مدیر مسئول
علي اصغر شاكر
آدرس
خ. صفاييه، مقابل ك. ممتاز، پ. 459، مركز مطالعات و پژوهشهاي راهبردي آسيا
خلاصه کتاب
شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسي، بيانگر تاريخ ايران و بلكه تاريخ و منش انبياست به زبان گويا و لطيف شعر و تمثيل و حكمت است.فردوسي در شاهنامه به گونه اي بي دليل، نخست به مناجات با خداي متعال پرداخته و به دنبال آن، تاريخ وادب و فرهنگ انساني را به بياني حيرت انگيز با اشك قلم خويش به تصوير كشيده است تا به آنجا كه تحسين سردمداران علم و دانش و فرهنگ و فرهيختگان را برانگيخته و خود را در صفات درخشان حيات فرهنگي و علمي دنيا ماندگار ساخته است...
فهرست

آغاز كتاب
كيومرث
هوشنگ
طهمورث
جمشيد
ضحاك
فريدون
منوچهر
پادشاهي نوذر
پادشاهي زوطهماسپ
پادشاهي گرشاسپ
كيقباد
پادشاهي كي كاووس و رفتن او به مازنداران
رزم كاووس با شاه هاماوران
سهراب
داستان سياوش
پادشاهي كيخسرو شصت سال بود
گفتار اندر داستان فرود سياوش
داستان كاموس كشاني
داستان خاقان چين
داستان اكوان ديو
داستان بيژن و منيژه
داستان دوازده رخ
اندر ستايش سلطان محمود
پادشاهي لهراسپ
پادشاهي گشتاسپ صد و بيست سال بود
داستان هفتخوان اسفنديار
داستان رستم و اسفنديار
داستان رستم و شغاد
پادشاهي بهمن اسفنديار صد و دوازده سال بود
پادشاهي هماي چهرزاد سي و دو سال بود
پادشاهي داراب دوازده سال بود
پادشاهي داراي داراب چهارده سال بود
پادشاهي اسكندر
پادشاهي اشكانيان
پادشاهي اردشير
پادشاهي شاپور پسر اردشير سي و يك سال بود
پادشاهي اورمزد
پادشاهي بهرام نوزده سال بود
پادشاهي بهرام بهراميان
پادشاهي نرسي بهرام
پادشاهي اورمزد نرسي
پادشاهي شاپور ذوالاكتاف
پادشاهي اردشير نكوكار
پادشاهي شاپور سوم
پادشاهي بهرام شاپور
پادشاهي يزدگرد بزه گر
پادشاهي بهرام گور
پادشاهي يزدگرد هجده سال بود
پادشاهي قباد چهل و سه سال بود
پادشاهي كسري نوشين روان چهل و هشت سال بود
پادشاهي هرمزد دوازده سال بود
پادشاهي خسرو پرويز
پادشاهي شيرويه
پادشاهي اردشير شيروي
پادشاهي قرايين
پادشاهي پوران دخت
پادشاهي آزرم دخت
پادشاهي فرخ زاد
پادشاهي يزد گرد

شاهنامه فردوسي

  • نویسنده : فردوسي ابوالقاسم
  • سال چاپ : 1391
  • قطع کتاب : رحلی
  • چاپخانه علي
  • تیراژ 1200 نسخه
  • تعداد صفحه : 648صفحه
  • شابک 978-964-2778-15-7
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست