قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

راهكارهايي براي مسايل جغرافياي امروز ـ 2

نویسنده: يثربي زهرا

خلاصه کتاب

درباره ي چيستي جغرافيا، كتاب ها و مقالات زيادي نوشته شده است. مكان و فضا، تصميم گيري، رابطه متقابل آنها همچنان محورهاي اصلي مطالعات جغرافيايي را تشكيل مي دهند. آنچه كه اكنون باعث تهيه و تكميل كتاب حاضر شده است تحولات مهمي مي باشد كه از دو دهه پاياني قرن بيستم در نگرش به علم جغرافيا پديد آمده است. در ديدگاه انسان گرايانه كه فصلي را در اين كتاب بدان اختصاص داده شده، نقش نيروهاي اجتماعي در شكل دهي مكانها و فضاها و تأثيراتي كه آنها به نوبه خود در شكل گيري فرهنگ انساني دارند، برجسته شده است. اين تأكيد جديد پراهميت مكان و توجه به قلمرو خواهي انسان به عنوان وسيله اي براي توجيه نظارت اجتماعي از جمله مهمترين تحولاتي است كه از دو دهه اخير به وقوع پيوسته است.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160مقدمه
درباره نام كتاب
درباره پيشينه كتاب
فصل اول / ديدگاه هاي جغرافيايي
تعريف جغرافيا
مكاتب جغرافيايي
1. مكتب جبر محيطي
2. مكتب امكانگرايي
3. مكتب استثناگرايي
4. مكتب مورفولوژي چشم انداز
5. مكتب كورولوژي در جغرافيا
6. مكتب آنارشيسم در جغرافيا
7. مكتب نيهيليسم جغرافيايي (پوچ گرايي)
8. مكتب قانون مندي جغرافيايي
9. مكتب داروينيسم و تكامل انواع در جغرافيا
10. مكتب پست مدرنيسم در جغرافيا
11. مكتب ايراني ـ اسلامي در جغرافيا
نقد مكاتب
مكتب جبرگرايي
مكتب امكان گرايي
مكتب استثناگرايي
مكتب مورفولوژي (ريخت شناسي)
مكتب كورولوژي
مكتب آنارشيستي
مكتب نيهليسم
مكتب داروينيسم
مكتب پست مدرنيسم
نتايج نقد
فصل دوم / جايگاه طبيعت در جغرافيا
تعريف محيط طبيعي
عناصر سازنده جهان
زيبايي جهان آفرينش
همخواني در طبيعت
هوشياري طبيعت
فصل سوم / جايگاه انسان در جغرافيا
تعريف محيط انساني
انسان شناسي علمي
انسان شناسي ديني
نقش انسان در جغرافيا
اخلاق در طبيعت
آمار جغرافيايي
ارزيابي جمعيت دنيا
آمار خوشبختي
آلودگي
منشاء آلودگي ها
جنگل زدايي
تأثير نفت در ايجاد آلودگي
آمار ايالات متحده
فصل چهارم / فضا در جغرافيا
تعريف فضاي جغرافيايي
معرفي فضاهاي بديع
شهر، فضايي جغرافيايي
تأثيرات طبيعت بر فضاهاي جغرافيايي
تأثيرات انسان در فضاهاي جغرافيايي
كشتي ها
گرم شدن زمين
كنفرانس هاي چند گرمايي زمين
مواد زائد صنعتي و تأثير آن بر ايجاد آلودگي
بيابان زايي
نابودي جنگل ها
انواع آلودگي آب
زباله ها
فصل پنجم / راهكارها در جغرافيا
نتيجه گيري و پيشنهاد
راهكارها
مؤخره
جغرافياي سياسي
قرن بيستم و جغرافياي سياسي
منابع
مآخذ فارسي
كتب فارسي
مقالات فارسي
منابع ترجمه اي