكاري و مواد منفجره و محترقه
الف) سلاح سرد جنگي
ب) سلاح شكاري
ج) مواد منفجره
د) انواع مواد محترقه

ابلاغ اوراق قضايي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست