مدیر مسئول
احمد باقري
آدرس
بنياد - لقمان 2 - پلاك 7
خلاصه کتاب
از آنجا كه نقش اصلي در فرايند ياد دهي يادگيري بر عهده ي معلم مي باشد، آگاهي و شناخت همكاران ارجمند از روش هاي مختلف تدريس و نحوه ي كاربرد آن ها يك ضرورت محسوب مي شود. لذا در كتاب الگوهاي فعال تدريس سعي شده است تا با عنايت به اهداف كلان سند تحول بنيادين و راهكارهاي ذيل آن، به صورت مختصر تعدادي از الگوهاي فعال تدريس به همراه نمونه هايي ارائه گردد. ذكر اين نكته لازم است كه روش هاي ارائه شده، در اين كتاب محدوده اي بسته و غير قابل تغيير نيستند، بلكه قالب هايي هستند كه مي توان با توجه به موقعيت در آن ها تغييراتي اعمال نمود تا به نتايج بهتري دست يافت. قبل از انجام هر شيوه اي تدريس بايد ابتدا وسايل مورد نياز، شرايط و موقعيت و نيز فراگيران را آماده و توجيه نمود تا در حين انجام، دچار مشكل نشويم.

الگوهاي فعال تدريس ـ 9 الگو از الگوهاي نوين تدريس به همراه نمونه تدريس

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست