مدیر مسئول
محمد علي حيدري
آدرس
كاشان ، خيابان اميركبير، كوي شهيد طاهري، طاهر 4
خلاصه کتاب
كتاب تاريخ مختصر نوشته سيد علي نصر متوفاي 1340 مي باشد مرحوم نصر در مقدمه اين كتاب مي گويد تاريخ مختصر ايران با اسامي پادشاهان و سال جلوس و وفات ايشان به قسمتي كه در خور مكاتب حاليه باشد تاليف نمودم و از آنجايي كه براي تحصيل تاريخ قدري جغرافيا لازم است، اين بنده لازم دانست كه مختصري از جغرافياي قديم و جديد ايران بنويسد تا اطفال، اول آن را بخوانند بعد شروع به تاريخ نمايند ... در اين كتاب چهل و چهار شكل و هشت نقشه است.

تاريخ مختصر ايران

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست