مدیر مسئول
عباس معلمي
آدرس
بلوار امين، مركز پژوهشهاي صدا و سيما
خلاصه کتاب
نظام جمهوري اسلامي با گذشت بيست سال از اجراي سياست تحديد جمعيت، با توجه به ملاحظات گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و امنيتي، سياست افزايش جمعيت را در پيش گرفته است. رسانه ملي در جايگاه يكي از مهم ترين دستگاه هاي فرهنگ ساز كه به تعبير مقام معظم رهبري مسئوليت مديريت و هدايت فرهنگ و افكار عمومي جامعه را برعهده دارد در اين زمينه داراي نقش و جايگاه مهمي است. كتاب رسانه ملي و تغيير سياست جمعيتي، مسئله شناسي راهبردها و سياست ها، براي روشن ساختن وجوه گوناگون اين نقش و جايگاه و همچنين تبيين راهبردها، سياست ها و برنامه هايي كه رسانه ملي براي تغيير گفتمان موجود درباره فرزند دار شدن و تحقق سياست جمعيتي جديد نظام جمهوري اسلامي، بايد در پيش گيرد، تدوين شده است.

رسانه ملي و تغيير سياست جمعيتي؛مسئله شناسي، راهبردها و سياست ها(مجموعه گفت و گو)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست