مدیر مسئول
محمد كاظم محمودي
آدرس
خيابان توحيد - كوچه38 - پلاك 51
خلاصه کتاب
كتاب زمين شناسي ساختماني پايه، كتابي است كه بر اساس سرفصل مصوب شواري عالي برنامه ريزي وزارت علوم ـ تحقيقات و فناوري براي درس زمين شناسي ساختماني دوره كارشناسي زمين شناسي، مهندسي نفت، مهندسي معدن و دوره كارشناسي ارشد ژئوفيزيك نگاشته شده است. اما هدف آن پوشش مباحث مورد نياز براي دانشجويان مهندسي نفت و ژئوفيزيك است. بر اين اساس، كتاب به دو بخش اصلي تقسيم شده است. در بخش اول كه خود از شش فصل مجزا تشكيل يافته است، مفاهيم اساسي و سنگ شناسي مقدماتي ارائه شده اند. در بخش دوم نيز كه شامل هفت فصل مي باشد، زمين شناسي ساختماني مقدماتي به بحث كشيده شده است.
فهرست

بخش اول: مفاهيم اساسي و سنگ شناسي مقدماتي
فصل اول: مفاهيم اساسي
تحليل ساختاري
عناصر ساختاري
روش هاي مطالعات ساختاري
ماهيت هاي فيزيكي
فصل دوم: اتم ها عناصر و كاني ها
فراواني عناصر
كاني هاي سنگ ساز
شناسايي كاني ها
فصل سوم: سنگ هاي آذرين و آتشفشان ها
چرخه سنگ
تبلور سنگ هاي آذرين
چند سؤال
مراحل انجماد ماگما
رگه هاي معدني
رده بندي
بافت و روش تشكيل
ساخت سنگ هاي آذرين
تشخيص و شناسايي
آتشفشان ها
دانش آتشفشان شناسي
فصل چهارم: هوازدگي
كليات
كاني هاي رسي و رشد گياهان
خاك ها
فصل پنجم: رسوبگذاري و سنگ هاي رسوبي
روند كلاسيك رسوبگذاري در حوضه
مراحل رسوبگذاري
برخي ساخت هاي رسوبي
بافت در سنگ هاي رسوبي
رده بندي
تشخيص و شناسايي
دياژنز يا سنگ زايي
فصل ششم: سنگ هاي دگرگوني
عوامل دگرگوني
انواع دگرگوني
تشكيل و تشخيص سنگ هاي دگرگوني
كاني ها در سنگ هاي دگرگوني
استفاده از كاني هاي دگرگوني
تعيين سن سنگ هاي دگرگوني
ارتباط رخساره هاي دگرگوني و زمين ساخت ورقه اي
بخش دوم: زمين شناسي ساختماني مقدماتي
فصل هفتم: دگرشكلي
مقدمه
اندازه گيري واتنش
بيضوي واتنش
دايره موهر براي واتنش نهايي
فصل هشتم: مقدمه اي بر تنش
مقدمه
تنش روي يك صفحه و روي يك نقطه
تنش ميانگين و انحرافي
حالات خاص تنش
فصل نهم: درزه ها و رگه ها
مقدمه
واژه شناسي
انواع خاص درزه ها و ساختارهاي مرتبط با آن ها
تقسيم بندي هندسي درزه ها
تقسيم بندي زايشي درزه ها
انواع رگه ها
فصل دهم: گسل ها
مفاهيم پايه
تقسيم بندي هندسي (توصيفي) گسل ها
تقسيم بندي زايشي گسل ها
طبقه بندي زايشي آندرسون
توالي هاي گسلي
فصل يازدهم: ساختارهاي خطي
مقدمه
خطواره هاي كاني
دانه هاي آواري دگرشكل شده
ميله ها و ستون ها
بودين ها
خطوره هاي حاصل از تقاطع بر گواره ها
فصل دوازدهم: ساختارهاي صفحه اي
مقدمه
رخ
فرآيندهاي توسعه برگواره
رخ و واتنش
فصل سيزدهم: ريخت زمين ساخت
تعاريف
سراشيبي ها يا دامنه ها
پيشاني هاي كوهستاني و سيماهاي وابسته
عناصر ريخت زمين ساختي همراه گسل هاي امتداد لغز
ريخت شناسي پرتگاه گسلي
واژه نامه انگليسي ـ فارسي

زمين شناسي ساختماني پايه

  • نویسنده : ملكي زهرا
  • فصل چاپ : زمستان
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه آثار نفيس
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 208صفحه
  • شابک 978-600-90435-0-7
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست