مدیر مسئول
عباسي آغوي هادي
آدرس
بلوار شهيد دل آذر - كوچه 54 - پلاك 121
خلاصه کتاب
وقتي زحمت مي كشي، تلاش مي كني، خواب و خوراك را بر خود حرام مي كني تا درس بخواني، تا خدمت كني تا موفق باشي، اين يعني كمال اين يعني راحتي تو در آينده. ولي وقتي تلاش مي كني،‌ به آب و آتش مي زني و سختي مي كشي تا ديگري درس بخواند، روسفيد باشد و موفق، اين يعني ايثار اين يعني از خودگذشتگي و اين در يك كلمه يعني همسر طلبه. كمتر كتابي است كه همسران روحاني را مورد خطاب قرار دهد در كتاب خانه آفتاب به سوال هايتان در اين زمينه پاسخ داده مي شود. ويژگي هاي زندگي طلبگي، روابط عاطفي بهتر با همسر، زندگي آسان، روابط با خويشاوندان، اقتصاد و اشتغال در خانواده طلبه، تحصيل و تبليغ در خانواده طلبه و سازگاري با آن، جايگاه اجتماعي خانواده روحاني و اقتضائات آن، معنويت در خانواده روحاني و ...

خانه آفتاب

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست