مدیر مسئول
احمد باقري
آدرس
بنياد - لقمان 2 - پلاك 7
خلاصه کتاب
آشنايي با الگوهاي نوين تدريس و توانايي كاربرد آن ها در كلاس درس، بعد مهمي از صلاحيت هاي حرفه اي معلمان را تشكيل مي دهد. لذا با عنايت به اهميت موضوع در كتاب الگوهاي فعال تدريس 2 سعي شده است به طور مختصر سه نمونه از الگوهاي فعال تدريس (الگوي تدريس بديعه پردازي، الگوي تدريس كارايي تيم و الگوي تدريس روشن سازي طرز تلقي) با ارائه ي نمونه تدريس بيان شود.

الگوهاي فعال تدريس 2 ـ بديعه پردازي، كارايي تيم، روشن سازي طرز تلقي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست