مدیر مسئول
علي سعيدي
آدرس
قم - 45 متري صدوق - كوچه 56 - پلاك 76
خلاصه کتاب
سنت، در اصطلاح فقهيان، قول، فعل و تقرير معصوم است. به ديگر سخن، گفتار، كردار و در برخي واقعه ها، تاييد بي كلام معصوم، پيامبر و امام است و اما سيره منطق عملي معصوم است كه تعيين كننده ي شيوه، متد و سبك رفتار اوست و به لحاظ اين كه از نوعي استمرار و دوام برخوردار است قاعده مند و ضابطه پذير است و قابليت تكرار دارد، و به دليل همين قاعده مندي و ضابطه پذيري و ... است كه از منظر وحي و پيامبر براي مسلمانان مقداري نيكوست: بي گمان براي شما در فرستاده ي خداوند مقتداي نيكوست، براي آنكس كه به خداوند و به روز بازپس، اميد دارد و خداوند را بسيار ياد مي كند. سيره در دو حوزه ي متفاوت قابل بررسي است: 1. سيره فردي كه به ويژگي هاي اخلاقي معصوم مربوط است. 2. سيره جمعي كه به ابعاد اجتماعي، فرهنگي و سياسي او نظر دارد. البته با توجه به موضوع بحث تاكيد عمده در اين درسنامه بر آن بخش از سيره پيامبر است كه بيش تر صبغه اخلاقي و تربيتي دارد.

سيري در سيره عملي پيامبر صلي الله و عليه و آله

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست