مدیر مسئول
عبدالله خاني علي
آدرس
خ. شهيد مطهري، خ. سرافراز، ك. يكم، پ. 21
خلاصه کتاب
با توجه به حضور جمعيت زيادي از مسلمانان در كشور روسيه، بررسي وضعيت آنان به عنوان بزرگترين اقليت قومي و ديني فدراسيون روسيه، از اولويت هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است مقام هاي روس در سطوح مختلف شمار مسلمانان روسيه را 5/14 تا 24، ميليون نفر دانسته اند؛ در حالي كه سازمان سيا، اين تعداد را 26 ميليون نفر مي داند (Simonor , 2006) كولايي تعداد آنها را 25 ميليون نفر ذكر كرده اند. حتي ج . س. ماركوس فعال مسلمان مي گويد در روسيه از هر پنج نفر يكي مسلمان است. جمعيت روسيه هم اكنون نزديك به 143 ميليون نفر است. پژوهش هاي حاضر در قالب پنج فصل و يك نتيجه گيري تدوين شده است در فصل يكم با عنوان سيماي عمومي مسلمانان روسيه در مورد تقسيمات سرزميني فرارسيدن روسيه، پيشينه حضورمسلمانان در سرزمين روسيه، وضعيت كنوني مسلمانان روسيه و مباني هويت سياسي مسلمانان روسيه بحث شده است. در فصل دوم چهارچوب نظري نظريه هويت سياسي با حركت از كلي به جزئي و به روش قياسي استخراج شده است. در فصل سوم و چهارم چهار جمهوري مسلمان نشين روسيه كه اهميت بيشتري دارند نمونه پژوهي شوند. فصل پنجم با بهره گيري از داده هاي فصل هاي پيشين، هويت سياسي مسلمانان روسيه را تعريف و شناسايي كرده است؟

مسلمانان روسيه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست