مدیر مسئول
عبدالله خاني علي
آدرس
خ. شهيد مطهري، خ. سرافراز، ك. يكم، پ. 21
خلاصه کتاب
كتاب مرجع امنيت انرژي موضوع امنيت انرژي، تعريف آن، ابعاد گوناگونش، شيوه هاي سنجش و شاخص گذاري آن و عوامل پيچيدگي آفريني را كه اغلب از قلم افتاده اند به بررسي مي گذارد. اين كتاب، تعاريف و ابعاد مختلف امنيت انرژي، از جمله آن هايي را كه براي امنيت عرضه و قابل خريد بودن انرژي اولويت قائلند در كنار آن دسته كه بر موجود بودن و بهره وري انرژي، تجارت، كيفيت محيط زيست و اداره اجتماعي و سياسي آن تاكيد دارند مشخص مي سازد. از اين گذشته اين كتاب كندوكاوي است درباره سنجه هاي گوناگوني كه مي توان براي يك دست كردن امنيت انرژي و نيز كميت پذير ساختن آن به كاربرد از جمله تلاش هايي كه به تازگي براي اندازه گيري ميزان پيشرفت امنيت انرژي در سطح ملي با تاكيد ويژه بر كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، كشورهاي آسياسي، و كشورهاي صنعتي چهار گوشه جهان صورت گرفته است.

كتاب مرجع امنيت انرژي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست