مدیر مسئول
اعظم جواديان
آدرس
خيابان ارم، نرسيده به ميدان شهدا ، داخل سالن نمايشگاه كتاب برقعي ، واحد 4
خلاصه کتاب
در حال حاضر كمتر رشته علمي باقي مانده است كه در جغرافيا شاخه اي را بدان اختصاص نداده باشند و اين خاصيت بين رشته اي بودن جغرافيا را نشان مي دهد. بطوريكه گفته مي شود جغرافيا تنها علمي است كه حلقه ارتباط ميان علوم طبيعي و علوم انساني است و محور وحدت گرايي در ميان علوم بشري مي باشد. مولف محترم در كتاب حاضر بر آنست تا ضمن معرفي اين دانش كه با وجود گسترش هنوز تعريفي كه مورد توافق همه جغرافيدانان باشد از آن صورت نگرفته است و اين به خاطر خصوصيت پويايي اين علم است، به تبيين جايگاه انسان و طبيعت درجغرافيا به تفكيك از يكديگر بپردازيم. اما از آنجا كه معرفي و تبيين اين جايگاه ها بدون معرفي و نقد مكاتب فكري دراين علم امكان نداشت قبل از تبيين نقش انسان و طبيعت در آن كوشش شده اين مكاتب را شناسانده و ضعفهاي آنها را در ارائه راهكارهاي مسائل جفرافيايي از نظر بگذرانيم. دراين نوشتار هم چنين به چگونگي شكل گيري فضاهاي جغرافيايي درنتيجه روابط انسان و طبيعت تأكيد شده است.
فهرست

مقدمه
فصل 1 / مفهوم جغرافيا
مكاتب جغرافيايي
مكتب جبر محيطي
2. مكتب امكان گرايي
3. مكتب استثنا گرايي
4. مكتب مورفولوژي چشم انداز
5. مكتب كورولوژي جغرافيايي
6. مكتب آنارشيستي
7. مكتب نيهيليسم جغرافيايي
8. مكتب جغرافياي قانونمند
9. مكتب پست مدرنيسم در جغرافيا
نتيجه گيري از مكاتب
نتيجه گيري فصل
فصل 2 / طبيعت در جغرافيا
آغاز جهان
اهميت آب
هوا
خاك
آبزيان
اتمسفر زمين
دريا
قطبين
جنگل
بيابان
نتيجه گيري فصل
فصل 3 / انسان در جغرافيا
پيدايش بشر
انسان و كارهاي او
برق اتمي
برق آبي
برق حرارتي
نتيجه گيري فصل
سازماندهي تشكيلات شهري
فصل 4 / فضاهاي جغرافيايي
پيوند رود و انسان
انسان و دريا
انسان و جنگل
انسان و بيابان
مناطق معتدل و انسان
انسان و قطبين
نتيجه گيري فصل
فصل 5 / نتيجه گيري و پيشنهاد
مقدمه
اقتباس از

راهكارهايي براي جغرافياي امروز

  • نویسنده : يثربي زهرا
  • سال چاپ : 1388
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه صدر
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 92صفحه
  • شابک 978-964-8798-94-4
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست