قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

ديباچه اي بر زمين شناسي نفت ايران

نویسنده: جعفري درگاهي هانيه

خلاصه کتاب

لزوم ارائه يك منبع درسي جهت آشنايي بيشتر با زمين شناسي نفت ايران براي دوره هاي كارشناسي ارشد رشته هاي زمين شناسي و مهندسي نفت، از يك سو و ناياب شدن اثر ارزشمند زمين شناسي نفت زاگرس از سوي ديگر، مولفان را بر آن داشت تا براي نخستين بار و بر اساس سرفصل مصوب شواري عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، اقدام به تدوين ديباچه اي از بررسي هاي انجام پذيرفته در يك صد سال اخير در مورد زمين شناسي ذخاير نفت و گاز ايران نمايند به همين دليل و به خاطر ماهيت آموزشي اين كتاب و براي حفظ امانت، مراجع اصلي در انتهاي كتاب معرفي شده اند.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160فصل اول: مفاهيم پايه و تاريخچه عمليات اكتشافي نفت در ايران
زمين شناسي نفت
تاريخچه
منشا نفت
چگونگي تشكيل مخازن نفت
تعيين شكل و وضعيت مخزن
شكل هاي گسترش نفت
موارد كاربرد نفت
مختصري از تاريخ اكتشاف نفت در ايران
دوره بندي تاريخ معاصر در ارتباط با ذخاير نفت و گاز ايران زمين
فصل دوم: حوضه هاي رسوبي زاگرس ـ خليج فارس
نگرشي مختصر به چينه شناسي و زمين ساخت حوضه
سنگ منشاها و ژئوشيمي سنگ مخزن هاي حوضه زاگرس و گسترش آن ها
تغيير رخسارهاي مهم منجر به تشكل مخازن چينه اي
شرح مختصر برخي از ميدان هاي كشف شده در جنوب باختري ايران
شرح مختصر ميدان هاي غوار و برجان
فصل سوم: حوضه رسوبي كپه داغ ـ گرگان و خاور درياي خزر
نگرشي مختصر به چينه شناسي و زمين ساخت حوضه
سنگ منشا، سنگ مخزن و سنگ پوش هاي حوضه
گسترش و تغيير رخساره ها
شرح ميدان هاي گازي كشف شده
ارزيابي توان هيدروكربني حوضه در بخش ايراني آن
عمليات اكتشافي انجام شده در حوضه
فصل چهارم: حوضه ايران مركزي
نگرشي مختصر به چينه شناسي و زمين ساخت حوضه
سنگ منشا، سنگ مخزن و سنگ پوش حوضه
شرح ميدان هاي نفت و گاز كشف شده
ارزيابي توان هيدروكربني حوضه
حاشيه هاي خاوري و باختري حوضه ايران مركزي
فصل پنجم: حوضه هاي دشت مغان ـ گيلان ـ خزر جنوبي و مازندران
نگرشي مختصر به چينه شناسي و زمين ساخت حوضه ها
سنگ منشا، سنگ مخزن و سنگ پوش هاي موجود و محتمل
ارزيابي توان هيدروكربني حوضه ها و عمليات اكتشافي انجام شده
فصل ششم: حوضه هاي رسوبي طبس و مكران
نگرشي مختصر به چينه شناسي و زمين ساخت حوضه ها
سنگ منشا، سنگ مخزن و سنگ پوش هاي محتمل حوضه ها
بحث درباره توان هيدروكربني حوضه هاي طبس و مكران
گل فشان هاي مكران
فصل هفتم: تقسيم بندي زمين ساختي حوضه هاي هيدروكربني ايران
حوضه هيدروكربني كپه داغ
حوضه هيدروكربني خزر جنوبي
حوضه هيدروكربني مغان
حوضه هيدروكربني ايران مركزي
حوضه هيدروكربني لرستان
حوضه هيدروكربني فروافتادگي دزفول
حوضه هيروكربني شمال باختري خليج فارس
حوضه هيدروكربني بوشهر ـ فارس ـ هرمزگان
حوضه هيدروكربني جنوب خاوري خليج فارس
حوضه هيدروكربني طبس
حوضه هيدروكربني مكران
منابع مورد استفاده