مدیر مسئول
اعظم جواديان
آدرس
خيابان ارم، نرسيده به ميدان شهدا ، داخل سالن نمايشگاه كتاب برقعي ، واحد 4
خلاصه کتاب
در فصل اول اين كتاب مطالبي در خصوص درس آمار ارائه شده است، زيرا اين درس علاوه بر اينكه پيش نياز طرح آزمايشات بوده، بدون فهم و دانستن آرا نمي توان مطالب طرح آزمايشات را براي دانشجويان تفهيم و ارائه نمود. از فصل دو به بعد مباحث طرح آزمايشهاي كشاورزي در خصوص طرح هاي پايه، آزمايش هاي فاكتوريل، اسپيليت پلات، آزمايش هاي نستد يا آشيانه اي، طرح هاي گردان، تجزيه رگرسيون، تجزيه كوواريانس و راهنماي استفاده از نرم افزار SAS ارائه گرديده است و تمام تلاش تدوين كنندگان اين كتاب بيان مطالب به زبان ساده و شيوا و همچنين توجه به نياز و علاقه دانشجويان بوده است.
فهرست

بخش اول: چكيده از مفاهيم آمار
علم آمار
آمار توصيفي
آمار استنباطي
جامعه
نمونه
پارامتر يا معيار جامعه
آماره يا معيار نمونه
داده ها
متغير
متغير كمي
متغير كيفي
متغير وابسته
متغير مستقل
متغير تصادفي
متغير ثابت
متغير كمكي
علامت جمع در آمار
كاربرد نقطه (دات) به جاي انديس
ميانگين حسابي
واريانس
انحراف معيار
خواص واريانس
ضريب تغييرات
ضريب رگرسيون و ضريب همبستگي
رگرسيون خطي
ضريب همبستگي پيرسون
ضريب همبستگي جزئي
فرضيه هاي آماري
فرض صفر
فرض مخالف
مراحل آزمون فرضيه آماري
مقايسه ميانگين دو نمونه مستقل
آزمون اختلاف ميانگين دو جامعه برخوردار
مقايسه ميانگين دو نمونه با مشاهدات جفت شده
آزمون واريانس
آزمون فرضيه واريانس يك جمعيت
آزمون فرضيه نسبت بين واريانس هاي دو جمعيت
اميد رياضي
تعيين اندازه نمونه
بخش دوم‌: مقدمه درس طرح هاي آزمايشي
انواع استدلال
استدلال قياسي
استدلال استقرائي
تحقيق و انواع آن
تحقيق توصيفي
تحقيق استنباطي يا تحليلي
علم
آزمايش
طرح هاي آزمايشي
تيمار
ماده آزمايشي
تكرار
واحد آزمايش
داده ها يا مشاهدات
صحت و دقت آزمايش
اشتباهات يا خطاي آزمايش
عوامل قابل كنترل يا سيستماتيك
عوامل غير قابل كنترل يا تصادفي
تصادفي كردن
مدل آماري
انواع طرحهاي آزمايشي
تبديل داده ها
بخش سوم: طرح هاي كاملا تصادفي
كليات
مزاياي طرح
معايب طرح
طريقه تصادفي كردن طرح
مدل آماري طرح
تشكيل جدول تجزيه واريانس طرح كاملا تصادفي
تشكيل جدول تجزيه واريانس طرح كاملا تصادفي
روش مقايسه ميانگين تيمارها
روش حداقل تفاوت معني دار
روش دانكن يا آزمون چند دامنه اي جديد دانكن
آزمون توكي
طرح كاملا تصادفي يا چند مشاهده
تمرينات
بخش چهارم: طرح بلوك هاي كامل تصادفي
كليات
مزاياي طرح
معايب طرح
مدل آماري طرح
تجزيه آماري طرح
برآورد يك مشاهده گم شده
اگر يك مشاهده گم شده داشته باشيم
اگر بيش از يك مشاهده گم شده داشته باشيم
كارايي طرح بلوك هاي كامل تصادفي نسبت به
طرح بلوك هاي كامل تصادفي با بيش از يك مشاهده
تمرينات طرح بلوك هاي كامل تصادفي
بخش پنجم: طرح مربع لاتين
كليات
طرز پياده كردن طرح
براي تصادفي كردن طرح
مدل آماري طرح
مزاياي طرح
معايب طرح
تجزيه آماري طرح
برآورد مشاهده گم شده در طرح مربع لاتين
سودمندي نسبي در طرح مربع لاتين
تمرينات مربع لاتين
بخش ششم: مقايسات گروهي
كليات
مقايسات گروهي تيمارها با استفاده از توزيع
مقايسات گروهي تيمارها با استفاده از توزيع
تمرينات
بخش هفتم: آزمايشات فاكتوريل يا چند عاملي
كليات
فاكتور
سطح
تيمار
مزاياي آزمايشات فاكتوريل
معايب
اثرات متقابل
طرز تصادفي كردن آزمايشات فاكتوريل
مدل رياضي آزمايشات فاكتوريل
انواع آزمايشات فاكتوريل
آزمايشات فاكتوريل
تجزيه آماري آزمايشات فاكتوريل
روش جبري براي تفكيك SS تيمار
روش فاكتوريل (اوروتوگونال) براي تفكيك
تجزيه آماري آزمايشات فاكتوريل
روش فاكتوريل (اورتوگونال) براي تفكيك
آزمايشات فاكتوريل غير
مقايسه ميانگين ها در آزمايش هاي چند عاملي
فاكتورهاي موهومي
تمرينات فاكتوريل
بخش هشتم: منحني هاي پاسخ
كليات
انواع روندها
معادله خطي و درجه دوم
تمرينات
بخش نهم: اختلاط در آزمايشات فاكتوريل كشاورزي
كليات
اصول و روش اختلاط
طرز پياده كردن طرح هاي اختلاط يافته
انواع اختلاط
مزايا و معايب طرح هاي اختلاط يافته
اختلاط در آزمايشات فاكتوريل
تجزيه آماري آزمايش فاكتوريل با اختلاط كامل
اختلاط در آزمايشات فاكتوريل
تجزيه آماري آزمايش فاكتوريل با اختلاط ناقص
تمرينات
بخش دهم: طرح كرت هاي خرد شده يا اسپليت
پلات
كليات
طرز پياده كردن طرح
مزايا و معايب طرح
مدل آماري طرح
تجزيه آماري طرح
مقايسه و در طرح اسپليت پلات
مقايسه ميانگين هاي سطوح
تمرينات طرح كرت هاي خرد شده
بخش يازدهم: طرح تربيتي يا آشيانه اي
كليات
طرح نستد يا آشيانه اي با دو فاكتور
مدل آماري طرح
طرح گردان
طرح گردان ساده
بخش دوازدهم: وايازي و هبستگي (كورلاسيون)
ساده
كليات
تجزيه و تحليل رگرسيوني ساده
خطاي معيار تخمين
ضريب تعيين
آزمون معني دار بودن ضريب رگرسيون
جدول تجزيه واريانس براي يك آناليز رگرسيوني
استفاده از آزمون t و بكارگيري خطاي معيار
حدود اعتماد براي ضريب رگرسيون
رگرسيون چند متغيري
آزمون معني دار بودن ضريب رگرسيوني دو متغيري
تمرينات
بخش سيزدهم: اميد رياضي ميانگين مربعات
كليات
مدل ثابت، مدل تصادفي و مدل مختلط
روش تعيين اميد رياضي ميانگين مربعات
بخش چهاردهم: تجزيه كوواريانس
كليات
مفروضات تجزيه كوواريانس
كاربردهاي تجزيه كوواريانس
تجزيه كوواريانس در طرح كاملا تصادفي
تجزيه كواريانس در طرح بلوك هاي كامل تصادفي
تجزيه كوواريانس در آزمايش هاي فاكتوريل
تخمين داده هاي گم شده يا استفاده از تجزيه
كوواريانس
تمرينات
بخش پانزدهم: استفاده از نرم افزار SAS براي ...
كليات
SAS در طرح كاملا تصادفي
SAS در طرح بلوك هاي كاملا تصادفي
SAS در طرح بلوك هاي كامل تصادفي با ...
SAS در طرح مربع لاتين
SAS در آزمايشات فاكتوريل
SAS در تجزيه و تحليل رگرسيوني
SAS در تجزيه و تحليل كوواريانس
واژه نامه
جداول
منابع

طرح هاي آماري در علوم كشاورزي ـ به همراه سوالات كارشناسي ارشد و حل مسايل به كمك نرم افزار SAS

  • نویسنده : احمدي منصور
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : رحلی
  • چاپخانه صدر
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 324صفحه
  • شابک 978-600-5908-00-8
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست