مدیر مسئول
صاحبعلي محبي
آدرس
قم- بلوار امام خميني (ره) - مدينة العلم
خلاصه کتاب
ويژگي هاي اين اثر 1. مهمترين و بارزترين ويژگي اين اثر، برطرف كردن خلائلي است كه در اين زمينه وجود داشته است؛ زيرا، اين موضوع ، با ويژگي هاي ديگري كه ملاحظه خواهيد كرد و با شيوه اي كه ارائه شده، تا كنون انجام نشده و سابقه ندارد، و در نوع خود، كم نظيراست. 2. مطالعه اين اثر، اين ويژگي را دارد كه مطالعه كننده، با آيات قبله، آيات مربوط به كعبه، و بسياري از مسائل مربوط به قبله و كعبه، آن هم از متقن ترين منبع ديني يعني قرآن، آشنا مي شود. 3. اين اثر مي تواند براي مراكز علمي، تخصصي و نيز دانشجويان و طلاب رشته فقه و تفسير، به ويژه آيات احكام، در جهات مختلف، بسيار مفيد باشد. هم در اطلاع رساني اصل موضوع قبله و هم در الگوگيري از شيوه طرح مباحث موضوعي از قرآن. 4. اساتيد، اعم از حوزوي و دانشگاهي مي توانند مجموع آن و يا آيه يا آيات خاص را، به عنوان متن درسي انتخاب نمايند، يعني اين نكته نيز، در تدوين اثر، لحاظ شده و براي اهل فن نيز، مشهود است. 5. اين اثر، علاوه بر تفسير آيات احكام قبله، تفسير آيات مرتبط به قبله و كعبه نيز هست. و اين خود، فراگيري اطلاعات در مورد موضوع مورد بحث را، به همراه دارد، كه بسيار مفيد و ارزشمند است. 6. تمامي آيات و روايات آن، ترجمه شده است. 7. گروه هاي مختلفي، اعم از مراكز علمي، پژوهشي، آموزشي، حوزوي و دانشگاهي، طلاب و دانشجويان، در سطوح مختلف، و نيز حجاج حج واجب و عمره، مي توانند از اين اثر، با توجه به فارسي و روان بودن قلم و نيز با توجه به ترجمه آيات و روايات، علاوه بر تفسير، از آن، بهره ي خوبي ببرند. 8. اين اثر، با توجه به تنوع پيام ها و برداشت هاي مختلف از آيات، پيرامون مسائل مختلف قبله و كعبه، مي تواند حتي براي خطيبان، سخنرانان و ائمه محترم جمعه و جماعت نيز، در پيام رساني از قرآن، پيرامون موضوع ياد شده، مفيد و موثر باشد. 9. اين كتاب، داراي فهرست هاي مختلف، اعم از موضوعي، آيات، روايات و منابعي است، كه زمينه تسهيل در بهره گيري را براي مخاطبان فراهم مي سازد. 10. ويژگي ديگر اين اثر اين است كه اين كتاب، ضمن اينكه يك اثر قرآني و فقهي است،‌يك اثر عبادي و سياسي نيز، با توجه به بحث هاي قبله و كعبه به شمار مي آيد. 11. اين اثر علاوه بر اينكه از زمره آثار تفسيري و فقهي است، از زمره آثار مربوط به «آيات احكام» نيز، به شمار مي آيد. زيرا بسياري از احكام مربوط به قبله، در اين اثر، با استناد به آيات قرآن و روايات اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام ، به تفصيل و تبيين و توضيح لازم، آمده است. 12. اين اثر، ضمن روان بودن قلم آن، يك اثر استنباطي، استدلالي و برهاني است؛‌زيرا در بسياري از موارد، نگارنده، با زمينه و سابقه ديرينه علمي كه در زمينه فقه و تفسير داشته و با توجهي كه به آراء ديگر صاحبان راي و نظر داشته است، نظر خويش را نيز، با تعبير به«به نظر مي آيد»، آورده است. 13. خصوصيت ديگر اين اثر، اين است كه در پايان بحث از هر آيه اي، آراء فقهي و تفسيري مرحوم استرآبادي، صاحب طولاني ترين كتاب آيات الأحكام اماميه، موسوم به :«معارج السؤول و مدارج المأمول» كه توسط خود نگارنده،‌تصحيح و تحقيق شده است، آمده است، شايان ذكر است كه اين آراء در پاورقي و به زبان عربي، از مولف ياد شده ، آمده است. 14. نكته اي كه در اين اثر، بسيار جلب توجه مي كند اين است كه نگارنده، مجموع كتاب را، در يك مقدمه بسيار كوتاه و در تفسير تنها دوازده آيه، در زمينه قبله و كعبه، تدوين و تنظيم كرده ولي از آنجايي كه در صدد تفحص و تحقيق كامل و جامع موضوع بوده، حجم تحقيق وي تا به 456 صفحه رسيده است، اين حجم كمي و كيفي، آن هم با تنوع بسيار گسترده پيام ها و نكته هاي مستفاد از آيات محدود، ضمن اينكه حكايت از عميق بودن آيات قرآن دارد، حكايت از هر چه بهتر بهره گرفتن از آيات قرآن نيز، دارد، كه نگارنده، با تلاش و زحمت خويش، توانسته است از عهده آن، به بهترين وجه، برآيد.
فهرست

مقدمه
آيه اول: بقره 2/142
1. مفهوم قبله
2. قبله در اديان الهي
3. قبله در اسلام
4. بيت المقدس قبله اول مسلمانان
5. تغيير قبله به دستور خداوند
6. اعتراض نسبت به تغيير قبله
7. معترضان و نبوت پيامبر صلي الله عليه و آله
8. چگونگي تعيين قبله اول
9. پاسخ به معترضان تغيير قبله
10. عدم پذيرش احكام الهي نشانه سفاهت و بي خردي
11. امكان نسخ احكام الهي
12. نسخ حكم قبله
نسخ قبله، نسخ سنت با قرآن
حكم قبله چند بار نسخ شده است؟
13. پيشگويي قرآن در مورد اعتراض معترضان تغيير قبله
14. معجزه الهي، در اعلام قبلي تغيير قبله
15. تعليم پاسخ معترضان به پيامبر صلي الله عليه و آله
16. صلاحيت همه جهت ها و مكان ها براي قبله شدن با فرمان الهي
17. «كعبه» زمينه ساز هدايت
18. فلسفه تشريع دين و احكام
19. زمان و مكان تغير قبله
20. حكم انكار تغيير قبله
21. وجوب شناخت قبله
آيه دوم: بقهر 143/2
1. قبله مسلمانان، قبله ميانه
2. امت اسلامي، امتي ميانه
مفهوم «وسط»
3. مراد از «ميانه» بودن امت اسلامي
تنزيه امت اسلامي از افراط و تفريط
افراط يهود در گرايش به دنيا
تفريط مسيحيان در عزلت و انزواي بدعت گونه
قرآن و تنزيه امت اسلامي از افراط و تفريط
ميانه بودن امت اسلامي در قبله
اعتدال امت اسلامي در ايمان به انبياء
وساطت امت اسلامي در فيض بخشي به ديگران
4. شهادت بر اعمال
مراد از «شهادت»
شهادت در دنيا و آخرت
شرايط شاهد
كيفيت شهادت و گواهي مقربان الهي
آيا غيرمعصوم مي‌ تواند به مقام شهادت بر اعمال، نايل شود؟
شرايط نيل به مقام شهادت بر اعمال
نقش پرهيز از اختلاف و كينه توزي در رسيدن به مقام شهادت بر اعمال
شاهدان بر اعمال
خدا
فرشتگان و مأموران الهي
پيامبران و رسولان الهي
پيامبران و رسولان الهي
امامان و پيشوايان معصوم عليهم السلام
ويژگي هاي دروني و ملكات انسان
اعضا و جوارح انسان
نامه اعمال
شهادت امت اسلامي براي انبياء گذشته
شهادت به نيك و بد مرده
5. قبله بودن «بيت المقدس»
6. آزمون الهي در تغيير قبله
7. آگاهي خداوند از پيروان پيامبر صلي الله عليه و آله
8. عكس العمل مسلمانان در برابر دستور تغيير قبله
9. هدايت يافتگان در تغيير قبله
10. پذيرش احكام الهي و پيروي از پيامبر صلي الله عليه و آله
11. وجوب اطاعت از پيامبر صلي الله عليه و آله
12. «ارتجاع» چيست و «مرتجع» كيست؟
13. آزمون بزرگ قبله
14. حكم نمازها و عبادت هاي گذشته
مقدمه
آيه اول: بقره 142/2
1. مفهوم قبله
2. قبله در اديان الهي
3. قبله در اسلام
4. بيت المقدس قبله اول مسلمانان
5. تغيير قبله به دستور خداوند
6. اعتراض نسبت به تغيير قبله
7. معترضان و نبوت پيامبر صلي الله عليه و آله
8. چگونگي تعيين قبله اول
9. پاسخ به معترضان تغيير قبله
10. عدم پذيرش احكام الهي نشانه سفاهت و بي خردي
11. امكان نسخ احكام الهي
12. نسخ حكم قبله
نسخ قبله، نسخ سنت با قرآن
حكم قبله چند بار نسخ شده است؟
13. پيشگويي قرآن در مورد اعتراض معترضان تغيير قبله
14. معجزه الهي، در اعلام قبلي تغيير قبله
15. تعليم پاسخ معترضان به پيامبر صلي الله عليه و آله
16. صلاحيت همه جهت ها و مكان ها براي قبله شدن با فرمان الهي
17. «كعبه» زمينه ساز هدايت
18. فلسفه تشريع دين و احكام
19. زمان و مكان تغير قبله
20. حكم انكار تغيير قبله
21. وجوب شناخت قبله
آيه دوم: بقهر 143/2
1. قبله مسلمانان، قبله ميانه
2. امت اسلامي، امتي ميانه
مفهوم «وسط»
3. مراد از «ميانه» بودن امت اسلامي
تنزيه امت اسلامي از افراط و تفريط
افراط يهود در گرايش به دنيا
تفريط مسيحيان در عزلت و انزواي بدعت گونه
قرآن و تنزيه امت اسلامي از افراط و تفريط
ميانه بودن امت اسلامي در قبله
اعتدال امت اسلامي در ايمان به انبياء
وساطت امت اسلامي در فيض بخشي به ديگران
4. شهادت بر اعمال
مراد از «شهادت»
شهادت در دنيا و آخرت
شرايط شاهد
كيفيت شهادت و گواهي مقربان الهي
آيا غيرمعصوم مي‌ تواند به مقام شهادت بر اعمال، نايل شود؟
شرايط نيل به مقام شهادت بر اعمال
نقش پرهيز از اختلاف و كينه توزي در رسيدن به مقام شهادت بر اعمال
شاهدان بر اعمال
خدا
فرشتگان و مأموران الهي
پيامبران و رسولان الهي
پيامبران و رسولان الهي
امامان و پيشوايان معصوم عليهم السلام
ويژگي هاي دروني و ملكات انسان
اعضا و جوارح انسان
نامه اعمال
شهادت امت اسلامي براي انبياء گذشته
شهادت به نيك و بد مرده
5. قبله بودن «بيت المقدس»
6. آزمون الهي در تغيير قبله
7. آگاهي خداوند از پيروان پيامبر صلي الله عليه و آله
8. عكس العمل مسلمانان در برابر دستور تغيير قبله
9. هدايت يافتگان در تغيير قبله
10. پذيرش احكام الهي و پيروي از پيامبر صلي الله عليه و آله
11. وجوب اطاعت از پيامبر صلي الله عليه و آله
12. «ارتجاع» چيست و «مرتجع» كيست؟
13. آزمون بزرگ قبله
14. حكم نمازها و عبادت هاي گذشته
15. نماز، مظهر ايمان
16. رأفت و رحمت الهي در پذيرش ايمان و عبادت ها گذشته
آيه سوم: بقره 144/2
1. پيامبر صلي الله عليه و آله در انتظار تغيير قبله
2. پيامبر صلي الله عليه و آله هنگام نزول وحي
3. آسمان محل ظهور وحي
4. آگاهي خداوند از رفتار و نيات انسان
5. عوامل تغيير قبله
6. مقام پيامبر صلي الله عليه و آله در نزد خدا
7. آيا پيامبر صلي الله عليه و آله از قبله قبلي راضي نبود؟
8. تأمين رضايت پيامبر صلي الله عليه و آله با تغيير قبله
9. فرمان قبله، معجزه جاويد پيامبر صلي الله عليه و آله
10. محدوده اختيارات پيامبر صلي الله عليه و آله
11. خطاب هاي قرآن، در بيان احكام و دستورات الهي
12. تكرار فرمان تغيير قبله
13. مراد از «وجه»
14. مراد از «شطر»
15. مراد از «مسجد الحرام»
16. كيفيت استقبال در اعمال مشروط به قبله
17. اهل كتاب و تغيير قبله
آگاهي اهل كتاب از حقانيت تغيير قبله
آگاهي اهل كتاب از فرمان خدا در تغيير قبله
حكم تغيير قبله در «تورات» و «انجيل»
كتمان اهل كتاب در حقانيت حكم تغيير قبله
تهديد بد انديشان اهل كتاب
18. قبله دور و نزديك
19. مراد از «جهت قبله»
20. «كعبه» محور وحدت و انسجام
21. آثار فردي و اجتماعي تشريع قبله
22. ممنوعيت سهل انگاري در قبله
23. تلاش براي شناخت قبله
24. تسامح در شناخت قبله
25. آيا قول «ميزبان» در شناخت جهت قبله پذيرفته است؟
26. اهميت قبله
27. دعاي پيامبر صلي الله عليه و آله براي تغيير قبله
28. قبله پيامبر صلي الله عليه و آله قبل از هجرت
29. چگونگي جابه جايي مأمومين در تغيير قبله
آيه چهارم: بقره 145/2
1. قبله يا كيان دين
2. علم خداوند مانع تكليف نيست
3. ممنوعيت تكليف به «مالايطاق»
4. جهل عملي بدتر از جهل علمي است
5. لجاجت اهل كتاب در خصوص قبله
6. ممانعت لجاجت و تعصب از تفكر
7. وظيفه اهل كتاب در پذيرش «مسجدالحرام» به عنوان قبله
8. حق ناپذيري اهل كتاب
9. قاطعيت بر موضع حق
10. مسؤوليت پيامبر صلي الله عليه و آله در عدم تبعيت از قبله اهل كتاب
11. «كعبه» قبله هميشگي
12. قبله يهود و نصارا
13. عدم تبعيت هر يك از يهود و نصارا از قبله يكديگر
14. پيشگويي قرآن
15. خطر انحراف دانشمندان
16. تلاش اهل كتاب در بازگرداندن مؤمنان به قبله خويش
17. نقش اهل كتاب در تحريف آيين خويش
18. وحيانيت و عالمانه بودن تغيير قبله
19. ميزان نقش علم در هدايت انسان
20. هشدار به پيامبر صلي الله عليه و آله
21. ويژگي دين اسلام
22. ملاك پيروي از قانون
23. قانون، براي همه يكسان است
24. ظلم پيروي از هواي نفس
25. نشانه هاي ظالمان و ستمگران
26. ظلم تبعيت از قوانين غيرديني
27. ظلم سازش رهبران ديني
28. ظلم گناه آگاهانه
29. قبله كسي كه كعبه را مي‌بيند
30. مراد از «سمت» و «جهت» قبله
31. معيار تشخيص قبله
32. قبله برخي شهرها و كشورها
الف) قبله عراق
ب) قبله اهل شام
ج) قبله اهل مغرب
د) قبله يمن
33. تلاش دانشمندان رياضي در تشخيص جهت قبله
34. اعتبار تشخيص قبله از سوي دانشمندان رياضي
35. احكام قبله
36. كتمان حق از سوي اهل كتاب
آيه پنجم: بقره 148/2
مقدمه
آيه اول: بقره 142/2
1. مفهوم قبله
2. قبله در اديان الهي
3. قبله در اسلام
4. بيت المقدس قبله اول مسلمانان
5. تغيير قبله به دستور خداوند
6. اعتراض نسبت به تغيير قبله
7. معترضان و نبوت پيامبر صلي الله عليه و آله
8. چگونگي تعيين قبله اول
9. پاسخ به معترضان تغيير قبله
10. عدم پذيرش احكام الهي نشانه سفاهت و بي خردي
11. امكان نسخ احكام الهي
12. نسخ حكم قبله
نسخ قبله، نسخ سنت با قرآن
حكم قبله چند بار نسخ شده است؟
13. پيشگويي قرآن در مورد اعتراض معترضان تغيير قبله
14. معجزه الهي، در اعلام قبلي تغيير قبله
15. تعليم پاسخ معترضان به پيامبر صلي الله عليه و آله
16. صلاحيت همه جهت ها و مكان ها براي قبله شدن با فرمان الهي
17. «كعبه» زمينه ساز هدايت
18. فلسفه تشريع دين و احكام
19. زمان و مكان تغير قبله
20. حكم انكار تغيير قبله
21. وجوب شناخت قبله
آيه دوم: بقهر 143/2
1. قبله مسلمانان، قبله ميانه
2. امت اسلامي، امتي ميانه
مفهوم «وسط»
3. مراد از «ميانه» بودن امت اسلامي
تنزيه امت اسلامي از افراط و تفريط
افراط يهود در گرايش به دنيا
تفريط مسيحيان در عزلت و انزواي بدعت گونه
قرآن و تنزيه امت اسلامي از افراط و تفريط
ميانه بودن امت اسلامي در قبله
اعتدال امت اسلامي در ايمان به انبياء
وساطت امت اسلامي در فيض بخشي به ديگران
4. شهادت بر اعمال
مراد از «شهادت»
شهادت در دنيا و آخرت
شرايط شاهد
كيفيت شهادت و گواهي مقربان الهي
آيا غيرمعصوم مي‌ تواند به مقام شهادت بر اعمال، نايل شود؟
شرايط نيل به مقام شهادت بر اعمال
نقش پرهيز از اختلاف و كينه توزي در رسيدن به مقام شهادت بر اعمال
شاهدان بر اعمال
خدا
فرشتگان و مأموران الهي
پيامبران و رسولان الهي
پيامبران و رسولان الهي
امامان و پيشوايان معصوم عليهم السلام
ويژگي هاي دروني و ملكات انسان
اعضا و جوارح انسان
نامه اعمال
شهادت امت اسلامي براي انبياء گذشته
شهادت به نيك و بد مرده
5. قبله بودن «بيت المقدس»
6. آزمون الهي در تغيير قبله
7. آگاهي خداوند از پيروان پيامبر صلي الله عليه و آله
8. عكس العمل مسلمانان در برابر دستور تغيير قبله
9. هدايت يافتگان در تغيير قبله
10. پذيرش احكام الهي و پيروي از پيامبر صلي الله عليه و آله
11. وجوب اطاعت از پيامبر صلي الله عليه و آله
12. «ارتجاع» چيست و «مرتجع» كيست؟
13. آزمون بزرگ قبله
14. حكم نمازها و عبادت هاي گذشته
15. نماز، مظهر ايمان
16. رأفت و رحمت الهي در پذيرش ايمان و عبادت ها گذشته
آيه سوم: بقره 144/2
1. پيامبر صلي الله عليه و آله در انتظار تغيير قبله
2. پيامبر صلي الله عليه و آله هنگام نزول وحي
3. آسمان محل ظهور وحي
4. آگاهي خداوند از رفتار و نيات انسان
5. عوامل تغيير قبله
6. مقام پيامبر صلي الله عليه و آله در نزد خدا
7. آيا پيامبر صلي الله عليه و آله از قبله قبلي راضي نبود؟
8. تأمين رضايت پيامبر صلي الله عليه و آله با تغيير قبله
9. فرمان قبله، معجزه جاويد پيامبر صلي الله عليه و آله
10. محدوده اختيارات پيامبر صلي الله عليه و آله
11. خطاب هاي قرآن، در بيان احكام و دستورات الهي
12. تكرار فرمان تغيير قبله
13. مراد از «وجه»
14. مراد از «شطر»
15. مراد از «مسجد الحرام»
16. كيفيت استقبال در اعمال مشروط به قبله
17. اهل كتاب و تغيير قبله
آگاهي اهل كتاب از حقانيت تغيير قبله
آگاهي اهل كتاب از فرمان خدا در تغيير قبله
حكم تغيير قبله در «تورات» و «انجيل»
كتمان اهل كتاب در حقانيت حكم تغيير قبله
تهديد بد انديشان اهل كتاب
18. قبله دور و نزديك
19. مراد از «جهت قبله»
20. «كعبه» محور وحدت و انسجام
21. آثار فردي و اجتماعي تشريع قبله
22. ممنوعيت سهل انگاري در قبله
23. تلاش براي شناخت قبله
24. تسامح در شناخت قبله
25. آيا قول «ميزبان» در شناخت جهت قبله پذيرفته است؟
26. اهميت قبله
27. دعاي پيامبر صلي الله عليه و آله براي تغيير قبله
28. قبله پيامبر صلي الله عليه و آله قبل از هجرت
29. چگونگي جابه جايي مأمومين در تغيير قبله
آيه چهارم: بقره 145/2
1. قبله يا كيان دين
2. علم خداوند مانع تكليف نيست
3. ممنوعيت تكليف به «مالايطاق»
4. جهل عملي بدتر از جهل علمي است
5. لجاجت اهل كتاب در خصوص قبله
6. ممانعت لجاجت و تعصب از تفكر
7. وظيفه اهل كتاب در پذيرش «مسجدالحرام» به عنوان قبله
8. حق ناپذيري اهل كتاب
9. قاطعيت بر موضع حق
10. مسؤوليت پيامبر صلي الله عليه و آله در عدم تبعيت از قبله اهل كتاب
11. «كعبه» قبله هميشگي
12. قبله يهود و نصارا
13. عدم تبعيت هر يك از يهود و نصارا از قبله يكديگر
14. پيشگويي قرآن
15. خطر انحراف دانشمندان
16. تلاش اهل كتاب در بازگرداندن مؤمنان به قبله خويش
17. نقش اهل كتاب در تحريف آيين خويش
18. وحيانيت و عالمانه بودن تغيير قبله
19. ميزان نقش علم در هدايت انسان
20. هشدار به پيامبر صلي الله عليه و آله
21. ويژگي دين اسلام
22. ملاك پيروي از قانون
23. قانون، براي همه يكسان است
24. ظلم پيروي از هواي نفس
25. نشانه هاي ظالمان و ستمگران
26. ظلم تبعيت از قوانين غيرديني
27. ظلم سازش رهبران ديني
28. ظلم گناه آگاهانه
29. قبله كسي كه كعبه را مي‌بيند
30. مراد از «سمت» و «جهت» قبله
31. معيار تشخيص قبله
32. قبله برخي شهرها و كشورها
الف) قبله عراق
ب) قبله اهل شام
ج) قبله اهل مغرب
د) قبله يمن
33. تلاش دانشمندان رياضي در تشخيص جهت قبله
34. اعتبار تشخيص قبله از سوي دانشمندان رياضي
35. احكام قبله
36. كتمان حق از سوي اهل كتاب
آيه پنجم: بقره 148/2
1. مراد از «وجهة»
2. قبله، امري اعتباري و قراردادي است
3. قبله انبياء و امت هاي پيشين
4. احترام «كعبه» در نزد همه انبياء عليهم السلام
5. عظمت كعبه
6. ويژگي هاي كعبه
7. «كعبه» قبله همه نمازگزاران
8. تعيين حدود «كعبه» از زمان حضرت آدم عليه السلام، از سوي خداوند
9. تاريخچه قبله بودن «بيت المقدس»
10. پرهيز از مشاجره در حكم تغيير قبله
11. مجادله ناپسند
12. تعيين قبله اي خاص براي هر امت از سوي خدا
13. آزادي انسان در انتخاب راه
14. مصداق خير در توجه به كعبه
15. سبقت در انجام كارهاي نيك
16. احضار همه انسان ها در قيامت
17. قيامت، مظهر علم و قدرت خدا
آيه ششم: بقره 2/149
1. راز تكرار حكم قبله
2. «مسجد الحرام» قبله امت اسلامي در همه مكان ها و زمان ها
3. جهت قبله نيز، كفايت مي كند
4. مراد از حقانيت حكم تغيير قبله
5. تعيين قبله، مظهر ربوبيت الهي
6. تهديد الهي در مخالفت با قبله
آيه هفتم: بقره 2/150
1. يأس و نااميدي دشمنان اسلام با حكم تغيير قبله
2. تفاوت تعبير در دستور قبله
3. آثار حكم تغيير قبله
جلوگيري از اعتراض مخالفان
محروميت مخالفان قبله از توحيد ربوبي
اتمام نعمت
دستيابي مسلمانان به هدايت ويژه
4. شكر از نعمت هدايت، به چيست؟
5. مراتب هدايت
6. وظيفه سياسي در جلوگيري از سوژه هاي تبليغاتي دشمن
7. حكم قبله، نشانة حقانيت پيامبر صلي الله عليه و آله در اديان پيشين
8. اثبات حقانيت پيامبر صلي الله عليه و آله با تغيير قبله
9. حجت يا مغالطه دشمنان
10. مفهوم «خشيت»
11. خوف از خدا، معيار ايمان
12. توحيد در خوف
13. نشانه مومن در خوف از خدا
رابطه توحيد در خوف با تقيه
آيه هشتم: بقره 2/115
1. همه جا از آن خداست
2. مشرق و مغرب از آن خداست
3. مغرب تابع مشرق
4. وجه خدا در همه جا
5. توسعه در مكان و قبله نمازگزار
6. اگر به هر سو، رو كنيم خدا آنجاست، پس توجه به قبله، چه ضرورتي دارد؟
7. مراد از «وجه الله»
8. پيشوايان معصوم، كامل ترين مصداق «وجه الله»
9. فراگيري وجه خدا، عامل انذار و تبشير
10. احاطه خدا، به هر مكان، زمان و جهت
11. احاطه مأموران الهي با اذن خدا
12. آيا آيه مورد بحث، نسخ شده است؟
13. احكامي كه از آيه استفاده مي شود
14. احاطه علمي خداوند
آيه نهم: بقره 2/125
1. كعبه از نعمت هاي الهي
2. كعبه ملجأ و مرجع مردم
3. تضمين امنيت كعبه از سوي خدا
4. امنيت ويژه «كعبه»
5. امنيت تكويني و تشريعي «كعبه»
6. «كعبه» منشأ امنيت
7. مراد از «مقام ابراهيم»
8. نماز طواف در مقام ابراهيم عليه السلام
9. نزول مقام ابراهيم عليه السلام از بهشت
10. فضيلت و برتري مقام ابراهيم عليه السلام
11. مقام ابراهيم عليه السلام يا نشان روشن حق
12. چگونگي پيدايش و شكل گيري مقام ابراهيم عليه السلام
13. مأموريت ابراهيم و اسماعيل عليهماالسلام در تطهير «كعبه»
14. تطهير «كعبه» از پليدي هاي ظاهري و باطني
15. تطهير «كعبه» براي تطهير عبادت كنندگان
16. تاريخچه برخي از عبادت ها
17. مراد از «عاكفين»
18. ويژگي هاي «كعبه»
«كعبه» تجلي عرش خداست
بنيان «كعبه» بر توحيد است
ربوبيت ويژه خداوند نسبت به «كعبه»
استواري تأسيس «كعبه» بر اخلاص
«كعبه» مدار پاكي و مطاف پاكان است
«كعبه» اصل و محور ساير مسجدهاست
«كعبه» محور قيام و مقاومت است
«كعبه» محور آزادي است
«كعبه» مظهر مساوات است
«كعبه» محل رجوع همه انسان هاست
«كعبه» كانون اتحاد است
«كعبه» قديم ترين عبادتگاه الهي براي همگان
«كعبه» محبوب ترين و گرامي ترين معبد الهي
«كعبه» منشأ بركت و هدايت
حرمت ويژه «كعبه»
حرمت تكويني و تشريعي «كعبه»
مصونيت «كعبه» از سوي خدا
ولايت، روح «كعبه» است
آيه دهم: بقره 2/127
1. سابقه بنيان كعبه
2. عبادت در بازسازي كعبه
3. كعبه، بيت عتيق
4. نقش ابراهيم و اسماعيل عليهماالسلام در بناي كعبه
5. دعاي ابراهيم و اسماعيل عليهماالسلام در بناي كعبه
6. دعاهاي ديگر از ابراهيم و اسماعيل عليهماالسلام
7. قبولي اعمال مشروط به چيست؟
8. آيا «عامل» نيز، چون «عمل» قابل قبول يا رد است؟
9. نقش پيامبر صلي الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام در بازسازي كعبه
10. «تسبيحات اربعه»، محور تربيع «كعبه»، «بيت المعمور» و «عرش»
11. «حجرالأسود» يا سنگ بهشتي
آيه يازدهم: آل عمران3/96
1. «كعبه» نخستين مكان عبادت همگاني
2. عظمت «كعبه» در برابر «بيت المقدس»
3. اوليت «كعبه»
4. قدمت «كعبه»
5. مردمي بودن «كعبه»
6. مراد از «بكة»
7. «مكه» يا «ام القري»
8. «كعبه» مايه بركت جهاني
9. «كعبه» منشأ هدايت جهاني
10. آيا توسعه «كعبه» و «مسجدالحرام» جايز است؟
11. بناي «كعبه» در اولين نقطه زمين
12. فلسفه پيدايش «كعبه» در سرزمين مكه
13. برپايي مراسم حج از زمان حضرت آدم عليه السلام
آيه دوازدهم: آل عمران 2/97
1. نشانه هاي روشن الهي در «مكه»
2. مصداق «آيات بينات» در «مكه»
الف) مقام ابراهيم
ب) امنيت «مكه»
ج) چشمه «زمزم» از «آيات بينات»
3. امنيت تكويني و تشريعي حرم الهي
4. احكام «حرم»، «مكه»، «مسجدالحرام» و «كعبه»
بقره
و هو بكل شي عليم
أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء
و اذكروا نعمتي التي
واستعينوا بالصبر و الصلوة و انها لكبيرة
واذكروا نعمتي التي
و رفعنا فوقكم الطور
و ان منها لما يهبط من خشية الله
ليحاجوكم
و منهم أميون لايعلمون الكتاب
ولتجدنهم أحرص الناس علي حيوة و من
ما ننسخ من ءاية أو ننسها نأت بخير منها

آيات فقهي قرآن:‌تحليلي جامع از آيات احكام «قبله»

  • نویسنده : محبي صاحبعلي
  • سال چاپ : 1390
  • قطع کتاب : وزیری
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 456صفحه
  • شابک 978-964-5738-12-7
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست