قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

تحليل پوششي داده ها و كاربردهاي آن

نویسنده: حسين زاده لطفي فرهاد

خلاصه کتاب

كتاب حاضر با نام «تحليل پوششي داده ها و كاربردهاي آن» كتاب حاضر، شايد در نوع خود به زبان فارسي جالب توجه و كم نظير باشد. آنچه كه در اين مجموعه ارائه شده به گونه اي ماحصل تجربيات چندين ساله تدريس و كار علمي مولفين در تحليل پوششي داده ها (DEA) مي باشد. تحليل پوششي داده ها ابزار توانمندي است كه امروزه به صورت چشمگيري در ارزيابي عملكرد سيستم هايي با چند ورودي و چند خروجي كاربرد يافته است. رشد مستمر و كاربرد فراوان تكنيك DEA در سي سال اخير، چه در بعد بسط تئوري و چه در قلمرو كابردي، آنچنان بوده كه حتي شگفتي خود صاحب نظران را برانگيخته است.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160فصل اول
مقدمه اي بر تحليل پوششي داده ها
مقدمه
چرا ارزيابي مي كنيم و چگونه ارزيابي كنيم
روش هاي پارامتري براي تقريب تابع توليد
تابع كاب ـ داگلاس
كارايي
كارايي مطلق
كارايي نسبي
(حل به عهده خواننده است)
فصل دوم
تكنولوژي با بازده به مقياس ثابت
مقدمه
مجموعه ي امكان توليد
مدل CCR با استفاده از مجموعه ي امكان توليد
ساختن مدل CCR با استفاده از تعريف كارايي نسبي
به دست آوردن مدل CCR با روش MaxMin يا با روش MinMax
مجموعه ي مرجع
توسيعي از فرآيند فاز دو گانه در مدل CCR
فصل سوم
تكنولوژي با بازه به مقياس هاي متفاوت
مقدمه
تكنولوژي توليد با بازده به مقياس متغير
مدل هاي BCC
ابر صفحه هاي سازا و تكيه كننده بر PPS در مدلهاي BCC
مدل BCC در ماهيت خروجي
مدل BCC - CCR
مدل CCR - BCC
مدل جمعي
پايداري مدل هاي DEA نسبت به انتقال
مدل هاي FDH
مدل FDH
امتيازات مدل هاي FDH
ايرادات مدل هاي FDH
مدل هاي حاصل ضربي
اندازه ي كارايي مبتني بر متغيرهاي كمكي
مدل SBM
تفسيري از SBM
حل مساله ي SBM
حل راسل اصلاح شده
مدل SBM تعديل يافته
عوامل قابل كنترل و غير قابل كنترل
مدل هاي DEA براي وروديها و خروجيهاي كاملا ND
مدل هاي DEA براي عامل هاي تقريبا غير قابل كنترل
فصل چهارم
كاربردهايي از تحليل پوششي داده ها
مقدمه
كاربرد در شعب سازمان خدماتي
شناسايي كليه شاخص هاي ورودي و خروجي
طراحي پرسشنامه براي تعيين اهميت شاخص هاي ورودي و خروجي
تبديل گزينه هاي كيفي به كمي
فازي سازي شاخص هاي ورودي و خروجي
محاسبه ميانگين فازي در هر يك از شاخص ها
فازي زدائي از ميانگين مثلثي
نتايج حاصل از پرسشنامه ها
طراحي مدل
شناسايي و تبيين شاخص ها
جمع آوري و پردازش داده ها و اطلاعات
كاربرد در ارزيابي كارايي نسبي دبيرستانها
اندازه گيري كاريي به روش سنتي (كلاسيك)
داده ها
مدلهاي DEA و نتايج آن
مقايسه كارايي ها
كاربرد DEA در شركتهاي سرمايه گذاري
توصيف داده ها
تعيين مدل كاربردي DEA
شاخص هاي نهايي شده
نتايج ارزيابي
نتيجه گيري