مدیر مسئول
عليرضا حمزه اي
آدرس
خيابان امام خميني، 24 متري مطهري شمالي، كوي 14، پ. 22
فهرست

ليلي و مجنون
ليلي و مجنون
نعمت پيغمبر اكرم (صلي الله عليه و آله)
معراج پيغمبر (صلي الله عليه و آله)
برهان قاطع در حدوث آفرينش
آغاز برهان
سبب نظم كتاب
در مدح شروانشاه اخستان بن منوچهر
خطاب زمين بوس
سپردن فرزند خويش به فرزند شروانشاه
در شكايت حسودان و منكران فرمايد
عذر شكايت
در نصيحت فرزند خود محمّد نظامي
خوبي كم گويي
ياد كردن بعضي از گذشتگان خويش
يادآوري از پدر
ياد مادر خود رئيسه ي كرد
يادآوري از خال خود خواجه عمر
ياد از همدمان رفته و همدمي با ديگران
فراموشي از پيكر و جسم
فراموشي از سرافرازي
فراموشي در عمر
به ترك فروتني و افتادگي گفتن
تمثيل
بيدادكش نبايد بود
به ترك خدمت پادشهان گفتن
به رزق و كار كسان دست اندازي نبايد كرد
خرسندي و قناعت
با نشاط خدمت به خلق كردن
افتادگي جوي تا بلند شوي
در خلوت به سخن سرايي پرداختن
آغاز داستان
عاشق شدن ليلي و مجنون به يكديگر
در صفت عشق مجنون
رفتن مجنون به نظاره ي ليلي
رفتن پدر مجنون به خواستگاري ليلي
زاري كردن مجنون در عشق ليلي
بردن پدر مجنون را به خانه ي كعبه
آگاهي پدر مجنون از قصد قبيله ي ليلي
پند دادن پدر مجنون را
جواب دادن مجنون پدر را
حكايت
در احوال ليلي
رفتن ليلي به تماشاي بوستان
خواستاري ابن سلام ليلي را
رسيدن نوفل به مجنون
عتاب كردن مجنون با نوافل
جنگ كردن نوفل با قبيله ي ليلي
عتاب كردن مجنون با نوفل
مصاف كردن نوفل بار دوم
رهانيدن مجنون آهوان را
آزاد كردن مجنون گوزنان را
سخن گفتن مجنون با زاغ
بردن پيرزن مجنون را در خرگاه ليلي
دادن پدر ليلي را به ابن سلام
بردن ابن سلام ليلي را در خانه ي خود
آگاهي مجنون از شوهر كردن ليلي
شكايت كردن مجنون با خيال ليلي
رفتن پدر مجنون به ديدن فرزند
جواب دادن مجنون پدر را
وداع كردن مجنون پدر را
آگاهي مجنون از مرگ پدر
انس مجنون با وحوش و سباع
حكايت
نيايش كردن مجنون به درگاه خداي تعالي
نيايش مجنون با زهره
نيايش مجنون با مشتري
نيايش مجنون به درگاه يزدان
رسيدن نامه ي ليلي به مجنون
مفاد نامه ي ليلي به مجنون
نامه ي مجنون در پاسخ ليلي
آمدن سليم عامري، خال مجنون به ديدن او
حكايت
ديدن مجنون مادر را
آگاهي مجنون از وفات مادر
خواندن ليلي مجنون را
غزل خواندن مجنون نزد ليلي
آشنا شدن سلام بغدادي با مجنون
پاسخ مجنون به سلام بغدادي
وفات يافتن ابن سلان شوهر ليلي
صفت رسيدن خزان و درگذشتن ليلي
زاري كردن مجنون در مرگ ليلي
وفات مجنون بر روضه ي ليلي
آگاهي قبيله ي مجنون از وفات وي
در ختم كتاب به نام شروانشاه

ليلي و مجنون

  • سال چاپ : 1391
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه علوي
  • تیراژ 1500 نسخه
  • تعداد صفحه : 216صفحه
  • شابک 978-600-6512-34-1
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست