قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

نگاهي تازه به مهندسي ارزش ـ مطلعات موردي در صنعت برق

نویسنده: زرگر عبدالرسول

خلاصه کتاب

در اين كتاب سعي شده است تا با معرفي و تدوين متدلوژي اجراي مهندسي ارزش در پروژه هاي اجرايي در صنعت برق، گامي ديگر در به كارگيري مهندسي ارزش در كشور برداشته شود. اميد است با برنامه ريزي صحيح و به موقع در شركت هاي دولتي و حمايت هاي همه جانبه ي مديران، شاهد كاهش هزينه هاي غير ضروري و ارتقاي سطح كيفي پروژه هاي اجرايي در كشور باشيم. نگارش حاضر بر اساس مجموعه ي دستور العمل مطالعات مهندسي ارزش و نظام نامه ي مطالعات مهندس ارزش در صنعت برق طراحي و تدوين گرديده است تلاشي است در جهت برنامه ريزي و تبيين چگونگي اجرايي فرآيند مطالعات مهندسي ارزش در طرح ها و پروژه ها.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160مقدمه
فصل اول: آشنايي با تاريخچه ي مهندسي ارزش از ابتداي پيدايش
تاريخچه ي مهندسي ارزش
فلسفه ي پيدايش مهندسي ارزش
سابقه ي تاريخي مهندسي ارزش
سير تاريخي مهندسي ارزش
نقاط عطف در مهندسي ارزش
سابقه ي تاريخي مهندسي ارزش در ايران
اجراي مهندسي ارزش در ايران
سابقه ي تاريخي مهندسي ارزش در صنعت برق
نمونه هايي از كاربرد مهندسي ارزش در پروژه هاي ملي
آسيب شناسي طرح هاي عمراني
فصل دوم: تعاريف و اصول بنيادي مهندسي ارزش
تعاريف و توضيحات مهندسي ارزش و اصول بنيادي آن
ويژگي هاي برتر و اصول بنيادي مهندسي ارزش
علل يا فرصت هاي كاربرد مهندسي ارزش
دامنه ي ارزش
زمينه هاي كاربرد مهندسي ارزش
كاربرد مهندسي ارزش در رشته هاي مختلف در ايالات متحده ي آمريكا
علل عدم توسعه مهندسي ارزش
عوامل مهم هنگام پياده سازي مهندسي ارزش
فرايند مهندسي ارزش
انتخاب پروژه
موارد مهم در انتخاب پروژه
روش هاي انتخاب پروژه براي مطالعه ي ارزش
گروه مهندسي ارزش
ساختار پيشنهادي مهندسي ارزش
مشاور مهندسي ارزش
شرح وظايف مشاور مهندسي ارزش
ضوابط ارجاع كار و انعقاد قرارداد با مشاور مهندسي ارزش
مهندسي ارزش در چرخه ي حيات پروژه
اهداف مهندسي ارزش در پروژه
ضرورت توسعه ي مدل مهندسي ارزش براي پروژه ها
راه هاي ارتقاي مهندسي ارزش
ديدگاه هاي عوامل اجرايي پروژه ها در خصوص مهندسي ارزش
شرايط و معيارهاي انتخاب پروژه
زمان پياده سازي مهندسي ارزش
فصل سوم: مراحل اجراي مهندسي ارزش
برنامه ي كاري مهندسي ارزش
فاز عمومي
فاز اطلاعات
فاز عملكرد
فاز خلاقيت
فاز ارزيابي
فاز بررسي و توسعه
فاز ارائه
مراحل اصلي مهندسي ارزش
فاز اول: مرحله ي اطلاعات (تحليل كيفي ارزش ـ تحليل كاركرد)
روش سيستم هاي تحليل كاركرد (FAST)
تحليل موانع
تحليل كميتي ارزش ـ ارزش سنجي
تعيين هزينه ي كاركردها
تعيين ارزش يا اهميت كاركردها
محاسبه ي رقم شايستگي يا شاخص ارزش و تخصيص آن به كاركردها
ارزش چيست؟
روش هاي ارزش سنجي يا اندازه گيري
فاز دوم: مرحله ي نوآوري
روش هاي خلاقيت و نوآوري
قواعد لازم در مرحله ي نوآوري
فاز سوم: مرحله ي ارزيابي (تجزيه و تحليل)
تحليل كيفي ارزش ـ پيش گزينش
قانون پارتو
روش دسته بندي پرسش ها
روش نمره گذاري
تحليل كمي ارزش
فاز چهارم: مرحله ي بسط و توسعه (برنامه ريزي)
فاز پنجم: مرحله ي ارائه ي گزارش و اجراي آن
شيوه ي انجام مطالعات مهندسي ارزش در دوره ي پيش از عمليات اجرا و ساخت
مطالعات مقدماتي و گردآوري اطلاعات
مهندسي ارزش در دوره ي پيش از عمليات اجرا و ساخت
مهندسي ارزش در مرحله ي ساخت (پيشنهاد تغيير)
تعريف پيشنهاد تغيير بانگاه مهندسي ارزش
زمان ارائه ي پيشنهاد تغيير
پيشنهاد تغيير بر مبناي مهندسي ارزش (VECP)
اطلاعات ضروري يك پيشنهاد تغيير
مشخصات و خصوصيات يك پيشنهاد تغيير
چگونگي تنظيم پيشنهاد تغيير برمبناي مهندسي ارزش
فصل چهارم: نتايج موردي تعدادي از پروژه هاي انتقال و فوق توزيع صنعت برق
توسعه ي پست 400 كيلو ولت اميديه 2 (برق منطقه اي خوزستان)
توسعه ي پست 230 كيلو ولت ميناب (برق منطقه اي هرمزگان)
پست 20/63 كيلو ولت سبزه ميدان قزوين (برق منطقه اي زنجان)
كليد خانه ي 400 كيلو ولت سياه بيشه (برقه منطقه اي تهران)
پست 132/400 كيلوولت بهرمان (برق منطقه اي كرمان)
پست 63/230 كيلوولت درهشهر (برق منطقه اي غرب)
پست 230/400 كيلوولت فيروز بهرام (برق منطقه اي تهران)
خط 400 كيلو ولت ميانه ـ اردبيل (برق منطقه اي آذربايجان)
خلاصه ي نتايج كارگاه هاي مهندسي ارزش در سطح صنعت برق