مدیر مسئول
سيد نعمت الله حسيني
آدرس
خيابان امام موسي صدر (خاكفرج) ، كوچه 47 (موسوي) ، پ 76
خلاصه کتاب
حضرت آيت الله رضا استادي در كتاب سي مقاله اش نوشته است از استاد بزرگ مرحوم حاج ميرزا ابوالحسن شعراني كه ايشان فرموده اند داستان هايي كه از بزرگان نقل مي شود اگر شامل حكمت و پند و اندرز باشد براي خواننده سومند خواهد بود. گرچه اصل آن داستان ها مشكوك باشد و از اين رو دانشمندان بزرگ در سند اين قبيل مسائل و مطالب زياد دقت نمي كنند يعني اگر سندش هم نباشد نقل مي كنند. كتاب فوائد نادره يا حجت باهره در دو بخش گردآوري شده است بخش اول در مورد اشخاص و حيوانات و موجودات زنده مي باشد بخش دوم نوادر و خوارق عاداتي كه در جوامد و موجودات غير زنده ظاهر شده از منابع معتبره گردآوري و منتشر مي شود.

فوائد نادره يا حجت باهره

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست