مدیر مسئول
طهوري سيده‌زهرا
آدرس
بلوار سميه، خ. سميه 18، فرعي دوم، پ. 26
خلاصه کتاب
ابو محمد الياس بن يوسف نظامي گنجه اي استاد بزرگ در داستان سرايي و يكي از ستون هاي استوار شعر پارسي است. وي علاوه بر پنچ گنج يا خمسه (مخزن الاسرار، خسرو و شيرين، ليلي و مجنون، هفت پيكر، اسكندرنامه) ديواني از قصيده ها و غزل ها نيز داشته كه اكنون قسمتي از آن در دست است. نظامي بي شك از استادان شعر پارسي و از شاعراني است كه توانست با ايجاد يا تكميل سبك و روش خاصي توفيق يابد. اگر چه داستان سرايي در زبان پارسي پيش از او شروع شده و سابقه داشته است ليكن تنها شاعري كه تا پايان قرن ششم توانست اين نوع شعر را در زبان پارسي به حد اعلاي تكامل برساند نظامي مي باشد.
فهرست

زندگينامه
بخش 1 ـ سرآغاز
بخش 2 ـ در توحيد باري
بخش 3 ـ در استدلال نظر و توفيق شناخت
بخش 4 ـ آمرزش خواستن
بخش 5 ـ در نعت رسول اكرم صلي الله عليه و آله
بخش 6 ـ در سابقه نظم كتاب
بخش 7 ـ در ستايش طغرل ارسلان
بخش 8 ـ ستايش اتابك اعظم شمس الدين ابوجعفر محمد بن ايلدگز
بخش 9 ـ خطاب زمين بوس
بخش 10 ـ در مدح شاه مظفرالدين قزل ارسلان
بخش 11 ـ در پژوهش اين كتاب
بخش 12 ـ سخني چند در عشق
بخش 13 ـ عذر انگيزي در نظم كتاب
بخش 14 ـ آغاز داستان خسرو و شيرين
بخش 15 ـ عشرت خسرو در مرغزار و سياست هرمز
بخش 16 ـ شفيع انگيختن خسرو پيران را پيش پدر
بخش 17 ـ به خواب ديدن خسرو نياي خويش انوشيروان را
بخش 18 ـ حكايت كردن شاپور از شيرين و شبديز
بخش 19 ـ رفتن شاپور در ارمن به طلب شيرين
بخش 20 ـ نمودن شاپور صورت خسرو را بار اول
بخش 21 ـ نمودن شاپور صورت خسرو را بار دوم
بخش 22 ـ نمودن شاپور صورت خسرو را بار سوم
بخش 23 ـ پيدا شدن شاپور
بخش 24 ـ گريختن شيرين از نزد مهين بانو به مداين
بخش 25 ـ ديدن خسرو شيرين را در چشمه سار
بخش 26 ـ رسيدن شيرين به مشگوي خسرو در مداين
بخش 27 ـ ترتيب كردن كوشك براي شيرين
بخش 28 ـ رسيدن خسرو به ارمن نزد مهين بانو
بخش 29 ـ مجلس بزم خسرو و باز آمدن شاپور
بخش 30 ـ رفتن شاپور ديگر بار به طلب شيرين
بخش 31 ـ آگاهي خسرو از مرگ پدر
بخش 32 ـ بر تخت نشستن خسرو بجاي پدر
بخش 33 ـ باز آوردن شاپور شيرين را پيش مهين بانو
بخش 34 ـ گريختن خسرو از بهرام چوبين
بخش 35 ـ بهم رسيدن خسرو و شيرين در شكارگاه
بخش 36 ـ اندرز و سوگند دادن مهين بانو شيرين را
بخش 37 ـ صفت بهار و عيش خسرو و شيرين
بخش 38 ـ شير كشتن خسرو در بزمگاه
بخش 39 ـ افسانه گفتن خسرو و شيرين و شاپور دختران
بخش 40 ـ افسانه سرائي ده دختر
بخش 41 ـ مراد طلبيدن خسرو از شيرين و مانع شدن او
بخش 42 ـ به خشم رفتن خسرو از پيش شيرين و رفتن به روم و پيوند او با مريم
بخش 43 ـ جنگ خسرو با بهرام و گريختن بهرام
بخش 44 ـ بر تخت نشستن خسرو به مدائن بار دوم
بخش 45 ـ ناليدن شيرين در جدائي خسرو
بخش 46 ـ وصيت كردن مهين بانو شيرين را
بخش 47 ـ نشستن شيرين به پادشاهي بر جاي مهين بانو
بخش 48 ـ آگهي خسرو از مرگ بهرام چوبين
بخش 49 ـ بزم آرائي خسرو
بخش 50 ـ سي لحن باربد
بخش 51 ـ شفاعت كردن خسرو پيش مريم از شيرين
بخش 52 ـ فرستادن خسرو شاپور را به طلب شيرين
بخش 53 ـ آغاز عشق فرهاد
بخش 54 ـ زاري كردن فرهاد از عشق شيرين
بخش 55 ـ آگاهي يافتن خسرو از عشق فرهاد
بخش 56 ـ راي زدن خسرو در كار فرهاد
بخش 57 ـ مناظره خسرو با فرهاد
بخش 58 ـ كوه كندن فرهاد و زاري او
بخش 59 ـ رفتن شيرين به كوه بيستون و سقط شدن اسب وي
بخش 60 ـ آگاهي خسرو از رفتن شيرين نزد فرهاد و كشتن فرهاد به مكر
بخش 61 ـ تعزيت نامه خسرو به شيرين به افسوس
بخش 62 ـ مردن مريم و تعزيت نامه شيرين به خسرو از راه باد افراه
بخش 63 ـ رسيدن نامه شيرين به خسرو
بخش 64 ـ صفت داد و دهش خسرو
بخش 65 ـ شنيدن خسرو اوصاف شكر اسپهاني را
بخش 66 ـ تنها ماندن شيرين و زاري كردن وي
بخش 67 ـ رفتن خسرو سوي قصر شيرين به بهانه شكار
بخش 68 ـ ديدن خسرو شيرين را و سخن گفتن با شيرين
بخش 69 ـ پاسخ دادن شيرين خسرو را
بخش 70 ـ پاسخ دادن خسرو شيرين را
بخش 71 ـ پاسخ دادن شيرين خسرو را
بخش 72 ـ پاسخ خسرو شيرين را
بخش 73 ـ پاسخ دادن شيرين به خسرو
بخش 74 ـ پاسخ دادن خسرو شيرين را
بخش 75 ـ پاسخ دادن شيرين خسرو را
بخش 76 ـ پاسخ خسرو شيرين را
بخش 77 ـ پاسخ دادن شيرين خسرو را
بخش 78 ـ بازگشتن خسرو از قصر شيرين
بخش 79 ـ پشيمان شدن شيرين از رفتن خسرو
بخش 80 ـ غزل گفتن نكيسا از زبان شيرين
بخش 81 ـ سرود گفتن باربد از زبان خسرو
بخش 82 ـ سرود گفتن نكيسا از زبان شيرين
بخش 83 ـ سرود گفتن باربد از زبان خسرو
بخش 84 ـ سرود گفتن نكيسا از زبان شيرين
بخش 85 ـ غزل گفتن باربد از زبان خسرو
بخش 86 ـ سرود گفتن نيكسا از زبان شيرين
بخش 87 ـ سرود گفتن باربد از زبان خسرو
بخش 88 ـ بيرون آمدن شيرين از خرگاه
بخش 89 ـ آوردن خسرو شيرين را از قصر به مدائن
بخش 90 ـ زفاف خسرو شيرين
بخش 91 ـ اندرز شيرين خسرو را در داد و دانش
بخش 92 ـ سوال و جواب خسرو بزرگ اميد
بخش93 ـ اولين جنبش
بخش 94 ـ چگونگي فلك
بخش 95 ـ اجرام كواكب
بخش 96 ـ مبداء و معاد
بخش 97 ـ گذشتن از جهان
بخش 98 ـ در بقاي جان
بخش 99 ـ در چگونگي ديدار كالبد در خواب
بخش 100 ـ در ياد كردن دوره زندگي پس از مرگ
بخش 101 ـ چگونگي زمين و هوا
بخش 102 ـ در پاس تندرستي از راه اعتدال
بخش 103 ـ چگونگي رفتن جان از جسم
بخش 104 ـ تمثيل موبد اول
بخش 105 ـ تمثيل موبد دوم
بخش 106 ـ تمثيل موبد سوم
بخش 107 ـ تمثيل موبد چهارم
بخش 108 ـ در نبوت پيغمبر اكرم
بخش 110 ـ حكمت و اندرز سرائي حكيم نظامي
بخش 111 ـ صفت شيرويه و انجام كار خسرو
بخش 112 ـ كشتن شيرويه خسرو را
بخش 113 ـ جان دادن شيرين در دخمه خسرو
بخش 114 ـ نتيجه افسانه خسرو و شيرين
بخش 115 ـ در نصيحت فرزند خود محمد گويد
بخش 116 ـ در خواب ديدن خسرو پيغمبر اكرم را
بخش 117 ـ نامه نبشتن پيغمبر به خسرو
بخش 118 ـ معراج پيغمبر
بخش 119 ـ اندرز و ختم كتاب
بخش 120 ـ طلب كردن طغرل شاه حكيم نظامي را
بخش 121 ـ تأسف بر مرگ شمس الدين محمد جهان پهلوان

خسرو و شيرين

  • نویسنده : نظامي گنجوي
  • سال چاپ : 1391
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه واصف
  • تیراژ 1500 نسخه
  • تعداد صفحه : 304صفحه
  • شابک 978-600-6549-06-4
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست