مدیر مسئول
علي حاج تقي
آدرس
خيابان دورشهر (شهيد فاطمي) – جنب بانك سپه - پلاك 310
خلاصه کتاب
ليلي و مجنون ، داستاني است كه گذشته از حقيقت و يا افسانه بودن آن گنجينه اي از فصاحت، بلاغت، حكمت و اخلاق است. اصل اين داستان عربي است و داستان عشق مجنون(قيس عامري) از قبيله بني عامر و ليلي دختر سعد مي باشد. در ادبيات عرب اشعار زيادي در وصف ليلي و عشق سوزناك او وجود دارد كه اين اشعار را به مجنون يا قيس عامري نسبت مي دهند. داستان ليل و مجنون در ادبيات فارسي نيز مشهور است تا آنكه نظامي گنجوي آنرا به نظم درآورده است، گرچه جانمايه ي اين نظم، عربي است اما بيشتر آن آفريده ي ذهن خلاق و طبع موزون نظامي است. اين منظومه شامل 4500 بيت است كه به نام شروانشاه، ابوالمظفر اخستان سروده شده است. كه در كتاب حاضر به همراه نثر روان و ساده اين داستان، براي علاقه مندان عرضه شده است.
فهرست

1. داستان ليلي و مجنون به نثر روان و ساده
مقدمه
مختصري از شرح حال حكيم نظامي گنجوي
در ستايش باري تعالي
نعت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله
معراج پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله
سبب نظم كتاب ليلي و مجنون
آغاز داستان ليلي و مجنون
بردن پدر، مجنون را به خانه ي كعبه
آگاهي پدر مجنون از قصد قبيله ي ليلي
پند دادن پدر مجنون را
جواب مجنون به پدر
در احوال ليلي
رفتن ليلي به تماشاي بوستان
خواستگاري ابن سلام از ليلي
عتاب كردن مجنون با نوفل
مصاف كردن نوفل بار دوم
رهانيدن مجنون آهوان را
آزاد كردن گوزنان
سخن گفتن مجنون با زاغ
بردن پيرزن مجنون را در خرگاه ليلي
دادن پدر ليلي را به ابن سلام
جواب مجنون به پدر
وداع مجنون با پدر
آگاهي مجنون از وفات پدر
انس مجنون با وحوش و سباع
نيايش مجنون به درگاه ايزد تعالي
رسيدن نامه ي ليلي به مجنون
مفاد نامه ي ليلي به مجنون
نامه ي مجنون در پاسخ ليلي
آمدن سليم عامري، دايي مجنون به ديدن او
ديدار مادر از مجنون
آگاهي مجنون از وفات مادر
خواندن ليلي مجنون را
غزل خواندن مجنون نزد ليلي
آشنا شدن سلام بغدادي با مجنون
پاسخ مجنون به سلام بغدادي
در عصمت و طهارت مجنون
افسانه ي زيد و زينب
وفات يافتن ابن سلام شوهر ليلي
رسيدن زيد به زينب
رسيدن ليلي و مجنون به يكديگر
رسيدن خزان و در گذشتن ليلي
آگاه شدن مجنون از وفات ليلي
آمدن سلام بغدادي به ديدن مجنون براي مرتبه دوم
وفات مجنون بر روضه ي ليلي
آگاهي قبيله ي مجنون از وفات وي
به خواب ديدن زيد ليلي و مجنون را
2. متن كامل داستان ليلي و مجنون
به نام ايزد بخشاينده
نعت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله
معراج پيغمبر صلي الله عليه و آله
برهان قاطع در حدوث آفرينش
آغاز برهان
سبب نظم كتاب
در مدح شروانشاه اخستان بن منوچهر
خطاب زمين بوس
سپردن فرزند خويش به فرزند شروانشاه
در شكايت حسودان و منكران فرمايد
عذر شكايت
در نصيحت فرزند خود محمد نظامي
خوبي كم گويي
يادكردن بعضي از گذشتگان خويش
يادآوري از پدر
ياد مادر خود، رئيسه كرد
يادآوري از خال خود خواجه عمر
ياد از همدمان رفته و همدمي با ديگران
فراموشي از پيكر و جسم
فراموشي از سرافرازي
فراموشي از عمر رفته
به ترك فروتني و افتادگي گفتن
بيدادكش نبايد بود
به ترك خدمت پادشاهان گفتن
به رزق و كار كسان دست اندازي نبايد كرد
خرسندي و قناعت
با نشاط خدمت به خلق كردن
افتادگي جوي تا بلند شوي
در خلوت به سخن سرايي پرداختن
آغاز داستان
عاشق ليلي و مجنون به يكديگر
در صفت عشق مجنون
رفتن مجنون به نظاره ي ليلي
رفتن پدر مجنون به خواستگاري ليلي
زاري كردن مجنون در عشق ليلي
بردن پدر مجنون را به خانه ي كعبه
آگاهي پدر مجنون از قصد قبيله ي ليلي
پند دادن پدر مجنون را
جواب دادن مجنون پدر را
در احوال ليلي
رفتن ليلي به تماشاي بوستان
خواستاري ابن سلام ليلي را
رسيدن نوفل به مجنون
عتاب كردن مجنون با نوفل
جنگ كردن نوفل با قبيله ي ليلي
عتاب كردن مجنون با نوفل
مصاف كردن نوفل بار دوم
رهانيدن مجنون آهوان را
آزاد كردن مجنون گوزنان را
سخن گفتن مجنون با زاغ
بردن پيرزن مجنون را در خرگاه ليلي
دادن پدر ليلي را به ابن سلام
بردن ابن سلام ليلي را به خانه ي خود
آگاهي مجنون از شوهر كردن ليلي
شكايت كردن مجنون با خيال ليلي
رفتن پدر مجنون به ديدن فرزند
جواب دادن مجنون پدر را
وداع كردن پدر مجنون را
آگاهي مجنون از مرگ پدر
انس مجنون با وحوش و سباع
نيايش كردن مجنون به درگاه خداي تعالي
نيايش مجنون با زهره
نيايش مجنون با مشتري
نيايش مجنون به درگاه يزدان
رسيدن نامه ي ليلي به مجنون
مفاد نامه ليلي به مجنون
نامه ي مجنون در پاسخ ليلي
آمدن سليم عامري، خال مجنون به ديدن او
ديدن مادر مجنون را
آگاهي مجنون از وفات مادر
خواندن ليلي مجنون را
غزل خواندن مجنون نزد ليلي
آشنا شدن سلام بغدادي با مجنون
پاسخ مجنون به سلام بغدادي
در عصمت و پاكي مجنون
افسانه ي زيد و زينب
وفات يافتن ابن سلام شوهر ليلي
رسيدن زيد به زينب
صفت شب فراق
رسيدن ليلي و مجنون به يكديگر
صفت رسيدن خزان و درگذشتن ليلي
زاري كردن مجنون بر سر قبر ليلي
آمدن سلام بغدادي به ديدن مجنون
وفات مجنون بر روضه ي ليلي
آگاهي قبيله ي مجنون از وفات وي
به خواب ديدن زيد، ليلي و مجنون را
ختم كتاب به نام شروانشاه

ليلي و مجنون

  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1391
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه بعثت
  • تیراژ 1000 نسخه
  • شابک 978-600-5163-30-8
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست