مدیر مسئول
سيد علي اصغر حسيني ميلاني
آدرس
خيابان صفائيه كوچه بيگدلي ـ كوچه شيرين ـ كوچه 1 پلاك 75
خلاصه کتاب
شرايط امام نزد دو فرقه ي شيعه و اهل تسنن متفاوت است. اهل سنت معتقدند كه گزينش و تعيين امام به دست مردم و برعهده ي آنان است، از اينرو بايد براي آن كس كه از سوي مردم انتخاب مي شود، پس از انتخاب، شرايطي تعيين كنند تا اين گزينش بر اساس ضابطه اي خاص صورت پذيرفته باشد، اما شيعه معتقد است كه تعيين و نصب امام به دست خداي متعال است، از همين رو شيعه در مقابل گزينش الهي تسليم است و در اين باره از خود راي و نظري ندارد. به عبارت ديگر از آن جا كه شيعه در بحث امامت تابع نص است، به همين جهت نيازي به طرح بحث از شرايط امام در نزد آنان وجود ندارد و بحث از شرايط امام در نزد شيعه، به معناي بيان ويژگي ها و اوصاف الهي امام است نه تعيين شرايط براي او.

جواهر الكلام في معرفه الإمامه و الإمام ج 1

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست