قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

راهكارهايي براي جغرافياي امروز

نویسنده: يثربي زهرا

خلاصه کتاب

در حال حاضر كمتر رشته علمي باقي مانده است كه در جغرافيا شاخه اي را بدان اختصاص نداده باشند و اين خاصيت بين رشته اي بودن جغرافيا را نشان مي دهد. بطوريكه گفته مي شود جغرافيا تنها علمي است كه حلقه ارتباط ميان علوم طبيعي و علوم انساني است و محور وحدت گرايي در ميان علوم بشري مي باشد. مولف محترم در كتاب حاضر بر آنست تا ضمن معرفي اين دانش كه با وجود گسترش هنوز تعريفي كه مورد توافق همه جغرافيدانان باشد از آن صورت نگرفته است و اين به خاطر خصوصيت پويايي اين علم است، به تبيين جايگاه انسان و طبيعت درجغرافيا به تفكيك از يكديگر بپردازيم. اما از آنجا كه معرفي و تبيين اين جايگاه ها بدون معرفي و نقد مكاتب فكري دراين علم امكان نداشت قبل از تبيين نقش انسان و طبيعت در آن كوشش شده اين مكاتب را شناسانده و ضعفهاي آنها را در ارائه راهكارهاي مسائل جفرافيايي از نظر بگذرانيم. دراين نوشتار هم چنين به چگونگي شكل گيري فضاهاي جغرافيايي درنتيجه روابط انسان و طبيعت تأكيد شده است.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160مقدمه
فصل 1 / مفهوم جغرافيا
مكاتب جغرافيايي
مكتب جبر محيطي
2. مكتب امكان گرايي
3. مكتب استثنا گرايي
4. مكتب مورفولوژي چشم انداز
5. مكتب كورولوژي جغرافيايي
6. مكتب آنارشيستي
7. مكتب نيهيليسم جغرافيايي
8. مكتب جغرافياي قانونمند
9. مكتب پست مدرنيسم در جغرافيا
نتيجه گيري از مكاتب
نتيجه گيري فصل
فصل 2 / طبيعت در جغرافيا
آغاز جهان
اهميت آب
هوا
خاك
آبزيان
اتمسفر زمين
دريا
قطبين
جنگل
بيابان
نتيجه گيري فصل
فصل 3 / انسان در جغرافيا
پيدايش بشر
انسان و كارهاي او
برق اتمي
برق آبي
برق حرارتي
نتيجه گيري فصل
سازماندهي تشكيلات شهري
فصل 4 / فضاهاي جغرافيايي
پيوند رود و انسان
انسان و دريا
انسان و جنگل
انسان و بيابان
مناطق معتدل و انسان
انسان و قطبين
نتيجه گيري فصل
فصل 5 / نتيجه گيري و پيشنهاد
مقدمه
اقتباس از