مدیر مسئول
عبدالله خاني علي
آدرس
خ. شهيد مطهري، خ. سرافراز، ك. يكم، پ. 21
خلاصه کتاب
فهم نقش و كاركرد فضاي سايبر در امنيت ملي مقوله اي است كه علي رغم وجود منابع متعدد در موضوعات سايبري كمتر به آن توجه شده است. كتاب امنيت و جنگ سايبري 2 قصد دارد خواننده را با سلاح ها، جنگجويان و حملات سايبري و تاثير آن ها بر امنيت ملي آشنا كند. مطالب موجود نشان مي دهد كه به طور اساسي امنيت ملي در فضاي سايبر، خود عرصه اي فراگير و تا حدود زيادي آميخته با موضوعات مستقل است؛ بنابراين، ضرورت دارد تا به امنيت ملي در فضاي مجازي به عنوان موضوعي فراگير در ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي توجه شود.

امنيت و جنگ سايبري 2 ـ‌ ويژه سلاح ها، جنگويان و حملات سايبري

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست