مدیر مسئول
صاحبعلي محبي
آدرس
قم- بلوار امام خميني (ره) - مدينة العلم
خلاصه کتاب
تفسير آموزشي قرآن از نوع تفسير ترتيبي، از ابتداي قرآن تا پايان قرآن است. اين مجموعه به صورت درس به درس تنظيم شده است، و در هر درس، پس از عنوان اصلي و آيه با آيات و ترجمه ي آنها، ابتدا، نكته هايي چند، به منظور اهداف درس، تحت عنوان: از دانش پژوه انتظار مي رود، آمده است. و پس از آن، پيام ها و نكته هايي استفاده شده از آيات هر درس و يا نكته هايي كه در ارتباط با آن آيات، باشد، آمده است. و در پايان هر درس، ابتدا خلاصه درس و پس از آن، پرسش هاي مربوط به آن درس آمده است. نكته ها و پيام هاي استفاده شده از آيات، هر درس، مبتني بر استدلال و دليل است كه با قلم و نگارش متناسب، ارائه شده است. و تمام نكته ها در هر درس به صورت جداگانه، با شماره آمده است. با اين شيوه مطالعه كننده، در مي يابد كه از اين آيه يا از اين دسته از آيات، در اين درس چند نكته و پيام، از تعاليم قرآن را ، فرا گرفته است. و... فلذا كتاب حاضر از مجموعه ي ذكر شده مي باشد كه شامل 22 درس است كه شامل تفسير سوره ي بقره از آيه 151 تا آيه 157 را شامل مي شود.
فهرست

درس بيست و سوم: اهداف بعثت (1)
بقره 2/151
1. نعمت الهي در رسالت پيامبر صلي الله عليه و آله
2. رسالت پيامبر صلي الله عليه و آله دعاي مستجاب ابراهيم عليه السلام
3. ابتكار الهي در پذيرش رسالت پيامبر صلي الله عليه و آله از سوي مردم
4. مردمي بودن انبياء
5. اهداف رسالت پيامبر صلي الله عليه و آله
الف) تلاوت آيات الهي براي مردم
ب) تزكيه مردم
ج) تعليم كتاب و حكمت به مردم
د) آموزش علومي كه هرگز دست يافتني نبود
6. چرا از «كلام خدا» به «آيات» ياد شده است؟
7. اهميت تزكيه
درس بيست و چهارم: اهداف بعثت (2)
بقره 2/151
8. راز تقدم و تأخر «تزكيه» و «تعليم»
9. راهكارهاي عملي تزكيه
الف) دوري از دلبستگي به دنيا
ب) دوري از بت و بت پرستي
ج) رعايت آداب و معاشرت اسلامي
10. آثار تزكيه
الف) رستگاري
ب) گشودن قفل دل با زدودن غفلت
ج) شست و شوي رين و غبار دل
11. حكمت نظري و عملي در قرآن و سنت
درس بيست و پنجم: اهداف بعثت (3)
بقره 2/151
12. ضرورت نياز به معارف الهي
13. نياز دائمي بشر به معارف الهي
14. ميزان نياز بشر به معارف الهي
15. نقش معارف الهي در رفع موانع عقل عملي
16. با وجود عقل چه نياز به وحي و پيامبران است؟
الف) ميزان درك عقل از مسايل ديني
ب) محدوديت هدايت گري عقل
ج) حجت مردم بر خدا در عدم بعثت انبيا
د) تشخيص عقل در ضرورت نياز به وحي و رسالت انبيا
هـ) دو حجت ظاهري و باطني خدا بر مردم
درس بيست و ششم: ياد خدا (1)
بقره 2/152
1. ياد متقابل خدا و بنده
2. آيا «ذكر» همان «فكر» و «خاطر» است؟
3. اقسام ذكر
4. مراتب ياد خدا
5. مراد از ياد خدا از بندگان
6. ياد خدا از بندگان در دنيا
7. ياد خدا، شرط ياد هميشگي خدا از بنده
8. لزوم دوام ذكر خدا
9. اهميت ذكر خدا
10. منافقان و ذكر خدا
11. ياد خدا در هر حال
درس بيست و هفتم: ياد خدا (2)
بقره 2/152
12. ذكر خدا با قرآن
13. مراتب ياد خدا با قرآن
14. انبيا، ذكر ممثل الهي
15. ذكر خدا با ياد ائمه اطهار عليهم السلام
16. پاداش ياد خدا
17. مهم ترين آثار ذكر خدا
الف) بصيرت و بينايي
ب) حفاظت از خطر گناه
ج) محافظت از ديگر خطرها
18. نقش ياد خدا در قلب
19. موانع ياد خدا
20. آثار غفلت از ياد خدا
الف) كوري قلب
ب) همنشيني با شيطان
ج) محروميت از رحمت خاص الهي
د) تنگنايي در زندگي
درس بيست و هشتم: ياد خدا (3)
بقره 2/152
21. آثار ذكر خدا، در نگاه پيشوايان معصوم عليهم السلام
22. ذكر در نگاه اميرمؤمنان عليه السلام
الف) اهميت ياد خدا و آثار آن
ب) نورانيت ياد خدا و هدايت گري آن
ج) همدمي خدا با ياد او
د) مداومت بر ياد خدا و آثار آن
هـ) موانع ياد خدا
23. سفارش اهل بيت عليهم السلام به ياد خدا در هر حال
24. ذكرهاي سفارش شده
25. سيادت و آقايي ذكر قلبي
26. ذكر خدا در ديگر مكتب هاي آسماني
درس بيست و نهم: ياد خدا (4)
بقره 2/152
27. حد ذكر
28. ذكر كثير
29. يادگيري همراه با ياد خدا
30. مصونيت انسان ذاكر از «صاعقه»
31. نقش «ذكر» در استجابت دعا
32. نقش لذت ياد خدا در فراموشي حاجت
33. ياد خدا در سر
34. نماز دائمي با ذكر دائمي
35. ياد خدا از انسان ذاكر، ياد ويژه است
درس سي ام: شكر خدا
بقره 2/152
36. شكر و سپاسگزاري از خدا
37. «حمد»، «مدح» و «شكر» خدا
38. قرآن و يادآوري نعمت هاي الهي
الف) وحدت و انسجام با يكديگر
ب) دفع تجاوز و پيروزي پس از آن
39. شكر و حكمت
40. پايه هاي شكر
41. برگشت پاداش شكر به شاكر
42. شكر و سپاس گزاري از پدر و مادر
43. ويژگي هاي پاداش شكر
الف) فراواني پاداش
ب) افزايش نعمت
44. كيفيت شكر هر نعمت
45. حد شكر
46. كفران نعمت
درس سي و يكم: استعانت از صبر و نماز (1)
بقره 2/153
1. بالاترين نداي الهي
2. مفهوم «صبر»
3. اقسام صبر
4. مفهوم «صلاة»
5. راز همراهي صبر با نماز
6. صبر و نماز، شرط نصرت الهي
7. اهميت صبر
8. رابطه دو سويه صبر و نماز
9. همراهي ويژه خداوند با صابران
10. صبر «جميل»، بالاترين و بهترين صبر
11. تفاوت مقام «رضا» با مقام «صبر»
12. اقسام «معيت» و همراهي خداوند
الف) «معيت» و همراهي مطلق
ب) همراهي و «معيت» ويژه ـ‌ همراه با لطف و رحمت ـ‌
ج) همراهي و «معيت» با قهر و غضب
درس سي و دوم: استعانت از صبر و نماز (2)
بقره 2/153
13. مراتب «صبر»
14. اهميت نماز
15. معيار تشخيص قبولي نماز
16. نقش نماز، در اصلاح پيامدهاي سوء طبيعي
17. آنان كه دائم در نمازند
18. آثار بنيادين نماز
19. صبر، نشان آزادگي است
20. صبر نشان مرادنگي است
21. سفارش ويژه به صبر و نماز
22. سلام ويژه به صابران
درس سي و سوم: حيات شهيدان (1)
بقره 2/154
1. مفردات آيه
2. پيوند آيه با آيه قبل
3. شهيد را مرده مپنداريد
4. شهدا چگونه زنده اند؟
5. افتخار اسلام به شهادت
6. زندگي پس از مرگ
7. رد توهم نابودي و ناكامي شهيدان
8. مرگ در فرهنگ قرآن
9. حيات كافران و منافقان از نگاه قرآن
10. حقيقت مرگ
درس سي و چهارم: حيات شهيدان (2)
بقره 2/154
11. حيات برتر شهيدان
12. درك حيات شهيدان
13. «شهادت» و «حيات برزخي» در نگاه منافقان
14. فداكاري ايثارگران در نگاه منكران معاد
درس سي و پنجم: حيات شهيدان (3)
بقره 2/154
15. مرگ در نگاه اولياي الهي
16. «وفات» يا «فوت» انسان؟
17. حيات انسان در دنيا، برزخ و قيامت
18. حيات پس از مرگ كافران
19. حيات برزخي مؤمن و معاند
درس سي و ششم: امتحان الهي (1)
بقره 2/155
1. مفردات آيه
ب) مفهوم (لنبلونكم)
ب) مفهوم (الأنفس)
2. ارتباط آيه با آيات گذشته
3. همه معرض آزمون الهي
4. چرا امتحان مي شويم؟
5. نقش آزمون در شكوفايي استعدادها
6. قضاي حتمي خدا در آزمون
7. همگاني بودن آزمون الهي
8. ابزار امتحان هاي الهي
درس سي و هفتم: امتحان الهي (2)
بقره 2/155
9. آزمون با ناامني و كبود اقتصادي
10. آزمون با نقص «مال»
11. آزمون با نقص «نفس»
12. آزمون با نقص «ثمر»
13. مردم در برابر آزمون الهي
14. چه كنيم كه در آزمون پيروز شويم؟
15. اهميت، گستردگي و عموميت پاداش صابران
16. راز بي شماري پاداش صابران
درس سي و هشتم: امتحان الهي (3)
بقره 2/155
17. آزمون هاي الهي از ديدگاه قرآن
18. جهان طبيعت، جهان آزمون
19. آزمون با مشكلات
الف) مراتب و درجات آزمون هاي الهي
ب) آزمون هاي الهي،‌ اختصاص به گروه خاصي ندارد
ج) آزمون با جنگ
د) آزمون غير از عذاب و كيفر است
20. آزمون با نعمت
درس سي و نهم: امتحان الهي (4)
بقره 2/155
21. آزمون با مقام
22. آزمون با پيروزي و تمكن
23. آزمون با «خير» و «شر»
24. آزمون با احكام تشريعي
درس چهلم: امتحان الهي (5)
بقره 2/155
25. خطر غفلت از آزمون الهي
26. نقش ايمان در بهره گيري از آزمون الهي
27. گناه و آزمون الهي
28. نقش صبر در آزمون الهي
29. نشانه هايي از زمان ظهور امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف)
درس چهل و يكم: استرجاع صابران در حوادث ناگوار (1)
بقره 2/156
1. مفردات آيه
2. ارتباط آيه با آيات قبل
3. صابران كيانند؟
4. صفت هميشگي صابران
5. صبر هنگام مصيبت
6.نقش توحيد و معاد در شكيبايي صابران
7. تعديل عاطفه در هماهنگي با صبر
درس چهل و دوم: استرجاع صابران در حوادث ناگوار (2)
بقره 2/156
8. نقش مبدأ و معاد در سرافرازي در آزمون هاي الهي
9. منطق غيرموحدان در برخورد با حوداث
درس چهل و سوم: استرجاع صابران در حوادث ناگوار (3)
بقره 2/156
10. نزول آيه استرجاع
11. تلاوت آيه استرجاع در حوادث
12. آثار استرجاع
الف) استحباب استرجاع
ب) مداومت بر استرجاع
ج) استرجاع هنگام حوادث ناگوار
د) فقر شعار صالحان
13. اقرار نهفته در استرجاع
14. استرجاع در امت هاي پيشين
درس چهل و چهارم: پاداش صابران
بقره 2/157
1. مفردات آيه
2. ارتباط آيه با آيه قبل
3. عنايت ويژه خدا به صابران
4. مراد از «صلوات»
5. صلوات ويژه خدا بر صابران
6. نقش صلوات خدا در نورانيت صابران
7. صلوات فرشتگان بر مؤمنان
8. همراهي صلوات خدا با رأفت الهي
9. فيض خاص خدا با صلوات
10. رحمت ويژه خدا با صابران
11. هدايت برتر صابران
12. پاداش مصيبت زدگان
13. پاداش صابران و شاكران

تفسير آموزشي قرآن، جزء 2، بقره، 151/2-157

  • نویسنده : محبي صاحبعلي
  • سال چاپ : 1389
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه ياسين
  • تیراژ 5000 نسخه
  • شابک 978-964-5738-34-9
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست