مدیر مسئول
احمد باقري
آدرس
بنياد - لقمان 2 - پلاك 7
خلاصه کتاب
آشنايي با الگوهاي نوين تدريس و توانايي كاربرد آن در كلاس درس، بعد مهمي از صلاحيت هاي حرفه اي معلمان را تشكيل مي دهد. لذا با عنايت به اهميت موضوع، در اين كتاب سعي شده است به طور مختصر سه نمونه از الگوهاي فعال تدريس (الگوي تدريس بارش فكري، الگوي تدريس تفكر استقراريي و الگوي تدريس تفحص گروهي) با ارائه نمونه تدريس بيان شود. در ادامه مطالب، به اهميت به كار بردن تركيبي از الگوهاي فعال براي تدريس در كلاس پرداخته شده است و همچنين مبحثي با عنوان بهترين روش تدريس كدام است بيان شده است.

الگوهاي فعال تدريس 3 ـ بارش فكري،تفكر استقرايي، تفحص گروهي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست