قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

ترجمه نوين

نویسنده: اميني محسن

خلاصه کتاب

كتاب حاضر در حد خود متضمن اصول و قواعدي است كه مي تواند مترجمين و علاقه مندان به اين بحث را در باب ترجمه و در جهت نيل به مقاطع عاليه ي دانشگاهي ياري نمايد. مطالب كتاب حاضر به گونه اي بيان شده تا علاقه مندان در سطوح مختلف بتوانند از آن بهره مند گردند، و در پايان مطالب سعي بر آن شده تمريناتي تقديم گردد تا دانشجويان بتوانند آموخته هاي خود را بيازمايند.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160پيشگفتار
ترجمه در ايران
ترجمه بعد از ظهور اسلام
فصل اول: ترجمه و مسائل مربوط به آن
تعريف ترجمه و مترجم
اهميت ترجمه
ويژگيهاي مترجم
توصيه هاي عمومي در باب ترجمه
دشواريهاي ترجمه
انواع ترجمه
مراحل ترجمه
سخني با مترجمان نو آوز
شعر
سؤالات طبقه بندي شده كنكور كارشناسي ارشد فصل اوّل
پاسخهاي تشريحي و كوتاه نمونه سؤالات كارشناسي ارشد فصل اوّل
فصل دوّم: اسم
تعريب
تعجيم
اسم در زبان فارسي و عربي
اسمهاي مترادف
اشتراك لفظي
اسمهاي مشترك در دو زبان فارسي و عربي
بكارگيري و ترجمه اسمهاي علم
استفاده ال جهت اسمهاي علم
صفت
بكارگيري صفت مناسب در ترجمه
انواع صفت
تمرين 1
ضماير
چند نكته
تمرين 2
اسماء و ضماير اشاره
ضماير ملكي
تمرين 3
اسم زمان و مكان
تمرين 4
موصولات
تمرين 5
تاكيد
ترجمه مفعولها
تمرين 6
ترجمه اعداد
ترجمه اعداد بزرگ به عربي
ترجمه اعداد كوچك
معدود اعداد
كلمات ملحق به اعداد
ترجمه شماره تلفنها
تمرين 7
تميز
حال (قيد حالت)
قيدهاي تمنا و اميداوري
ادوات استفهام
ترجمه استثناء
تمرين 8
ادات تعجب و تحسين و تاسف
ادات شرط
متون عربي
پاسخ تمرينهاي فصل دوّم
سؤالات طبقه بندي شده كنكور كارشناسي ارشد فصل دوّم
پاسخهاي تشريحي و كوتاه نمونه سؤالات كارشناسي ارشد فصل دوّم
فصل سوّم: افعال
فعل ماضي
1. فعل ماضي ساده يا مطلق
تمرين 1
2. ماضي بعيد
تمرين 2
3. ماضي استمراري
تمرين 3
4. ماضي نقلي
ماضي نقلي استمراري
تمرين 4
ماضي التزامي
تمرين 5
فعل مضارع
1. مضارع اخباري
2. مضارع التزامي
تمرين 6
3. مضارع ملموس
تمرين 7
فعل مستقبل
تمرين 8
فعل امر و نهي
تمرين 9
افعال مشترك
افعال مترادف
متن عربي
پاسخ تمرينهاي فصل سوّم
سؤالات طبقه بندي شده كنكور كارشناسي ارشد فصل سوّم
پاسخهاي تشريحي و كوتاه نمونه سؤالات كارشناسي ارشد فصل سوّم
فصل چهارم: حروف
حروف در فارسي
تمرين 1
حروف در عربي
تمرين 2
پاسخ تمرينهاي فصل چهارم
سؤالات طبقه بندي شده كنكور كارشناسي ارشد فصل چهارم
پاسخهاي تشريحي و كوتاه نمونه سؤالات كارشناسي ارشد فصل چهارم
فصل پنجم: جمله و انواع آن
انواع جمله در فارسي و عربي
اركان جمله
جملات طولاني
تمرين 1
جمله حاليه
نقل قول مستقيم و غير مستقيم
تمرين 2
ترجمه ضرب المثلها
ترجمه كنايات
پاسخ تمرينهاي فصل پنجم
سؤالات طبقه بندي شده كنكور كارشناسي ارشد فصل پنجم
پاسخهاي تشريحي و كوتاه نمونه سؤالات كارشناسي ارشد فصل پنجم