قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

آيين كهتران و آيين مهتران ـ ترجمه كتاب الادب الصغير و الادب الكبير

نویسنده: ابن مقفع عبدالله بن دادويه مترجم: فرامرزي زين العابدين

خلاصه کتاب

كتاب حاضر آيينه ي تمام نماي ميراث كهن ايرانيان است كه به فراخور فضاي زمانه ي خويش در قالب زبان عربي بيان شده است. از ويژگي هاي منحصر به فرد كتاب اين است كه مؤلف خرد و خردورزي را شالوده و محور اصلي كتاب قرار داده است. از اين رو واژه ي خرد و اشتقاق هاي آن با بسامد بسيار بالايي در كتاب آمده و قابل قياس با هيچ واژه ديگري نمي باشد. حكمت هاي ابن مقفع حتي آنجا كه درباره ي دين سخن مي گويد از تجربه هاي دنيوي سرچشمه مي گيرد. در ترجمه اثر حاضر تلاش بسيار شده تا علاوه بر حفظ معناي متن،‌ سيطره ي يك اسلوب واحد در آن احساس شود. به جهت حفظ و مراعات معنا در برخي از بخش هاي متن،‌ ناگزير كلمات يا عبارتهايي را درون قلاب قرار دادم تا معناي نهضه در عبارت هاي موجز به زبان فارسي منتقل شود. بهتر آن ديدم كه اسلوب ترجمه در عين وضوح و روشني تا حدود زيادي به اسول تاريخي نزديك باشد و براي اين مهم خود نيز به مطالعه نثرهاي گذشته زبان فارسي پرداختم و تلاش كردم تا اسلوب پرداخته شده در ترجمه و در عين وضوح، تداعي كننده فضاي تاريخي آن نيز باشد.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160مقدمه
زندگاني و مرگ اين مقفع (106ـ142 هـ ق)
آثار وي
محتواي كتاب:
اسلوب كتاب الادب الصغير و الادب الكبير
1. سادگي و پرهيز از تصنّع
2. تمايل يه ايجاز
پيرامون ترجمه كتاب:
الادب الصغير (آيين كهتران)
آغاز سخن
ادب، پرورنده خرد است
پيروي از نيكان
آنچه در اين كتاب آمده
بنگر كه جايگاهت كجاست؟
محك راستي و خطا
محاسبه نفس
يادآوري مرگ
برشمردن كاستيها
خصلتهاي نيك
كسي كه ديگران را به فراموشي سپارد و خوار كند زيان بيند
انس با زيركان
ساعتي ياريگر ساعات ديگر است
خواسته هاي سه گانه
مردم دو گونه اند
خطاي اندك بسيار گردد
راي و هواي نفس، دشمن يكديگرند
بياموز پيش از آنكه بياموزاني!
پايه هاي پادشاهي
قوّت پادشاه در چيست؟
دگرگوني احوال دنيا
مثل بر وضوح سخن مي افزايد
هيچ مالي بهتر از خرد نيست
راز نگهدار باش!
پاسبان و پاس داشته
ادب بزرگ
انواع مردم
فريفته دنيا مشو!
چگونه شيطان را بر عيب خويش آگاه مي كني؟
زيور دنيا
استوار نمودن كارها بر آنچه شايسته اعتماد است
شكرگزاري خداوند بر نعمتها و عمل در طاعت او
دين برترين موهبتها
سزاوارترين مردمان
خود پسندي آفت خرد است
دو حكمت
دانش، زينت دانشمند است
خرد ذاتي
نشانه معرفت خداوند
حقّ پادشاه دادگر
نشانه دانش دانشمند
علم آخرت
چه چيزهايي بر آدمي واجب است؟
اندرزهاي نغز
سرآغاز گناهان
دين آدمي
نشانه هاي انسان فرومايه
خويش را به كار بزرگ تر مشغول ساز!
مردم چهار دسته اند
حكمتهايي چند
بدحالان
چه چيز سودمند نيست؟
اموري كه از پي امور ديگر مي آيند
ريشه ها و ميوه ها
نام بد
چه كسي را به دوستي گيري؟
آسودگي انسان در چه باشد؟
از بيكاري شادمان مباش!
تباه گشتن خرد
خردمند احدي را خوار نمي شمرد
پيوستگي كارها
آسودگي خردمند
خردمند
سعادتمندي و مايه اميداواري
سعادتمند را خداي سبحان برانگيزد و نگون بخت را شيطان
مردان چهار دسته اند
ثروتمند ترين مردم و بهتر چيزي كه كسي را رسد
بدترين عيبها
خصلتهاي نكوهيده
كم خردي گوينده
راهبري جهنم و خزانه داري شيطان
خوفناك ترين چيز براي آدمي
انسان دورانديش چه مي كند؟
فايده مشورت
طمع
در افكندن ديگران به نرمي
شايسته ترين مردم به احترام
ناتوان و دورانديش
خردمندان و كريمان
ضرورت دارايي براي آدمي
فقر سرچشمه بلاياست
مرگ، برخي را آسودگي است
محنتها از حرص و ولع است
عالمان چه گفته اند؟
كمال سخن نيك
رادمرد
مراقبت بر نفس
چيزهاي فاني
سزاوارترين مردم
خريد كالاي بزرگ به اندك بها
مشاركت در مال
تسلّاي ديگران
از رنجي به رنجي ديگر شدن
دگرگوني احوال
الادب الكبير (آيين مهتران)
آغاز سخن
اي جوينده دانش!
در باب پادشاهان
از مدح و ستايش بپرهيز!
آنچه زيبنده پادشاه است
اشتغال به امور كوچك امور بزرگ را تباه مي كند
از زياد هروي در خشم بپرهيز!
پادشاهي سه گونه است
ميانه روي در سخن گفتن و درود فرستادن
پادشاه بر چه كساني اعتماد مي كند؟
پرهيز از خشم و دروغ
سپردن كارها به شايستگان
آنچه ستم را زينت بخشد و آدمي را به باطل وادارد
مراقبت بر امور رعيّت و پرهيز از حسد
چگونه بازار فساد و پستي از رونق مي افتد؟
آنچه پادشاه از امر دنيا بدان نياز دارد
كسي كه ملازم پادشاه و والي شده چه بايد كند؟
به اصرار از پادشاه چيزي مخواه و بر وي دليري مكن!
از خشم پادشاه بپرهيز و تسليم امر او باش!
دروغ حق و راستي را تباه سازد
تا از تو نپرسند پاسخ مگوي و سخن ديگران را به نيكي گوش كن!
ملاطفت وزير با همگنان
همه كس را همدم و مونسي است
بر راي ناموافق پادشاه بردباري كن!
چگونه پادشاه را نصيحت كني؟
فرمان بري از پادشاهان
جان و مال خويش را فداي دوست كن!
راي ديگران را به خويش منسوب نكن!
كمال درستي راي و سخن
سخن جدّ را به هزل نياميز!
بر دوستانت گستاخي مكن!
ادعاي دانش كردن ننگ است
دادگري با دشمنان و خشنودي دوستان
چگونه براي خودت دوست بر مي گزيني؟
لباس جدّيت و لباس الفت
زبانت را حفظ كن!
غمخواري با دوستان
عذر به نزد چه كسي مي بري؟
دوستان راستين
منّت نهادن، نيكي را تباه سازد و خوبي را مكدّر نمايد
از خشم بپرهيز!
شكيبا باش!
دانش را عزيز دار!
كمال بخشندگي و كرم
رفتار با دشمنان
گواهان عادل
پرهيز از زن بارگي
فروتن و خاموش باش و از جدل بيهوده بپرهيز!
شكيبايي در كارها بار گران آن را سبك سازد
كارها را به اندازه كن!
سخنان نمكين و زيبا را به خاطر بسپار!
هم نشيني با چه كسي شايسته است؟
با جوانمردي مصاحبت با ديگران كن!
كدام تكريم نيكو باشد؟
ترس و آز، هلاكت و محروميت است
مراقب باش تا نامت به نيكي نزد مردم رود!
آبرو پاكيزه داشتن و دوام عزّت
هم نشيني با مردم
مشاور، ضامن درستي راي نيست
به سخن ديگران خوب گوش كن!
زهد چگونه است؟
هم نشيني خوب و بد
الأدب الصّغير و الأدب الكبير
الأدب الكبير
في الأصدقاء