مدیر مسئول
علي رستمي چافي
آدرس
قم- بلوار پانزه خرداد - ك 52 - ابتداي خيابان ده متري روح الله - پلاك 2 - كد پستي:3719796783
خلاصه کتاب
كتاب حاضر توسط اداره ي حقوقي و امور نمايندگان مجلس فرماندهي انتظامي استان لرستان تدوين شده است كه شامل قوانين به كارگيري سلاح، شرايط مأموران مسلح پليس، وظايف سازمان براي ايجاد شرايط در مأموران، مراحل تكويني تيراندازي به سوي اشخاص، شرايط قانوني تيراندازي به وسايل نقليه و شرايط قانوني تيراندازي براي ناآرامي همچنين به انضمام فهرست جديد انواع اسلحه سردجنگي و شكاري و مواد منفجره و محترقه.
فهرست

فرازي از مناجاتهاي شهيد دكتر مصطفي چمران
مقدمه
قانون به كارگيري سلاح
مفهوم ضروري
شرايط مأموران مسلح پليس
وظايف متقابل فرماندهان و مأموران پليس در خصوص احراز شرايط
وظايف سازمان براي ايجاد شرايط در مأموران مسلح پليس
وظايف و تكاليف فرماندهان براي احراز شرايط مأموران مسلح پليس
مراحل تكوين تيراندازي به سوي اشخاص
شرايط قانون دفاع مشروع مسلحانه
شرايط قانون تيراندازي به بازداشتي و زنداني در حال فرار
شرايط قانوني تيراندازي در مرزها
شرايط قانون تيراندازي براي حفاظت از اماكن طبقه بندي شده
شرايط قانون به كارگيري سلاح در ناارامي هاي غيرمسلحانه
شرايط قانون تيراندازي در ناآرامي هاي مسلحانه
شرايط قانوني تيراندازي براي متوقف كردن خودروها
وظايف و مسئوليت هاي مأموران قبل از به كارگيري سلاح
وظايف و مسئوليت هاي فرماندهان
فهرست جديد انواع اسلحه سرد جنگي و شكاري و مواد منفجره و محترقه
آييننامه اجرايي بند (5) ماده (3) قانون به كار گيري سلاح توسط مأموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري «مصوب 30/4/1381 هيئت وزيران»
آيينامه اجرايي موضوع ماده (15) قانون به كارگيري سلاح توسط مأموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري
قانون تشكيل ايالت و ولايات ايران مصوب 1286
در باب استعمال اسلحه توسط مأموران ضبطيه و نظميه و قراسوران
از آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1384
از قانون تعيين حدود و اختيارات و وظايف شوراي امنيت كشور مصوب 29/7/1362
از قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382
قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 29/7/1376
آيين نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح
مفاهيم و اصطلاحات

كاربرد قانوني سلاح

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست