قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

تفسير آموزشي قرآن، جزء 2، بقره170/2-179

نویسنده: محبي صاحبعلي

خلاصه کتاب

تفسير آموزشي قرآن از نوع تفسير ترتيبي، از ابتداي قرآن تا پايان قرآن است. اين مجموعه به صورت درس به درس تنظيم شده است، و در هر درس، پس از عنوان اصلي و آيه با آيات و ترجمه ي آنها، ابتدا، نكته هايي چند، به منظور اهداف درس، تحت عنوان: از دانش پژوه انتظار مي رود، آمده است. و پس از آن، پيام ها و نكته هايي استفاده شده از آيات هر درس و يا نكته هايي كه در ارتباط با آن آيات، باشد، آمده است. و در پايان هر درس، ابتدا خلاصه درس و پس از آن، پرسش هاي مربوط به آن درس آمده است. نكته ها و پيام هاي استفاده شده از آيات، هر درس، مبتني بر استدلال و دليل است كه با قلم و نگارش متناسب، ارائه شده است. و تمام نكته ها در هر درس به صورت جداگانه، با شماره آمده است. با اين شيوه مطالعه كننده، در مي يابد كه از اين آيه يا از اين دسته از آيات، در اين درس چند نكته و پيام، از تعاليم قرآن را ، فرا گرفته است. و... بر اين اساس مجلد حاضر از مجموعه فوق مي باشد كه در 26 درس ارائه شده است و شامل آيات 170 تا 179 سوره ي مباركه بقره مي باشد.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160درس صدو پنجم: تعصب نابجا در تقليد از بي عقلان و گمراهان (1)
بقره 2/170
1. مفردات آيه
الف) (ألفينا)
ب) (اولو)
2. ارتباط آيه با آيات قبل
3. چرا مشركان گرفتار شرك بودند؟
4. آيا عقل هم مصداق «ما أنزل الله» است؟
5. عقل، راه تشخيص دين خدا
6. پاسخ مشركان و معاندان به دعوت انبيا عليهم السلام
درس صد و ششم: تعصب نابجا در تقليد از بي عقلان و گمراهان (2)
بقره 2/170
7. باورهاي بي پشتوانه مشركان
8. ضرورت رهيابي به هدايت الهي
9. پيروي از هدايت معصوم عليه السلام
10. عوامل انحراف از عقل و وحي
درس صد و هفتم: تعصب نابجا در تقليد از بي عقلان و گمراهان (3)
بقره 2/170
11. فراخواني شيطان به پيروي كوركورانه از نياكان
12. تقليد جاهل از جاهل
13. نقش «علم» در تقليد
درس صد و هشتم: تعصب نابجا در تقليد از بي عقلان و گمراهان (4)
بقره 2/170
14. تقليد در اصول دين
15. علوم تجربي و مسايل نظري اسلام
16. جامعه شناسان و سير تطور فكري بشر
17. خرافه گرايي حس گرايان در مسائل عملي
درس صد و نهم: ميزان فهم كافران از دعوت به دين (1)
بقره 2/171
1. مفردات آيه
الف) (ينعق)
ب) (دعاء)
ج) (نداء)
د) (صم)
هـ) (بكم)
2. ارتباط آيه با آيات قبل
3. فلسفه تمثيل در قرآن
4. تمثيل قرآن ‌در دعوت انبياء عليهم السلام از كافران
5. تمثيل كافر به گوسفند
6. مراد از تشبيه در آيه
درس صد و دهم: ميزان فهم كافران از دعوت به دين (2)
بقره 2/171
7. نافهمي كافران
8. ابزار شناخت از نگاه قرآن
9. كوري و كري كيفري
10. زندگي حيواني برخي از انسان ها
11. لوزم تحقيق، تعقل و تسليم در برابر حق
درس صد و يازدهم: غذاهاي حلال
بقره 2/172
1. تفاوت خطاب هاي قرآن با يكديگر در محتوا
2. گستره عنوان «مؤمن» و «ايمان»
3. ممنوعيت از افراط و تفريط در احكام الهي
4. شيوه قرآن، در برخورد با انحراف ها
5. استفاده از روزي حلال
6. برخورداري مؤمنان از نعمت هاي الهي
7. چگونه از نعمت هاي الهي استفاده كنيم؟
8. راز تكرار سفارش قرآن، به استفاده از غذاهاي پاك
9. دستور طيب به استفاده از طيب
10. نقش روزي حلال در اجابت دعا
11. شكر و عبادت
12. اقسام شكر
13. وجوب شكر خدا بر همگان
14. لزوم توحيد در شكر
15. خشنودي خدا از شكرگزاري بندگان
16. شكر نعمت ولايت
درس صد و دوازدهم: غذاهاي حرام (1)
بقره 2/173
1. ارتباط آيه با آيه قبل
2. آيات برخي از خوردني هاي حرام
اقسام آيات مقام اول
آيات مقام دوم
3. غذاهاي حرام
4. حصر اضافي محرمات
5. حرمت گوشت مردار
درس صد و سيزدهم: غذاهاي حرام (2)
بقره 2/173
6. مراد از «ميتة» و «غيرمذكي»
7. اقسام مردار
8. مبارزه قرآن با فرهنگ جاهليت در تغذيه از مردار
9. مراد از حصر اضافي محرمات
10. حليت مذكي
11. كيفيت تذكيه ماهي
12. راز تحريم گوشت مردار
13. حرمت خون خواري
14. مراد از «دم مسفوح»
15. طهارت و حرمت خون «متخلف»
16. راز تحريم خون خواري
درس صد و چهاردهم: غذاهاي حرام (3)
بقره 2/173
17. حرمت گوشت خوك
18. فلسفه تحريم گوشت «خوك»
19. حرمت مذبوح به نام غير خدا
20. راز تحريم مذبوح به نام غير خدا
21. مفهوم و گستره «اضطرار»
22. حليت محرمات در حال اضطرار
23. احكام اضطرار
درس صد و پانزدهم: غذاهاي حرام (4)
بقره 2/173
24. مراد از «باغي» و «عادي»
25. حكم باغي و عادي در استفاده از غذاهاي حرام
26. شرايط جواز استفاده از مردار در حال اضطرار
27. لزوم رعايت اهم و مهم بر باغي و عادي مضطر
28. آيا حليت مردار اختصاص به اضطرار در مقابل اكراه دارد؟
29. بي گناهي مضطر در ارتكاب به حرام
30. تحريم امور بر هم زننده نظام
31. تأكيد قران بر اجتناب از غذاهاي حرام
32. فلسفه تحريم اعيان محرمه
33. فسق در ذبح حيوان براي غير خدا
درس صد و شانزدهم: عذاب كتمان كنندگان حق (1)
بقره 2/174 ـ‌ 176
1. انگيزه يهود، در كتمان نشانه هاي پيامبر صلي الله عليه و آله
2. مذموميت كتمان حق
3. ممنوعيت دين فروشي با كتمان حق
4. برخي از مصداق هاي كتمان حق
5. كتمان حق و مبلغان دين
6. زيان كتمان كننده حق
درس صد و هفدهم: عذاب كتمان كنندگان حق (2)
بقره 2/174 ـ‌ 176
7. كيفر كتمان حق
8. همگوني كيفر كتمان حق با كيفر فحشا
9. تغذيه دين فروشان از آتش
10. تجسم عمل كتمان كنندگان حق در قيامت
11. محروميت كتمان كنندگان حق از تكلم خدا با آنان در قيامت
12. كيفر مجرمان با تكلم خدا در قيامت
13. سلب توفيق تزكيه از كتمان كنندگان حق
درس صد و هجدهم: عذاب كتمان كنندگان حق (3)
بقره 2/174 ـ‌ 176
14. عذاب دردناك ، فرجام كتمان كنندگان حق
15. عموميت عذاب كتمان حق
16. كتمان كنندگان حق، محجوبان در دنيا و آخرت
17. كيفر كتمان فضايل اهل بيت
18. زيان بارترين تجارت كتمان كنندگان حق
درس صد و نوزدهم: عذاب كتمان كنندگان حق (4)
بقره 2/174 ـ 176
19. منشأ زيان در داد و ستدهاي معنوي
20. زيان كافران در داد و ستدهاي معنوي به چيست؟
21. خريدار در داد و ستدهاي معنوي
22. كساني كه خود را به آتش مي فروشند
23. زيان تبهكاران در باختن اصل سرمايه
24. ناتواني كتمان كنندگان حق از صبر بر آتش
درس صد و بيستم: عذاب كتمان كنندگان حق (5)
بقره 2/174 ـ‌ 176
25. تجسم تباهي به سوختن با آتش
26. منشأ كيفر كتمان كنندگان حق
27. حفظ منافع دنيوي و اعراض از قرآن
28. حقانيت كتاب هاي آسماني
29. قرآن، ميزان حق اختلاف ها
30. حب دنيا عامل اصلي مخالفت با قرآن
31. فاصله كتمان كنندگان حق از حق
درس صد و بيست و يكم: نيكي هاي اساسي (1)
بقره 2/177
1. توجه به مسائل مهم تر
2. اهل كتاب، فاقد نيكي هاي اساسي
3. مفهوم «بر» و «بر»
4. تشخيص «بر» و نيكي با كيست؟
درس صد و بيست و دوم: نيكي هاي اساسي (2)
بقره 2/177
5. شيوه قرآن، در بيان معارف الهي
6. «بر» تام
7. مقام «ابرار»
8. فراخواني قرآن به «بر» و «نيكي»
9. راه هاي نيل به «بر» و مقام «ابرار»
10. بر به پدر و مادر
11. حكمت عملي قرآن و آيات «بر» و «تقوا»
درس صد و بيست و سوم: نيكي هاي اساسي (3)
بقره 2/177
12. مهم ترين نيكي ها
13. «توحيد»، «نبوت» و «معاد»، مهم ترين پايه هاي «بر»
14. ايمان به فرشتگان
15. ايمان به كتاب هاي آسماني
16. نزول و صعود معنوي جامعه بشري
درس صد و بيست و چهارم: نيكي هاي اساسي (4)
بقره 2/177
17. شرايط ايمان
18. شرايط ايمان حقيقي
19. نشانه هاي كمال ايمان
20. انفاق مال محبوب، زمينه نيل به مقام ابرار
21. بالاترين مقام «بر» در انفاق
22. مراحل سير و سلوك در انفاق مال
23. كمك به خويشاوندان نيازمند
درس صد و بيست و پنجم: نيكي هاي اساسي (5)
بقره 2/177
24. كمك به يتيمان، مستمندان، واماندگان در راه و سائلان
25. نحوه تعامل با «سائلان»
26. بهره گيري از مال با نگاه عاريه
27. انفاق مقربان الهي
28. آزاد كردن بردگان با كمك مالي
29. نقش نماز در نيل به مقام ابرار
30. نقش زكات، در نيل به مقام ابرار
درس صد و بيست و ششم: نيكي هاي اساسي (6)
بقره 2/177
31. نقش وفاي به عهد در نيل به مقام ابرار
32. نقش صبر، در نيل به مقام ابرار
33. صداقت ابرار در عقيده، اخلاق و عمل
34. صداقت همه جانبه
35. راستگويان و پرهيزكاران
36. برخورداري ابرار از كرامت الهي
درس صد و بيست و هفتم: قصاص مايه حيات (1)
بقره 2/178 ـ 179
1. قصاص در جاهليت عرب
2. لزوم قصاص در جامعه
3. مفهوم «قصاص»
4. شيوه قرآن در بيان حكم قصاص
5. آيات قصاص
درس صد و بيست و هشتم: قصاص مايه حيات (2)
بقره 2/178 ـ 179
6. رعايت مساوات در اجراي قصاص
7. قصاص، حق اولياي مقتول
8. پيشوايي رحمت، احسان و عفو
9. اهميت برادري از نگاه قرآن
10. مراد از «معروف»
11. ممنوعيت تجاوز از حدود و مقررات الهي
12. عدالت الهي در تشريع حكم قصاص
درس صد و بيست و نهم: قصاص مايه حيات (3)
بقره 2/178 ـ 179
13. قصاص مايه حيات انسان
14. عقلانيت قصاص
15. اهميت قصاص
16. قصاص در يهوديت، مسيحيت و اسلام
درس صد و سي ام: قصاص مايه حيات (4)
بقره 2/178 ـ 179
17. شبهات قصاص
18. چرا مرد در برابر زن قصاص نمي شود؟
19. نقش قصاص در تقواي اجتماعي و سياسي