مدیر مسئول
اسدالله محمدي نيا
آدرس
خيابان معلم- معلم 12 - كوي ارشادي - كوي فرجام - پلاك 28
خلاصه کتاب
اصولا خداوند در قرآن فقط فرمان مي دهد به انجام بعضي امور و ترك بعضي نواهي ولي اگر سوالي شود خدا چه مي كند بايد گفت خداوند و فرشتگان او دائما بر حضرت محمد صلي الله عليه و آله صلوات مي فرستند. در مقام و منزلت حضرت رسول صلي الله عليه و آله همان بس كه حضرت حق دائما بر روح او درود مي فرستد و در عظمت صلوات همان بس كه به فرموده بزرگان عالم تشيع در آن همه چيز وجود دارد و ذكري است كه هم توحيدي است و هم ولايي و هم جلالي و هم جمالي. تحليل و تسبيح و تكبير و تحميد در او هست و حتي استغفرالله را نيز در درون صلوات مي تواني به تماشا و مشاهده و معاينه بنشيني. راستي چرا خداوند در بين اين همه آيات و اوراد و اذكار اين ذكر را براي خود برگزيده؟ چرا مؤمنين در پايان نمازهاي واجب آيه اش را خوانده و دسته جمعي و بطور آهنگين آن را قرائت مي كنند؟ چرا در شروع هر كار از صلوات مدد مي جوييم؟ چرا براي يافتن هرگمشده اي صلوات مي فرستيم؟ كتاب صلوات مشكل گشا از جهات گوناگون به آثار و بركات اين ذكر شريع مي پردازد.

صلوات مشكل گشا

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست