مدیر مسئول
محمد كاظم محمودي
آدرس
خيابان توحيد - كوچه38 - پلاك 51
خلاصه کتاب
دراين كتاب كه به نام مقدمه اي بر تحليل هاي اقتصاد خرد عرضه شده موضوع بحث اقتصاد خرد يا مطالعه رفتار انفرادي واحدهاي اقتصادي در سيستم اقتصادي مي باشد. كتاب در بدو بحث واحدهاي اقتصادي را به دو گروه تقسيم مي كند. واحدهاي مصرف كننده و واحدهاي توليد كننده. رفتار واحدهاي مصرف كننده را در فصل دوم و سوم كتاب تحت عنوان نظريه رفتار مصرف كننده بررسي كرده و رفتار واحدهاي توليد كننده را در فصل چهارم و پنجم تحت عنوان نظريه بنگاه هاي اقتصادي بررسي كرده است. در فصل ششم تعادل بازار، يا چگونگي هماهنگي بين رفتار واحدهاي مصرف كننده و توليد كننده را با فرض كامل بودن بازارها بررسي كرده و در فصول بعد كوشش دارد كه تعادل بازار را با از ميان برداشتن فرض مزبور بررسي نمايد.
فهرست

فصل اول ـ كليات
مقدمه
اقتصاد و مسايل علمي
سيستم اقتصادي
وظايف يك سيستم اقتصادي
اقتصاد خرد
فصل دوم ـ نظريه رفتار مصرف كننده (1)
مقدمه
مطلوبيت
تابع مطلوبيت
منحني هاي بي تفاوتي
خصوصيات منحني بي تفاوتي
نرخ جايگزيني كالا
بودجه يا درآمد مصرف كننده
حداكثر كردن مطلوبيت
درآمد و استراحت
اثر تغييرات قيمت و درآمد
تعميم به n متغير
ارجحيت هاي آشكار
مازاد مصرف كننده
پرسش ها و مسايل
فصل سوم ـ نظريه رفتار مصرف كننده (2)، نظريه تقاضا
توابع تقاضا
تغيير در تقاضا
تغيير در تقاضا
چانه زني و مبادله
پرسش ها و مسايل
فصل چهارم ـ نظريه بنگاه هاي اقتصادي
مقدمه
برداشت هاي اصلي
رفتار حداكثر كننده
خطر توسعه بنگاه اقتصادي
ناحيه منطقي توليد
توابع هزينه (كوتاه مدت)
حداكثر كردن سود (توابع كوتاه مدت)
توابع هزينه بلند مدت
محصولات مشترك يا مكمل
تعميم به m متغير
پرسشها و مسايل
فصل پنجم ـ نظريه بنگاه هاي اقتصادي ـ نظريه عرضه
مقدمه
عرضه در زمان بسيار كوتاه
عرضه در زمان كوتاه
عرضه در زمان بلند
تغيير در عرضه
كشش يا حساسيت عرضه
پرسشها و مسايل
فصل ششم ـ تعادل بازار
مقدمه
رقابت كامل
رفتار دسته جمعي مصرف كنندگان در بازار
رفتار دسته جمعي بنگاه هاي اقتصادي در بازار
تعادل بازار
شرايط اختلاف هزينه و اجاره اقتصادي
كاربرد تجزيه و تحليل هاي تعادل بازار
ثبات تعادل
پرسشها و مسايل
فصل هفتم ـ رقابت ناقص
مقدمه
انحصار فروش
دلايل وجود انحصار
حداكثر كردن سود
انحصار با قيمت هاي متفاوت
انواع تبعيض قيمت
انحصار با واحدهاي توليدي پراكنده
اثر ماليات روي بازده انحصارگر
انحصار خريد
اندازه گيري اختلالات ايجاد شده به وسيله انحصار
انحصار دو جانبه
اليگوپولي و دئوپولي
پرسش و مسايل
منابع و ماخذ

مقدمه اي بر تحليل هاي اقتصاد خرد

  • نویسنده : تقوي مهدي
  • فصل چاپ : پاییز
  • سال چاپ : 1384
  • قطع کتاب : وزیری
  • تعداد صفحه : 400صفحه
  • شابک 978-600-5299-32-8
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب اقتصاد
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست