مدیر مسئول
اعظم جواديان
آدرس
خيابان ارم، نرسيده به ميدان شهدا ، داخل سالن نمايشگاه كتاب برقعي ، واحد 4
خلاصه کتاب
كتاب حاضر با نام، آمار رياضي جلد 1 براي دانشجويان رشته آمار و علاقه مندان به مباني آمار رياضي تدوين شده است. از ويژگي بارز اين كتاب تفكيك و افراز طيف گسترده اي از مطالب درس آمار رياضي 1 دوره هاي كارشناسي رشته آمار مي باشد. در پايان هر مطلب، تعدادي سوالات تستي مشتمل بر نكاتي ظريفي و ارزنده گنجانده شده است كه براي شركت كنندگان در آزمونهاي مقاطع تحصيلي بالاتر و استخدامي مفيد است. اين مجموعه در چهار فصل تدوين يافته است. فصل اول: توزيع توابعي از متغيرهاي تصادفي به روشهاي متفاوت ارائه كرده است. فصل دوم: برآورديابي، روشها وخواص آن تشريح شده است. فصل سوم: بحث بسندگي مورد بررسي قرار گرفته فصل چهارم: برآوردگرهاي نا اريب با كمترين واريانس بحث شده است.
فهرست

مقدمه: مروري بر مفاهيم اساسي احتمال
فصل اول: توزيع توابعي از متغيرهاي تصادفي
روابط بين توزيعها
روابط بين توزيعها در توزيع برنولي
روابط بين توزيعها در توزيع دو جمله اي
روابط بين توزيعها در توزيع پواسن
روابط بين توزيعها در توزيع يكنواخت
روابط بين توزيعها در توزيع نمايي
روابط بين توزيعها در توزيع گاما
روابط بين توزيعها در توزيع كي دو
روابط بين توزيعها در توزيع نرمال
روابط بين توزيعها در توزيع لگ نرمال
روابط بين توزيعها در توزيع كوشي
روابط بين توزيعها در توزيع t استودنت
سئوالات تستي روابط بين توزيعها
توزيع توابعي از متغيرهاي تصادفي
روش تابع توزيع
روش تابع مولد گشتاور
روش تبديل
سئوالات تستي توزيع توابعي از متغيرهاي تصادفي
توزيع علمگرهاي اصلي بين متغييرهاي تصادفي
توزيع مجموع و تفاضل دو متغير تصادفي
توزيع حاصلضرب و خارج قسمت دو متغير تصادفي
سئوالات تستي توزيع عملگرهاي اصلي
آماره هاي ترتيبي
توزيع آماره هاي ترتيبي
سئوالات تستي آماره هاي ترتيبي
فصل دوم: برآورديابي
روش هاي برآورديابي
روش گشتاوري
سئوالات تستي برآورد گشتاوري
روش راستنمايي ماكزيمم (MLE)
سئوالات تستي روش MLE
خواص برآودگرها
نااريبي
ميانگين توان دوّم خطا MSE
سئوالات تستي نااريبي و MSE
سازگاري
سئوالات تستي سازگاري
كارايي
سئوالات تستي كارايي
برآوردگرهاي مجانبي (بزرگ نمونه اي)
نااريبي مجانبي
سازگاري مجانبي
كارايي مجانبي
برآوردگر درستنمايي مجانبي
سئوالات تستي برآوردگرهاي مجانبي
فصل سوم: بسندگي
آماره بسنده
آماره بسنده توأم
قضيه فاكتورگيري (تجزيه به عوامل)
بستگي ميان برآوردياب MLE و آماره بسنده
بستگي ميان آماره بسنده و آماره دلخواه
تابعي از يك آماره بسنده
خانواده نمايي
سئوالات تستي آماره بسنده
آماره بسنده مينيمال
طرز پيدا كردن آماره بسنده مينيمال
سئوالات تستي آماره بسنده مينيمال
خانواده چگالي كامل
آماره كامل
سؤالات تستي آماره بسنده كامل
فصل چهارم: برآوردگرهاي نااريب با كمترين واريانس
اطلاع فيشر
سئوالات تستي اطلاع فيشر
نامساوي كرامر ـ رائو
سئوالات تستي نامساوي كرامر ـ رائو
كاراترين برآوردياب
قضيه كاراترين برآوردياب
سئوالات تستي كاراترين برآوردياب
برآوردگر UMVUE
قضيه رائو بلاكول
قضيه لهمن شفه
سئوالات تستي برآوردگرهاي UMVUE
پاسخنامه سئوالات تستي

آمار رياضي ـ جلد 1

  • نویسنده : ميرزايي شهريار
  • فصل چاپ : زمستان
  • سال چاپ : 1386
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه صدر
  • شابک 964-8798-41-9
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست