مدیر مسئول
مسلمي حسن
آدرس
خ. صفائيه، ك. ممتاز، فرعي دوم، ك. معصوميه، پ. 20
خلاصه کتاب
حضرت رسول مي فرمايند: به راستي كه قبر، اولين منزل آخرت است اگر انسان در اين منزل آخرت نجات و رهايي يابد، وقايع و حوادث پس از آن آسان تر از اين مرحله است ولي اگر در اين منزل نجات پيدا نكند، سختي حوادث پس از آن، كمتر از آن نخواهد بود اين حقيقت را امام سجاد اينگونه بيان مي دارد كه به درستي، قبر باغي از باغ هاي بهشت و يا گودالي از گودال هاي جهنم است. كتاب داستان هايي از قبر و قبرستان شامل داستان هاي جذّاب و عبرت آموزي است كه تا حدودي باعث زدودن غفلت از ياد مرگ و سفر پر مخاطره ي آخرت است.

داستان هايي از قبر و قبرستان ها

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست