مدیر مسئول
محمد كاظم محمودي
آدرس
خيابان توحيد - كوچه38 - پلاك 51
خلاصه کتاب
اين كتاب به روش هاي پژوهشي بنيادي در مقابل روش هاي پژوهشي كاربردي مي پردازد و هدف اساسي آن كمك به كتابداران در فراگيري مهارت هاي ضروري براي اجراي پژوهش دقيق بنيادي است. البته بسياري از روش ها، فنون و اصول پژوهش بنيادي، با پژوهش كاربردي در ارتباط است. و درك صحيح روش هاي پژوهش بنيادي براي آنان نيز كه در كار اجراي پژوهش كاربردي هستند مفيد خواهد بود. متن حاضر ابتدا نقش پژوهش در كتابداري را مورد توجه قرار مي دهد، سپس گام هاي اساسي تكوين يك مطالعه پژوهش را مطرح كرده، چهار روش عمده پژوهش يعني روش هاي پيمايشي، تجربي، كيفي و تاريخي را ضمن پرداختن به روش هاي نمونه گيري مورد بحث قرار مي دهد و به دنبال آن، فصول تحليل داده ها، طرح پيشنهادي پژوهش و گزارش پژوهش، مطلب را به پايان مي برد.
فهرست

فصل اول: پژوهش و كتابداري
پيشينه پژوهش
تعريف پژوهش
انواع پژوهش هاي پيشين كتابداري
محدوديت هاي پژوهش هاي پيشين كتابداري
منطق پژوهش بنيادي در كتابداري
رشد حرفه كتابداري
مديريت
مطالعه گزارش هاي پژوهشي
ارايه خدمات بهتر به پژوهشگران
استفاده هاي شخصي
آينده پژوهش در كتابداري
فصل دوم: تكوين مطالعه پژوهشي
برنامه ريزي پژوهش
روش علمي تحقيق
ملاك هاي عمومي پژوهش بنيادي
تعيين مسأله
ويژگي هاي مسائل مناسب براي پژوهش بنيادي
بيان مسأله
تعيين مسأله هاي فرعي
نقش نظريه در طرح پژوهش
تعريف نظريه
شكل گيري نظريه ها
آزمون نظريه
تنظيم فرضيه ها
تعريف فرضيه
منابع فرضيه
تكوين فرضيه
متغيرها
مفاهيم
ويژگي هاي يك فرضيه مطلوب
آزمون فرضيه
اعتبار و پايايي
اعتبار طرح پژوهش
اعتبار در اندازه گيري
اعتبار منطقي
اعتبار سازه اي
پايايي طرح پژوهش
پاياني در اندازه گيري
مقياس ها
انتخاب روش پژوهش
پژوهش كاربردي
پژوهش ضمن عمل
پژوهش ارزيابانه
انواع ديگر پژوهش
خلاصه
يادداشت ها
منابع براي مطالعه بيشتر
فصل سوم: پژوهش پيمايشي و نمونه گيري
اصطلاحات اساسي پژوهش پيمايشي
تفاوت هاي اساسي پژوهش پيمايشي و ساير روش هاي پژوهش
انواع مطالعات پيمايشي
پيمايش هاي اكتشافي
پيمايش هاي تحليلي و توصيفي
ساير انواع پيمايش ها
اهداف اساسي پيمايش توصيفي
گام هاي اساسي پژوهش پيمايشي: نگرش كلي
تعيين اهداف
انتخاب فنون گردآوري داده ها
انتخاب نمونه
گردآوري داده ها
تحليل و تفسير نتايج
طرح هاي پژوهش پيمايشي
نمونه گيري
اصطلاحات و مفاهيم اساسي
انواع روش هاي نمونه گيري
نمونه گيري غير احتمالي
نمونه گيري احتمالي
تعيين اندازه نمونه
استفاده از فرمول ها
خطاي نمونه گيري
ساير دلايل خطاي نمونه گيري
خطاي حاصل از عواملي غير از نمونه گيري
خلاصه
فصل چهارم: فنون گردآوري داده ها
پرسشنامه
برنامه ريزي مقدماتي براي تهيه پرسشنامه
مزاياي پرسشنامه
معايب پرسشنامه
تنظيم پرسشنامه
نوع پرسش برحسب اطلاعات مورد نياز
نوع پرسش برحسب شكل
پاسخ هاي درجه بندي شده
انتخاب محتواي پرسش
جمله بندي پرسش ها
ترتيب و توالي سؤالات پرسشنامه
منابع خطا
تهيه پيش نويس اوليه
ارزشيابي پرسشنامه
پيش آزمون
ويرايش نهايي
نامه همراه پرسشنامه
توزيع پرسشنامه
مصاحبه
اجراي مصاحبه
اجراي مصاحبه حضوري
سوگيري در مصاحبه
مزاياي مصاحبه
مصاحبه هاي تمركز گروهي
مصاحبه تلفني
مشاهده
مزاياي پژوهش مبتني بر مشاهده
معايب پژوهش مبتني بر مشاهده
مشاهده آزاد
مشاهده طراحي شده
خلاصه
فصل پنجم: پژوهش تجربي
عليّت
شرايط عليت
مباني استنتاج روابط علّي
كنترل متغيرها
تخصيص تصادفي
اعتبار دروني
آن چه اعتبار دروني را تهديد مي كند
اعتبار دروني
آن چه اعتبار بيروني را تهديد مي كند
طرح هاي تجربي
طرح هاي تجربي حقيقي
پژوهش هاي تجربي حقيقي و مطالعات همبستگي
اشكالاتي كه بايد از آن ها اجتناب شود
ارزيابي تجربه
طرح هاي تجربي مقدماتي
طرح هاي نيمه تجربي
طرح هاي پس رويدادي
ملاحظات اخلاقي در پژوهش تجربي
خلاصه
فصل ششم: پژوهش كيفي
اصول اساسي كار طبيعت گرايانه
طبيعت گرايي به عنوان يك پارادايم پژوهشي
طبيعت گرايي در پژوهش هاي كتابداري و اطلاع رساني
سودمندترين رويكرد كدام است؟
ملاحظات اخلاقي
فنون گردآوري داده ها
نمونه گيري
مشاهده
مصاحبه
اسناد: پيمايش ها، يادداشت هاي روزانه، دفاتر خاطرات و اوراق ديگر
روش ها و ابزارهاي تحليل داده ها
اصول تحليل داده ها
اصطلاحات مربوط به تحليل محتوا
روش تطبيقي مستمر
رمزگذاري داده ها
اصول رمزگذاري
حركت از رمزها به نظريه
تضمين صحت رمزگذاري
تكوين نظريه زمينه اي
تضمين صحت پژوهش
ارايه يافته ها
خلاصه
فصل هفتم: پژوهش تاريخي
ماهيت و ارزش پژوهش تاريخي
گاهشماري
اهميت پژوهش تاريخي براي كتابداري
انواع پژوهش هاي تاريخي
منابع اطلاعات تاريخي
ارزشيابي منابع تاريخي
نقد بيروني
نقد دروني
مراحل اصلي پژوهش تاريخي
فرضيه در پژوهش تاريخي
گردآوري داده ها
ارايه يافته ها
تاريخ كتابخانه ها
پژوهش كتابشناختي
كتابشناسي نظام مند
كتابشناسي توصيفي
مشكلات پژوهش تاريخي
خلاصه
فصل هشتم: تحليل داده ها
نقش آمار
ملاحظات ضروري در به كارگيري آمار
مراحل تحليل آماري
تعيين مقوله ها
رمزگذاري داده ها
تحليل داده ها ـ آمارتوصيفي
تحليل داده ها ـ آمار استنباطي
آمار پارامتري
آمار غيرپارامتري
انتخاب آزمون آماري مناسب
ملاحظات ضروري در آزمون فرضيه
تحليل آماري با كمك رايانه
تحليل داده هاي غير كمي
خلاصه
فصل نهم: نگارش طرح پيشنهادي پژوهش
اهميت طرح پيشنهادي پژوهش
ساختار و محتواي يك طرح پيشنهادي نمونه
ويژگي هاي يك طرح پيشنهادي خوب
آن چه كه از ارزش طرح پيشنهادي مي كاهد
خلاصه
فصل دهم: نگارش گزارش پژوهش
اهداف كلي گزارش پژوهش
بخش هاي اصلي گزارش پژوهش
بخش هاي مقدماتي
متن گزارش
رهنمودهايي براي تنظيم و ارايه گزارش پژوهش
تنظيم گزارش
زيرنويس ها و مستندات
سبك نوشتاري گزارش
تايپ كردن گزارش
نمايش ترسيمي داده ها
ارزشيابي گزارش پژوهش
ضوابط پيشنهادي براي داوري در مورد گزارش پژوهش
انتشار نتايج پژوهش
خلاصه
پيوست الف: انگاره هاي فلسفي پژوهش
پرسش هاي بنيادين
ادراك نظريه هاي دانش
ريشه لغوي، ماهيت و نقش معرفت شناسي و هستي شناسي
پيوستار ذهني ـ عيني
روش ها و روش شناسي ها
ريشه لغوي و نقش روش ها و روش شناسي ها
روش ها، روش شناسي ها و نظريه هاي دانش
رشته هاي علمي، پارادايم ها و نظريه ها
تاريخچه و زمينه تغيير پارادايمي
ديدگاهي ديگر در پيدايي پارادايم ها و علوم جديد
اجزاي تشكيل دهنده نيروهاي محركه علوم
خلاصه
پيوست ب: رويكردهايي به ارزشيابي
واژه نامه فارسي ـ انگليسي
واژه نامه انگليسي ـ فارسي
نمايه موضوعي

روش هاي اساسي پژوهش براي كتابداران

  • نویسنده : پاول رونالد
  • مترجم حريري نجلا
  • فصل چاپ : زمستان
  • سال چاپ : 1385
  • قطع کتاب : وزیری
  • تعداد صفحه : 406صفحه
  • شابک 978-600-5299-31-1
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست