مدیر مسئول
محمد كاظم محمودي
آدرس
خيابان توحيد - كوچه38 - پلاك 51
خلاصه کتاب
به دليل عدم برون زد قابل توجه پي سنگ در ايران، اين شاخه از دانش، كمتر مورد توجه قرار گرفته است، ليكن در اين كتاب سعي بر آن بوده تا بر پايه داده هاي موجود كه نتيجه نيم سده بررسي پژوهشگران ايراني و غير ايراني در شاخه هاي متفاوت زمين شناسي و ژئوفيزيك است، نقش زمين ساخت هاي پي سنگ در كنترل حوضه هاي رسوبي ايران ( فصل چهارم)، لرزه زمين ساخت ايران(فصل پنجم) حوضه هاي هيدروكربني ايران (فصل ششم) و دياپيريسم نمك و گل در ايران(فصل هفتم) در قالب پهنه بندي هايي كه همگي توسط نگارنده انجام و در سال هاي اخير منتشر شده است، آشكار گردد. كتاب حاضر به دليل تمركز بر مباحث مربوط به جنبش هاي پي سنگ ايران، فاقد هرگونه الگوي خارجي است و بيش از 80 درصد منابع مورد استفاده براي تاليف آن كه براي نخستين و با نگرشي نوين در كشور منتشر مي شود.
فهرست

فصل نخست: پي سنگ ايران و رخدادهاي ماگمايي
مقدمه
پي سنگ ايران
ماگماتيسم ايران
برونزدهاي پي سنگ پر كامبرين ايران
پي سنگ پر كامبرين ايران و ارتباط آن با عربستان
فصل دوم: صفحات تشكيل دهنده پي سنگ ايران
مقدمه
صفحه عربستان
صفحه سيمرين
صفحه ارواسيا
كوهزايي هاي موثر در ايران
رخدادها و اشكوب هاي زميني ساختي ايران
فصل سوم: زمين ساخت ها و ساختارهاي پي سنگي
مقدمه
اجتماعات گسل هاي گازانبري
بلوك هاي گسلي فشاري و راندگي هاي پي سنگي
بلوك هاي گسلي كششي
بالازدگي پي سنگي ـ كمان ها، گنبدها و استخرها
چين هاي مرتبط با راندگي هاي پي سنگي
رشته كوه هاي درگير با پي سنگ در ايران
فصل چهارم: حوضه هاي رسوبي ايران
مقدمه
تقسيم بندي فيزيوگرافيك ـ زمين ساختي حوضه هاي رسوبي ايران
حوضه خليج فارس
حوضه درياي عمان
حوضه درياچه خزر
فصل پنجم: گسلش زمين لرزه اي و لرزه زمين ساخت ايران
گسلش زمين لرزه اي در ايران
ژرفاي زمين لرزه هاي مهم در ايران زمين
تقسيم بندي لرزه زمين ساختي ـ مخاطرات زمين شناختي ايران
مخاطرات طبيعي ايران
فصل ششم: حوضه هاي هيدروكربني ايران
مقدمه
مختصري از تاريخ اكتشاف نفت در ايران
تقسيم بندي زمين ساختي حوضه هاي هيدروكربني ايران
فصل هفتم: دياپيريسم نمك و گل در ايران
تاريخچه نمك در ايران
صفحات در بردارنده ساختارهاي دياپيري نمك
صفحات در بردارنده ساختارهاي دياپيري گل
حوضه هاي واجد نهشته هاي دياپيري شده در ايران
ايالت هاي زمين ساختي داراي دياپيرهاي نمكي در ايران
منابع و ذخاير اقتصادي مرتبط با زمين ساخت هاي نمك ايران
ايالت هاي زمين ساختي داراي دياپيرهاي گلي در ايران
منابع مورد استفاده

زمين ساخت هاي پي سنگ و زمين شناسي ايران با نگرش نوين

  • نویسنده : آرين مهران
  • فصل چاپ : پاییز
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : وزیری
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 302صفحه
  • شابک 978-600-5299-45-8
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست