مدیر مسئول
طهوري سيده‌زهرا
آدرس
بلوار سميه، خ. سميه 18، فرعي دوم، پ. 26
خلاصه کتاب
ديوان پروين شامل قصايدي است كه بيشتر به سبك و شيوه ناصر خسرو قبادياني است حاوي قطعاتي است كه بيشتر بصورت مناظره اي است در موضوعات اخلاقي و اجتماعي كه اوج هنر پروين در قطعه سرايي اوست. پروين ميراث گران سنگي را در اختيار داشت كه همان ادبيات و معارف گذشته ماست و او با ذوق سليم و طبع خوش خود توانسته است در اين درياي مواج، گوهر معاني را صيد كند و با شكار مضاميني زنده و عالي نام خود را براي هميشه در دفتر روزگار ثبت و جاودانه كند.
فهرست

ديباچه چاپ اول ديوان
مقدمه
قصايد
1. اي دل، عبث مخور غم دنيا را
2. كار مده نفس تبه كار را
3. رهاييت بايد، رها كن جهان را
4. بهاي نيكي
5. اي كنده سيل فتنه ز بنيادت!
6. سفر اشك
7. اي دل، فلك سفله، كج مدار است
8. اي عجب! اين راه نه راه خداست
9. گويند عارفان: هنر و علم، كيمياست
10. شالوده ي كاخ جهان، بر آب است
11. آن كس كه چو سيمرغ بي نشان است
12. اگرچه در ره هستي، هزار دشواري است
13. اي دل، بقا دوام و بقايي چنان نداشت
14. دل اگر توشه و تواني داشت
15. هر چه بادا باد
16. فلك، اي دوست، ز بس بي حد و بي مر گردد
17. تيره بخت
18. چند پند
19. زن در ايران
20. سوخت اوراق دل از آخگر پنداري چند
21. سرو عقل گر خدمت جان كنند
22. اي دوست! دزد، حاجب و دربان نمي شود
23. گذشته بي حاصل
24. هفته ها كرديم ماه و سال ها كرديم پار
25. نوروز
26. كارها بود در اين كارگه اخضر
27. مور و مار
28. اي سيه مار جهان را شده افسونگر
29. گل و خار
30. اي شده شيفته ي گيتي و دورانش
31. در خانه شحنه خفته و دزدان به كوي و بام
32. نخواست هيچ خردمند وام از ايّام
33. كارهاي ما
34. نفس گفته ست بسي ژاژ و بسي مبهم
35. تا به بازار جهان سودا گريم
36. بدمنشان اند زير گنبد گردان
37. حاصل عمر تو افسوس شد و حرمان
38. دزد تو شد اين زمانه ي ريمن
39. گفتار و كردار
40. دگر باره شد از تاراج بهمن
41. پرده ي كس نشد اين پرده ي ميناگون
42. گرت اي دوست، بود ديده ي روشن بين
43. شب
44. كوه و كاه
45. گردون نرهد ز تند رفتاري
46. سود خود را چه شماري كه زيانكاري
47. اي شده سوخته ي آتش نفساني!
48. اگر روي طلب ز آيينه ي معني نگرداني
49. بسوز اندر اين تپه‌، اي دل! نهاني
50. همي با عقل در چون و چرايي
51. ارزش گوهر
52. مرغ زيرك
53. حديث مهر
قطعات
54. اندرز سقراط
55. بهاي جواني
56. راه دل
57. رنج نخست
58. روح ازرده
59. قائد تقدير
60. شكايت پيرزن
61. دو همدرد
62. دو همراز
63. طفل يتيم
64. عيبجو
65. قدر هستي
66. فرياد حسرت
67. سرود خار كن
68. صاعقه ي ما، ستم اغنياست
69. قلب مجروح
70. كارگاه حرير
71. كاروان چمن
72. كمان قضا
73. كوته نظر
74. بي پدر
75. گريه ي بي سود
76. گل بي عيب
77. گل و خاك
78. نغمه ي رفوگر
79. نشان آزادگي
80. گنج ايمن
81. نيكي دل
82. مادر دورانديش
83. پايه و ديوار
84. عاقل ار كار بزرگي طلبيد
85. آتش دل
86. آيين آينه
87. اشك يتيم
88. امروز و فردا
89. مست و هشيار
90. بادبروت
91. بازي زندگي
92. حقيقت و مجاز
93. تاراج روزگار
94. بنفشه
95. صاف و ذرد
96. نامه به نوشيروان
97. شكسته
98. اندوه فقر
99. ديوانه و زنجير
100. سپيده و سياه
101. گوهر اشك
102. نكوهش بي خبران
103. صفت پاكي
104. خاطر خشنود
105. تهيدست
106. سر و سنگ
107. درخت بي بر
108. كيفر بي هنر
109. فلسفه
110. خون دل
111. احسان بي ثمر
112. توشه ي پژمردگي
113. جمال حق
114. شاهد و شمع
115. نغمه ي خوشه چين
116. فريب آشتي
117. گل پنهان
118. دزد خانه
119. نكوهش نكوهيده
120. سرنوشت
121. شرط نيكنامي
122. ديدن و نديدن
123. فرشته ي انس
124. آسايش بزرگان
125. اين قطعه را در تعزيت پدر بزرگوار خود سروده ام
126. پيك پيري
127. مناظره
128. ذره
129. سيه روي
130. ناتوان
131. سيه روي
132. اي روان
133. روش آفرينش
134. كودك آرزومند
135. بام شكسته
136. برف و بوستان
137. نكوهش بيجا
138. پيام گل
139. توانا و ناتوان
مثنوي
140. آرزوي پرواز
141. آرزوي مادر
142. اميد و نوميدي
143. بلبل و مور
144. برگ گريزان
145. بي آرزو
146. پايمال از
147. پيوند نور
148. تير و كمان
149. تيمار خوار
150. جامه ي عرفان
151. جان و تن
152. جولاي خدا
153. خوان كرم
154. درياي نور
155. دزد و قاضي
156. دكان ريا
157. دو محضر
158. ديده و دل
159. دره و خفاش
160. رفوي وقت
161. روباه نفس
162. روح آزاد
163. زاهد خودبين
164. سعي و عمل
165. شباويز
166. شكنج روح
167. شوق برابري
168. صيد پريشان
169. طوطي و شكر
170. عشق حق
171. عمرگل
172. عهد خونين
173. غرور نيكبختان
174. كارآگاه
175. كرباس و الماس
176. كعبه ي دل
177. گرگ و شبان
178. گره گشاي
179. گل پژمرده
180. گل خودرو
181. گل سرخ
182. گل و شبنم
183. گله ي بي جا
184. گنج درويش
185. گوهر و سنگ
186. لطف حق
187. معمار نادان
188. نا آزموده
189. نا اهل
غزل ها
190. آهوي روزگار
191. براي سنگ مزار
192. شب سحر
193. نكته اي چند
194. يادگار
195. اي رنجبر
196. اي بي خبر ز منزل و پيش آهنگ
197. آرزوها
198. آرزوها
199. آرزوها
200. آرزوها
201. آرزوها
202. سختي و سختي ها
203. نهال آرزو
مسمط گونه ها
204. اشيان ويران
205. اي گربه
206. اي مرغك
207. نغمه ي صبح
208. ياد ياران
مفردات
واژه نامه

ديوان كامل پروين اعتصامي

  • نویسنده : اعتصامي پروين
  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : جیبی
  • چاپخانه باران
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 400صفحه
  • شابک 978-600-92528-9-3
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست