مدیر مسئول
حجت الاسلام علي بنائي
آدرس
قم، خيابان صفائيه (شهداء)، كوي 38، ميدان شهيد حمزه اي، كوي همايون، پلاك 52 و 46
خلاصه کتاب
كتاب شناختنامه قم، شامل يكصد مقاله، در هشت موضوع، به شرح زير است: جلد اول: زندگي حضرت فاطمه معصومه سلام الله عليها و تاريخ آستانه ي مقدس با تفصيل فراوان مورد بحث قرار گرفته است. جلد دوم: به مساجد و مشاهد و مزارات قم اختصاص دارد و شامل پژوهشي درباره ي اين مسايل و نيز درباره ي امامزاده هاي قم و بناهاي كهن آن است. جلد سوم: حوزه علميه قم و مدارس و مراكز آن بررسي شده و از چگونگي تاسيس و تكوين حوزه وتحولات آن سخن رفته است. جلد چهارم: ويژه رجال قم است و مشتمل بر مطالعاتي درباره ي فقيهان و محدثان و عالمان و خاندان هاي بزرگ قمي مي باشد. جلد پنجم: مفصل ترين مجلد است كه تاريخ قم مورد تحقيق قرار گرفته واز تاريخ و جغرافيا و مذهب و زندگي اجتماعي مردم در طي قرن ها سخن گفته است. جلد ششم: شامل چند سفرنامه ي قديم و جديد، و نيز تحليلي درباره ي سفرنامه هاست. جلد هفتم: به كتابشناسي اختصاصي دارد و شامل معرفي منابع قديم و جديد درباره ي قم است. جلد هشتم: آثاري پراكنده را شامل مي شود كه از جمله مقالاتي درباره ي فضيلت قم و گرايش هاي علمي در آن و كتابخانه ها و كتابفروشي هاي آن كتاب شناختنامه ي قم شامل مهم ترين مقالات و بخش هايي از كتاب ها درباره ي قم است. در آغاز هر مقاله، چكيده اي بر آن تهيه شده و در پايان منبع آن آمده است.

شناختنامه قم 1-8(9 جلدي)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست