مدیر مسئول
محمد جواد خليلي
آدرس
خيابان معلم - معلم 14 - پلاك 8
خلاصه کتاب
امام سجاد عليه السلام ترازويي است الهي كه هر كس بايد اعمال و رفتارش را با آن بسنجد و چنانچه از آن دور افتاده باشد خود را به آن نزديك سازد كه مبادا روز قيامت از شفاعت ايشان و جد گراميشان محروم گردد. رساله ي حقوق امام سجاد عليه السلام بيانگر آن است كه امام عليه السلام هيچ گاه از متن جامعه ي اسلامي بيرون نبوده و گوشه گيري و انزوا اختيار ننموده اند. دقت در اين رساله ـ كه يكي از گرانبها ترين اسناد افتخار تشيع به شمار مي آيد ـ نشان دهنده ي آن است كه امام عليه السلام به آنچه در پيرامونش بوده اشراف داشته و براي سلامت و بهداشت جامعه ي اسلامي توجه و اهميت فوق العاده اي قائل بوده اند. هرگاه به شرايط دوران امام سجاد عليه السلام از يك سو و به عمق و شمول اين رساله از سوي ديگر بنگريم، به اهميت و عظمت اين رساله كه امام سجاد عليه السلام چهارده قرن پيش از آن را بيان نموده اند، بيشتر پي خواهيم برد. اين رساله تمام ابعاد زندگي فردي و اجتماعي را در بر مي گيرد؛ به عبارت ديگر، علاوه بر امور عقيدتي، عبادي و مالي هر چيزي را كه به زندگي آزادانه و شرافتمندانه فرد و جامعه ارتباط پيدا مي كند، در اين رساله شريف بيان شده است و به جرات مي توان گفت رساله ي حقوق امام سجاد عليه السلام فراتر از همه ي اعصار تمدن بشري است امروز كه بشر مدعي دست يابي به عاليترين شكل تمدن و فرهنگ است و دم از حقوق بشر، حقوق حيوانات و ... مي زند، اگر با متن رساله ي حقوق سنجيده شود و عنصر زمان و مكان در نظر گرفته شود. اوج آن رساله و كاستي هاي دست نوشته هاي بشر آشكار خواهد شد.

متن و ترجمه رساله حقوق امام سجاد عليه السلام

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست