مدیر مسئول
ميرهادي طهوري
آدرس
خيابان 45متري صدوق- صدوقي34- فلكه دوم- كوچه گل سرخ- پ81
خلاصه کتاب
اين كتاب با نام قدرت زمان، بدين منظور طراحي شده است تا به شما هرگونه ابزاري را كه براي كسب مهارت در مديريت زمان در زندگي شغلي يا زندگي فردي تان به آن نياز داريد در اختيارتان بگذارد. هنگامي كه اين كتاب را مطالعه مي كنيد، به اين بينديشيد كه چگونه مي توانيد نظرات آن را بلافاصله به كار بنديد. زير نكات مهم خط بكشيد و آنها را يادداشت كنيد. تمرين هاي كاربردي در پايان هر فصل را انجام دهيد. خود را آماده كنيد تا در صورت تمايل به حفظ ونهادينه كردن دائمي اين نظرات آن رابيش از يك مرتبه مطلاعه و مرور كنيد. تكرار با فاصله براي يادگيري ضروري است.
فهرست

مقدمه : انجام بيشتر و سريع تر كارها
فصل اول : روان شناسي مديريت زمان
فصل دوم : تعيين اهداف
فصل سوم : براي خود برنامه ريزي كنيد
فصل چهارم : كارهايتان را طبق اولويت انجام دهيد
فصل پنجم : ايجاد عادت هاي كاري جهت پيشبرد امور
فصل ششم : برنامه ريزي كارهاي چند بخشي
فصل هفتم : تكنيك هاي صرفه جويي در زمان
فصل هشتم : غلبه بر تعلل
فصل نهم : ادامه ي كار
فصل دهم : در زمان ارتباط خود با سايرين صرفه جويي كنيد
فصل يازدهم : مديريت زمان براي افراد بخش فروش
فصل دوازدهم : فلسفه مديريت زمان

قدرت زمان

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست